MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
tel. 32 359 18 10, 32 359 18 80
tel. 32 359 17 70, 32 359 16 22

www.us.edu.pl

rekrutacja@us.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Uniwersytet Śląski został utworzony w 1968 r. przez połączenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego - jako dziewiąty publiczny uniwersytet w Polsce. Pierwszy rok działalności inaugurował z 4 wydziałami.
Obecnie dydaktyka realizowana jest przez 8 wydziałów i 4 jednostki organizacyjne działające w formule kolegiów, tj: Wydział Humanistyczny, Wydział Nauk Przyrodniczych, Wydział Społecznych, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Wydział Teologiczny, Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego oraz Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Za organizację kierunków studiów odpowiedzialni są powołani przez Rektora dyrektorzy kierunków, wspierani przez rady dydaktyczne.

Obecnie Uczelnia prowadzi kształcenie w obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – w miastach: Katowice, Chorzów i Sosnowiec, a także poza tym obszarem – w filii w Cieszynie, na około 84 kierunkach studiów i około 224 specjalnościach prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Prowadzone przez Uczelnię kierunki studiów usytuowane są w dziedzinach: nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, teologicznych oraz sztuki. Oferta kształcenia w Uniwersytecie Śląskim jest nowoczesna i atrakcyjna. Programy studiów tworzone są z myślą o potrzebach edukacyjnych studentów, odpowiadają na potrzeby rynku pracy, lecz jednocześnie pozwalają studentom posiąść wiedzę i umiejętności uniwersalne, właściwe kształceniu uniwersyteckiemu. Uniwersytet zapewnia różnorodne formy kształcenia, wykorzystując do tego celu nowe technologie. W ofercie programowej obok zajęć ukierunkowanych na nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności znajdują się zajęcia tworzone w ścisłym związku z badaniami prowadzonymi w Uniwersytecie. Mamy zarówno kierunki studiów uznawane za tradycyjnie akademickie, jak i te, które budzą zainteresowanie kandydatów z uwagi na swoją oryginalność lub też interdyscyplinarność. Uczelnia prowadzi studia na kierunkach artystycznych, którymi nie może poszczycić się wiele ośrodków uniwersyteckich: grafika, muzyka w multimediach, reżyseria, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia. Osoby o zainteresowaniach wykraczających poza tradycyjne ramy kształcenia znajdą w ofercie Uniwersytetu Śląskiego dedykowane właśnie dla nich indywidualne studia międzyobszarowe. Kandydaci o zainteresowaniach technicznych mogą wybrać kierunki prowadzone jako studia inżynierskie. 90% prowadzonych kierunków studiów jest o profilu ogólnoakademickim, ale w ofercie Uczelni są także studia o profilu praktycznym. Uniwersytet Śląski w Katowicach przyciąga kandydatów na studia różnorodnością kierunków badawczych i kształcenia. Uczelnia oferuje także studia prowadzone w języku angielskim.

Od chwili powstania, mury Uczelni opuściło ponad 220 tys. absolwentów. Obecnie Uniwersytet kształci około 22 tys. studentów.

Rok założenia: 1968
Studenci cudzoziemcy: ok. 688
Uprawnienia habilitacyjne: 6 dziedzin; 18 dyscyplin
Uprawnienia doktorskie: 6 dziedzin; 22 dyscyplin

Władze Uczelni w kadencji 2020-2024:

  • prof. dr hab. Ryszard Koziołek – Rektor Uniwersytetu Śląskiego
  • prof. dr hab. Ewa Jarosz – Prorektor ds. Rozwoju Kadry
  • prof. dr hab. Michał Daszykowski – Prorektor ds. Nauki i Finansów
  • prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski – Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej
  • dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

 

Informacje dodatkowe

Uwaga: UŚ stosuje wyższe przeliczniki dla poziomu rozszerzonego. 

Uwaga: terminy składania dokumentów i rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego zostaną podane w późniejszym terminie - informacja bezpośrednio na Uczelni.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt