Ks. prof. Antoni Dębiński rektorem KUL

Senat KUL wybrał ks. prof. Antoniego Dębińskiego na rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W następnej kadencji rektora KUL będzie wspierać trzech prorektorów: ds. nauki i współpracy z zagranicą (o. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL), ds. administracji i finansów (dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL) oraz ds. studentów, wychowania i promocji Uczelni (wybór zostanie dokonany podczas kolejnego posiedzenia Senatu).

Ur. 28 kwietnia 1953 r. w Lublinie – ksiądz katolicki, profesor zwyczajny nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa rzymskiego.

Ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologii KUL (1978 r.) a następnie studia prawa kanonicznego (specjalizacja w zakresie prawa rzymskiego) na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL (1985 r.). Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1989 r., habilitował się w 1996 r. Postanowieniem Prezydenta RP w 2009 r. uzyskał tytuł profesora nauk prawnych.

W 1985 r. został zatrudniony na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji jako asystent w Katedrze Prawa Rzymskiego. W 1997 r., po uzyskaniu habilitacji, został zatrudniony na stanowisku kierownika tejże Katedry. W latach 1996-2000 pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, zaś od 2003 r. pełni funkcje przewodniczącego Senackiej Komisji Wydawniczej. Od 2002 r. jest członkiem Rady Naukowej Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL. Przez kilka lat pełnił funkcje kuratora Koła Naukowego Prawników, był członkiem Rady Programowej Lubelskiego Kongresu Kultury Polskiej 2000. W latach 1999-2004 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, w latach zaś 2004-2012 funkcję dziekana. Był współinicjatorem uruchomienia kilku projektów studiów podyplomowych oraz utworzenia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Szkoły Prawa Ukraińskiego, a także inicjatorem utworzenia kierunku Europeistyka (2008 r.) oraz European Studies (2010 r.). Jest członkiem Rady Programowej Olimpiady z Wiedzy o Integracji Europejskiej (od 2010 r.); pełni funkcje przewodniczącego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (od 2009 r.).

Jest członkiem kilku towarzystw i stowarzyszeń naukowych, m.in.: Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Komisji Prawnej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie. Pełni funkcję redaktora naczelnego kwartalnika "Studia Prawnicze KUL", jest członkiem rady naukowej kilku czasopism naukowych, m.in.. "Review of Comparative Law", "Studia z Prawa Wyznaniowego", "Roczników Nauk Prawnych KUL", "Edukacja Prawnicza".

Odbywał staże naukowe, m.in. w Paryżu (1988; 1992), w Louvain- La- Neuve (1993), Louvain (2002), Nanovic Institute for European Studies-University of Notre Dame (2009). Wygłosił kilka wykładów poza granicami kraju, m.in. w Indiana University (2008); Uniwersytecie im. Ivana Franki we Lwowie (2007), Kijowskim Uniwersytecie Prawnym (2009), University of Alba Iulia (2010). Wykładał prawo rzymskie na Wydziale Teologicznym w Spiskiej Kapitule (1997-1998) oraz Wydziale Teologii w Welehradzie (1999-2000).

Jego poszukiwania naukowe koncentrują się głównie na problematyce z zakresu historii prawa i prawa rzymskiego; badania obejmują zagadnienia z obszaru rzymskiego prawa karnego, sakralnego, administracyjnego historii i współczesność prawa rzymskiego, europejskiej kultury prawnej oraz historii prawa kościelnego.

Jest promotorem 12 prac doktorskich; dotychczas 4 wypromowanych przez niego doktorów uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresie prawa. Efektem jego pracy dydaktycznej są podręczniki: Rzymskie prawo prywatne. Kompendium (wyd. V, LexisNexis, Warszawa 2011) oraz Rzymskie prawo publiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010 [wraz z J. Misztal-Konecką i M. Wójcik].

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów