Prof. Marek Rocki rektorem SGH w Warszawie

Dr hab. Marek Rocki, prof. nadzw. SGH, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Ekonometrii Stosowanej w Instytucie Ekonometrii Kolegium Analiz Ekonomicznych, został (9.05) rektorem na kadencję 2016-2020. W swoim programie wyborczym „Wyzwania na najbliższe lata” prof. Rocki wskazuje na podniesienie jakości oferty dydaktycznej poprzez wspomaganie współpracy między jednostkami organizacyjnymi SGH w tworzeniu oferty dydaktycznej. Jest zdania, że podniesienie jakości studiów I stopnia jest możliwe dzięki wprowadzeniu egzaminu wstępnego na studia licencjackie, co pozwoliłoby na lepszy dobór kandydatów na studia, faktycznie zainteresowanych problemami z dziedziny ekonomii.

Natomiast w jego ocenie podniesienie jakości kształcenia na studiach II stopnia ułatwi nadanie kolegiom uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia, przy zachowaniu koordynacyjnej roli Senatu oraz wprowadzenie dwóch profili studiów II stopnia – ogólnoakademickiego, który wymagałby uczestniczenia studentów w badaniach naukowych przeznaczonych dla absolwentów kierunków ekonomicznych i profilu praktycznego dla pozostałych.

Prof. Rocki planuje pogłębienie współpracy z pracodawcami, żeby mieli większy wpływ na kształtowanie i realizowanie oferty dydaktycznej oraz przywrócenie studium pedagogiczno-metodologicznego dla pracowników SGH, którzy chcą podnieść swoje kompetencje miękkie i doskonalić warsztat dydaktyczny.

Zapowiada także wprowadzenie większej autonomii finansowej kolegiów dla racjonalnego i sprawniejszego wykorzystywania przyznanych funduszy, a także większego wykorzystania zespołów dydaktycznych, w tym asystentów i wykładowców, do prowadzenia zajęć. Jednym z zamierzeń rektora-elekta jest sprofilowanie studiów doktoranckich na bliższe czystej nauce i bliższe zastosowaniom.

Prof. Marek Rocki (ur. 14 maja 1953 r. w Warszawie) jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki , Wydziału Finansów i Statystyki. Na tej uczelni uzyskiwał następnie kolejne stopnie w zakresie nauk ekonomicznych – w 1981 r. – doktora, a w 1988 r. – doktora habilitowanego. W pracy naukowej specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ekonometrii. Od 1981 r. pracownik naukowy SGPiS (później Szkoła Główna Handlowa), doszedł do stanowiska profesora nadzwyczajnego SGH. W latach 1990–1996 przez dwie kadencje był prorektorem SGH, w okresie 1996–1999 pełnił funkcję dziekana Studium Dyplomowego SGH. Od 1999 do 2005 przez dwie kadencje zajmował stanowisko rektora tej uczelni. W 2005 i 2008 roku był wybierany na dziekana Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

Od 2005 roku prof. Marek Rocki jest Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej. W 2005 r. został wybrany senatorem VI kadencji w okręgu warszawskim, kolejno senator  VII, VIII i IX kadencji Senatu. W VII i VIII kadencji Senatu był przewodniczącym Grupy Senatorów PO w ramach klubu parlamentarnego tej partii i wiceprzewodniczącym senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. W IX kadencji Senatu wybrany na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Od listopada 2007 do lipca 2008 był członkiem Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów

Od 2005 członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w latach 2008–2015 jej przewodniczący następnie przewodniczący zespołu odwoławczego w PKA. Od lipca 2005 do kwietnia 2006 przewodniczył Radzie Służby Cywilnej.

Jest członkiem międzynarodowej grupy twórców rankingów szkół wyższych przy UNESCO, autorem rankingów liceów i szkół wyższych publikowanych przez „Rzeczpospolitą” i miesięcznik edukacyjny „Perspektywy”. W 2003 w wyniku wyborów objął funkcję prezesa zarządu głównego Akademickiego Związku Sportowego. W latach 2005–2013 był członkiem zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów