Prof. Arkadiusz Mężyk rektorem Politechniki Śląskiej

Wybory rektora Politechniki Śląskiej na kadencję 2016-2020 odbyły się 20 kwietnia w Centrum Edukacyjno-Kongresowym. Na funkcję rektora zgłoszono dwóch kandydatów: prof. Adama Czornika – dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz prof. Arkadiusza Mężyka – dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

W wyborach wzięło udział 179 elektorów ze 180 uprawnionych do głosowania. Minimalna liczba ważnie oddanych głosów potrzebna do wyboru wynosiła 90. Głos na prof. Adama Czornika oddało 59 elektorów, a na prof. Arkadiusza Mężyka 116, zaś 4 osoby wstrzymały się od głosu. Głosów nieważnych nie było. Tym samym 17. rektorem w historii Politechniki Śląskiej został wybrany prof. Arkadiusz Mężyk. Gratulujemy!

Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Urodzony 29 września 1962 roku w Wodzisławiu Śląskim. W 1982 roku ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Cieszynie, a następnie w 1987 roku studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera o specjalności: Maszyny robocze ciężkie. Po zakończeniu studiów, w 1987 roku, rozpoczął pracę w Politechnice Śląskiej. W 1988 roku przeszedł roczne przeszkolenie wojskowe. W 1992 roku przebywał na 6-cio miesięcznym stażu naukowym w Uniwersytecie Technicznym w Lyngby, Dania, a w roku 1993 przebywał na dwutygodniowym kursie NATO Advanced Study Institute on Computer Aided Analysis of Rigid and Flexible Mechanical Systems w Portugalii. W 1994 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską przed Radą Wydziału Mechanicznego Technologicznego w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn. W roku 1996 uczestniczył w kursie CISM Summer Course on Discrete Structural Optimization, w Udine, Włochy. Rozprawę habilitacyjną obronił z wyróżnieniem przed Radą Wydziału Mechanicznego Technologicznego w 2002 roku.

Od 1993 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki, a od 1994 członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Przez wiele lat uczestniczył w pracach Zarządu Gliwickiego Oddziału PTMTS, pełniąc obowiązki Skarbnika, a następnie Przewodniczącego Gliwickiego Oddziału PTMTS. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, jest jednym z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce. Zostało utworzone w 1958 roku i liczy obecnie ok. 1000 członków zrzeszonych w 18 oddziałach.

W 2011 roku wybrany przez Zjazd Delegatów PTMTS, pełnił funkcję Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (2011-2015 – dwie kadencje). Od 2015 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego PTMTS. Był inicjatorem powołania i przewodniczącym Stałego Komitetu Kongresowego Polskiego Kongresu Mechaniki (2013-2015). W skład SKK wchodzili m.in. Prezes PAN oraz przewodniczący Komitetu Mechaniki PAN, Komitetu Budowy Maszyn PAN, Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki, Polskiego Towarzystwa Biomechaniki i wiele osób reprezentujących władze organizacji i agend naukowych. W kadencji 2004-2006 powołany na członka Sekcji Dynamiki Układów oraz Sekcji Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN. Uczestniczył, bądź kierował pracami 40 komitetów organizacyjnych konferencji naukowych oraz brał udział w pracach 8 komitetach naukowych konferencji międzynarodowych.

Za osiągnięcia w dziedzinie naukowej otrzymał m.in. indywidualną Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1995), prestiżową nagrodę Wydziału IV PAN (2003), zespołową nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2005). W 2009 roku Zarząd Oddziału Warszawskiego PTMTS uhonorował Go nagrodą naukową im. Witolda Nowackiego, a w 2011 został nagrodzony prestiżową nagrodą TARCZA BUMARU za najlepszy projekt rozwojowy Grupy BUMAR w 2010r.

W latach 1999-2002 był członkiem Senatu Politechniki Śląskiej oraz członkiem Senackiej Komisji ds. Dydaktyki. W latach 2002-2008 pełnił funkcję Prodziekana ds. Ogólnych Wydziału Mechanicznego Technologicznego. W 2007 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał Mu tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych.
W zakresie działalności organizacyjnej, w latach 2008-2009 roku, pełnił obowiązki Pełnomocnika Rektora Politechniki Śląskiej ds. Współpracy Naukowej z Polonią oraz Pełnomocnika Rektora Politechniki Śląskiej ds. Realizacji Projektów Dydaktycznych (2008-2010).

W 2008 roku został powołany przez Ministra Skarbu w skład Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach, gdzie od 2009 roku był dyrektorem ds. technicznych, a po reorganizacji dyrektorem ds. rozwoju (do 2011). OBRUM to jedna z najstarszych i unikatowa, pod względem zakresu realizowanych prac, placówka badawczo-rozwojowa w kraju. Prof. Mężyk realizuje współpracę z przemysłem obronnym do chwili obecnej. Aktualnie jest doradcą Prezesa ROSOMAK S.A. Był jednym z inicjatorów utworzenia w Politechnice Śląskiej Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, którym kierował w latach 2014-2015. Ponadto jest członkiem Rad Naukowych:

  • Instytutu Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu – od 2015r.
  • Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie – od 2011r.
  • Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach – od 2015r.
  • Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce – od 2015r.

Drugą kadencję, od 2011 roku, jest członkiem Komitetu Mechaniki PAN oraz Komitetu Budowy Maszyn PAN, a w latach 2011-2015 uczestniczył w pracach Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN. Od 2014 roku jest Wiceprzewodniczącym Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych.

Dorobek naukowy: 177 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych, 6 monografii naukowych, 9 patentów, 1 wzór przemysłowy, 13 zgłoszeń patentowych, 11 zakończonych przewodów doktorskich w charakterze promotora, 4 otwarte przewody doktorskie. Ponadto sporządził 25 recenzji rozpraw doktorskich, 13 recenzji w postępowaniach habilitacyjnych, 9 recenzji w postępowaniach o nadanie tytułu profesor i ok. 30 recenzji artykułów dla czasopism zagranicznych i o zasięgu międzynarodowym.

Główne obszary badawcze, to dynamika maszyn, mechatronika oraz projektowanie pojazdów wojskowych. Od ukończenia studiów mieszka w Gliwicach. Poza pracą spełnia się w życiu rodzinnym. Jest żonaty, ma dwoje dzieci, lubi podróżować z rodziną po Polsce. Zainteresowania to historia sprzętu wojskowego, jogging, pływanie, narciarstwo oraz turystyka górska.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów