Prof. Mirosław Wielgoś rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś, dotychczasowy dziekan I Wydziału Lekarskiego został (27.04) rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2016 – 2020. Kampania wyborcza rektora-elekta odbywała się pod hasłem: Wiem jak! Inwestycja w nauce; Jakość w dydaktyce; Sprawne zarzadzanie. - Mam jasną i konkretną wizję rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Mam 51 lat i ponad 20 lat doświadczenia w WUM. Tu byłem studentem, asystentem i adiunktem.

W wieku 43 lat zostałem dziekanem I WL, a w wieku 44 lat profesorem. W przypadku powierzenia mi zaszczytnej funkcji Rektora będę potrafił zarządzać uczelnią w sposób otwarty na dyskusję, oparty na współpracy i zrozumieniu potrzeb wszystkich studentów i pracowników – zwracał się do społeczności akademickiej uczelni na swojej stronie. Szanując dotychczasowe osiągnięcia WUM prof. Wielgoś ma poczucie konieczności dokonania istotnych zmian oczekiwanych przez społeczność akademicką, takich jak poważne inwestycje w naukę i w infrastrukturę uczelni,  zmiany w zarządzaniu uczelnią w kierunku większej autonomii wydziałów i zwiększenia roli dziekanów, uproszczenie i przyspieszenie procedur administracyjnych, poprawa informatyzacji, poprawa warunków i jakości nauczania.

Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś o sobie:
Moje zainteresowania zawodowe i naukowe od początku mojej pracy skupiały się wokół zagadnień, związanych z położnictwem, patologią ciąży, diagnostyką prenatalną i terapią wewnątrzmaciczną. Osobiście wykonałem wiele zabiegów z zakresu diagnostyki i terapii płodu – w szczególności w przypadku choroby hemolitycznej płodu; zainicjowałem wykonywanie na Mazowszu zabiegów laserowej ablacji wewnątrzłożyskowych anastomoz naczyniowych w ciąży bliźniaczej powikłanej zespołem przetoczenia (TTTS); wprowadziłem do praktyki klinicznej jako pierwszy w Polsce (wspólnie z doktorem Przemysławem Kosińskim) wykonywanie zabiegów fetoskopowej okluzji tchawicy u płodów z wrodzoną przepukliną przeponową. Klinika, którą kieruję, jest wiodącym ośrodkiem w zakresie diagnostyki i terapii uroginekologicznej, w zakresie onkologii ginekologicznej, a także w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności.

W roku 2014 Klinika na mocy Uchwały Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego została wydzielona ze struktur Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, po czym w oparciu o nią utworzono Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Sp. z o.o. , którego obecnie jestem prezesem Zarządu. Dzięki staraniom Zarządu Spółki pozyskano środki zewnętrzne, które umożliwiły modernizację Kliniki oraz dokonanie zakupów nowoczesnej aparatury medycznej. Spółka wykazuje pozytywne trendy ekonomiczne, pozwalające prognozować uzyskanie dodatniego wyniku finansowego w trzecim roku jej działalności.

Przez dwie kadencje pełniłem funkcję przewodniczącego Sekcji Perinatologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Od września 2015 roku jestem prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Jestem współautorem licznych rekomendacji merytorycznych PTG, a jako prezes Towarzystwa zainicjowałem i wprowadziłem wiele istotnych zmian reformatorskich w jego funkcjonowaniu.

W latach 2006-2013 pełniłem funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa mazowieckiego, a od roku 2013 do chwili obecnej jestem konsultantem krajowym w dziedzinie perinatologii. Pod moim kierunkiem został opracowany szczegółowy program szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie. Byłem również jednym z inicjatorów oraz współautorem opracowania standardów postępowania w przypadku wystąpienia wybranych powikłań ciąży, ogłoszonych w randze rozporządzenia ministra zdrowia.

Prowadzę również aktywną działalność międzynarodową. Jestem członkiem zarządów kilku towarzystw naukowych (World Association of Perinatal Medicine,  International Society of the Fetus as a Patient, International Academy of Perinatal Medicine, Ian Donald Interuniversity School of Ultrasound). Mój dorobek naukowy obejmuje ponad 270 publikacji – w tym prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne oraz listy do redakcji czasopism, o łącznym IF=188.079 (prace oryginalne 124.701) i punktacji MNiSW/KBN=3398 (prace oryginalne 2050); (IH=10, liczba cytowani 573). Szczegółowe dane na temat dorobku naukowego zostały umieszczone w załączniku, opracowanym przez Bibliotekę Główną WUM.

Jestem promotorem 8 przewodów doktorskich, a w czasie sprawowania przeze mnie funkcji kierownika Kliniki 3 osoby uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego. Recenzowałem 27 prac doktorskich, 3 habilitacje oraz 6 postępowań, zmierzających do nadania tytułu profesora.

I Wydział Lekarski, którym ma zaszczyt kierować od prawie ośmiu lat, jest obecnie jednym z najlepszych wydziałów lekarskich w kraju, a podczas ostatniej ewaluacji jednostek naukowych został zakwalifikowany do kategorii A.

Mam doświadczenie w kierowaniu Wydziałem Lekarskim, szpitalem, będącym Spółką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz towarzystwem naukowym (Polskie Towarzystwo Ginekologiczne). Mam jasną i konkretną wizję rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki