MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Społeczna Akademia Nauk

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9
tel. 42 664 66 66

Utworzona w styczniu 1995 r.
Numer uczelni w ewidencji – 52

Rektor: prof. dr hab. Roman Patora

Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne wdyscyplinach:
– informatyka techniczna i telekomunikacja (A)
– nauki o zarządzaniu i jakości (B+)

www.san.edu.pl

rekrutacja@san.edu.pl

Wyszukiwarka studiow
 • Super Uczelnia
 • Wydziały i kierunki

Studia? Gdzie, jak nie w SAN!

Społeczna Akademia Nauk (SAN) to uczelnia, w której studenci odkrywają nieograniczone możliwości rozwoju, zdobywają wiedzę i cenne doświadczenie. SAN oferuje różnorodne kierunki studiów o charakterze biznesowym, humanistycznym, technicznym, medycznym, artystycznym, społecznym i prawnym. Szeroki wybór różnorodnych kierunków studiów pozwala odpowiedzieć na zainteresowania studentów.

Społeczna Akademia Nauk to uczelnia niepubliczna, która od blisko 30 lat w nowatorski sposób łączy kształcenie akademickie z nabywaniem umiejętności praktycznych. SAN prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia online, studia podyplomowe oraz MBA, a także liczne kursy, warsztaty i szkolenia.

Jednym z wyróżniających się elementów Społecznej Akademii Nauk jest zaangażowanie w praktyczne podejście do nauki. Współpraca z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami rządowymi umożliwia studentom zdobycie cennego doświadczenia zawodowego już podczas studiów. Ponadto, SAN stawia duży nacisk na rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, współpraca zespołowa i rozwiązywanie problemów, aby absolwenci byli dobrze przygotowani do wyzwań współczesnego rynku pracy.

Kadra naukowa Społecznej Akademii Nauk to zespół wybitnych specjalistów, naukowców i praktyków, którzy aktywnie angażują się w badania naukowe oraz działalność dydaktyczną. Ich wiedza i doświadczenie przekładają się na jakość nauczania oraz tworzenie innowacyjnych programów nauczania, które odpowiadają na aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze. Dzięki temu, SAN przygotowuje bardzo dobrze wykształconych absolwentów, którzy stają się pożądanymi pracownikami na bardzo konkurencyjnym rynku pracy.

Potwierdzeniem marki Społecznej Akademii Nauk są przyznane akredytacje, wysokie miejsca w rankingach oraz liczne prestiżowe wyróżnienia, co odzwierciedla wysoką rangę uczelni, potencjał naukowy, bardzo dobry poziom edukacji oraz najlepszą jakość kształcenia.

Czy wiesz, że…

 • SAN w nowatorski sposób łączy kształcenie akademickie z nabywaniem umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy zawodowej.
 • Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie w Warszawie posiada międzynarodową akredytację CEEMAN IQA.
 • SAN posiada ponad 110 umów o współpracy międzynarodowej i z sukcesem realizuje od wielu lat wymianę studencką, naukową w ramach programu Erasmus+ oraz wymiany bilateralne.
 • Studenci mają możliwość skorzystania z atrakcyjnego systemu stypendiów już od pierwszego semestru.
 • W trosce o przyszłość studenta SAN prowadzi Akademickie Biuro Karier.
 • SAN posiada ponad 120 tys. absolwentów.
 • Uczelnia dopasowuje ofertę kształcenia do zmieniających się warunków otoczenia – poszerzenie oferty SAN ON-LINE, wprowadzenie kierunku lekarskiego oraz specjalności trychologia.
 • Studenci mają możliwość uczestniczenia w licznych kursach, szkoleniach i projektach międzynarodowych.
 • SAN posiada prawo do habilitacji dzięki otrzymaniu w parametryzacji kategorii A na kierunku Informatyka oraz kategorii B+ na kierunku Zarządzanie.
 • Celem Instytutu Nauk o Zdrowiu SAN jest realizowanie dydaktyki na najwyższym poziomie i przygotowanie wysokokwalifikowanych specjalistów w dziedzinie zawodów medycznych.

Dane kontaktowe

Osoby zainteresowane podjęciem studiów w warszawskim wydziale Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzanie zobowiązane są dostarczyć wymienione poniżej dokumenty do siedziby Uczelni: na ulicę Łucką 11 w Warszawie.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 22 6563615 (centrala), 22 6563818 (dział rekrutacji), fax: 22 6563615
lub drogą e-mailową: rekrutacja_wawa@swspiz.pl.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące szczegółów oferty kształcenia, zasad przyjęć na studia i aktualnych promocji znajdą Państwo na naszych stronach internetowych: http://warszawa.swspiz.pl/.

Wymagane dokumenty – zapisy na studia w języku polskim

 • świadectwo dojrzałości w oryginale
 • odpis dyplomu licencjackiego lub inżynierskiego (tylko na studia II stopnia)
 • 4 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
 • kserokopia dowodu osobistego (strona 1, 2)
 • dowód wpłaty wpisowego
 • dane z książeczki wojskowej (nr książeczki, adres WKU) - książeczka do wglądu
 • formularz aplikacyjny (dostępny w punktach rekrutacyjnych lub na http://www.warszawa.swspiz.pl)

Wymagane dokumenty – zapisy na studia w języku angielskim

 • formularz zgłoszeniowy
 • application for graduate admissions
 • student data form
 • confidential recommendation (wymagane 3 rekomendacje)
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał)
 • suplement, wykaz uzyskanych ocen (oryginał)
 • list motywacyjny (w języku angielskim)
 • kopia dowodu osobistego bądź paszportu
 • 3 zdjęcia
 • życiorys / CV

Dodatkowo, na studia magisterskie:

 • świadectwo maturalne
 • 2 zdjęcia (łącznie 5)
 • Na studia MBA:
 • potwierdzenie doświadczenia zawodowego

PRAWO - NOWOŚĆ

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Cel kształcenia
Program jednolitych studiów magisterskich daje możliwość poznania skomplikowanych zagadnień prawnych, nie tylko na płaszczyźnie teoretycznej, ale także praktycznej. Otwiera realne perspektywy właściwego kształtowania kariery zawodowej zaraz po skończeniu studiów. Studenci w trakcie studiów zapoznają się z procesami stosowania prawa, w tym z przebiegiem procesu cywilnego i karnego, sporządzaniem pism procesowych i stosowaniem procedur administracyjnych oraz przygotowywaniem różnego typu umów. Ponadto poznają zasady działania polskich i europejskich urzędów administracji publicznej i samorządowej. Ważnym elementem procesu kształcenia będzie udział studentów, w roli obserwatorów, w toczących się rozprawach w Sądzie Rejonowym i Sądzie Najwyższym oraz ich aktywny udział w organizowanych w Uczelni symulacjach rozpraw sądowych, w których samodzielnie przyjmą role procesowe.

Studenci mają do wyboru naukę w zakresie następujących specjalności:

 • prawo cywilne
 • prawo karne
 • europejskie i polskie prawo gospodarcze i finansowe
 • prawo międzynarodowe

Perspektywy zawodowe
Absolwent, w zależności od wybranej specjalności, będzie przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji, niezbędnych do wykonywania zawodów prawniczych takich jak: adwokat, radca prawny, notariusz, prokurator czy sędzia, a także do podjęcia pracy w obsłudze prawnej instytucji państwowych i samorządowych oraz w jednostkach gospodarczych. Dzięki nabytym umiejętnościom pracę swą będzie wykonywał z zachowaniem najwyższych standardów etyki zawodowej.

FILOLOGIA ANGIELSKA

STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

Cel kształcenia
Program studiów umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy ogólnohumanistycznej oraz umiejętności językowych, otwierając jednocześnie realne do podjęcia pracy w cieszących się dużym zainteresowaniem, dobrze płatnych zawodach tłumacza czy redaktora w wydawnictwach obcojęzycznych. Specjalistyczna wiedza językowa posiadana po ukończeniu studiów pozwala znaleźć zatrudnienie w organizacjach pozarządowych i administracji publicznej.

Kierunek Filologia angielska drugiego stopnia obejmuje cztery specjalizacje:

 • kulturoznawczo-literaturoznawczą
 • tłumaczeniową
 • nauczycielską
 • biznesową

Perspektywy zawodowe

 • Dzięki praktycznemu walorowi naszych studiów kształcimy specjalistów do pracy w zawodach:
 • tłumacza (w dziedzinie tłumaczenia zarówno ustnego, jak i przekładu literackiego)
 • redaktora w wydawnictwach obcojęzycznych
 • nauczyciela języków obcych

Nasi absolwenci znajdą również zatrudnienie w instytucjach kulturalnych i edukacyjnych, turystyce, reklamie oraz w instytucjach biznesowych, organizacjach pozarządowych i administracji publicznej.

DZIENNIKARSTWO

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Cel kształcenia
Rozwój mediów i zachodzące na rynku pracy zmiany powodują, że absolwenci studiów dziennikarskich muszą być przygotowani do podejmowania pracy zawodowej we wszystkich dziedzinach działalności dziennikarskiej i komunikacyjnej. Nowoczesny dziennikarz jest nie tylko dostawcą wiadomości o ważnych zdarzeniach, ale również przewodnikiem po świecie polityki, gospodarki i kultury. By sprostać tym realiom, program studiów obejmuje przedmioty przybliżające wiedzę o mediach i komunikacji społecznej, kształcące dziennikarskie umiejętności warsztatowe oraz wzbogacające wiedzę o nowoczesnym społeczeństwie.

Program studiów obejmuje głównie przedmioty z zakresu:

 • teorii dziennikarstwa i komunikacji społecznej
 • nauczania praktycznego (warsztatów dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego, autorskich form dziennikarskich (publicystki, krytyki, wywiadu, reportażu), dziennikarstwa internetowego, psychologicznych aspektów oddziaływania na odbiorcę)

Perspektywy zawodowe Treści programowe i profil nauczania na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przygotowuje absolwentów do pracy w:

 • redakcjach informacyjnych mediów masowych oraz agencjach prasowych
 • firmach świadczących usługi internetowe
 • domach mediowych
 • agencjach artystycznych, reklamowych, public relations i promocyjnych
 • firmach wytwórczych i producenckich
 • placówkach upowszechniania informacji i kultury
 • a także wszelkiego rodzaju instytucjach i organizacjach działających w sferze publicznej i utrzymujących kontakty z mediami

ADMINISTRACJA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Cel kształcenia
Podstawowym celem programu jest przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania powierzonych im zadań związanych z wykonywaniem funkcji w strukturach szeroko rozumianej administracji publicznej i samorządowej, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych. Zawarte w programie treści programowe, formy i metody kształcenia zostały opracowane uwzględniając zarówno obowiązujące standardy kształcenia na kierunku administracja, jak i kryteria Europejskiego Stowarzyszenia Akredytacji Programów Administracji Publicznej (EAPAA) oraz Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji.

Bloki specjalizacyjne:

 • administracja rządowa
 • administracja samorządowa
 • administracja europejska i międzynarodowa

Perspektywy zawodowe

 • Absolwenci studiów na kierunku Administracja w czasie studiów zdobywają kwalifikacje zawodowe przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich w:
 • w urzędach i agendach administracji centralnej, terenowej i samorządowej,
 • w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania lub zamówienia publiczne, podlegające nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym administracji publicznej albo korzystają z funduszy publicznych.

ZARZĄDZANIE

STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

Cel kształcenia
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kształci najwyższej klasy specjalistów z zakresu zarządzania. Studenci nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną, ale także poznają praktyczne sposoby służące wzmacnianiu pozycji firmy na rynku. Doskonalą również techniki usprawniające funkcjonowanie organizacji i poznają praktyczne przykłady funkcjonowania przedsiębiorstw oraz organizacji krajowych i międzynarodowych.

Studenci mają do wyboru naukę w zakresie następujących bloków specjalizacyjnych:

 • rachunkowość przedsiębiorstw i kontrola finansowa
 • zarządzanie finansami
 • marketing i sprzedaż usług finansowych
 • fundusze unijne
 • międzynarodowy marketing mody
 • marketingowe zarządzanie w przedsiębiorstwie
 • reklama i public relations
 • psychologia i zarządzanie personelem
 • zarządzanie w turystyce
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie jakością
 • logistyka i transport międzynarodowy
 • e-biznes i informatyka w zarządzaniu

Perspektywy zawodowe
Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie w czasie studiów zdobywają wiedzę i umiejętności umożliwiające im zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk wysoko cenionych specjalistów w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit, jednostkach administracji publicznej różnych szczebli, agencjach konsultingowych w kraju i za granicą, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować edukację na studiach doktoranckich.

LOGISTYKA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Cel kształcenia
Celem programu studiów jest zaznajomienie studentów z istotą współczesnego zarządzania logistycznego oraz przekazanie im specjalistycznej wiedzy na temat procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia centrów dystrybucji i punktów przeładunkowych centrów logistycznych oraz rozwiązywania logistycznych problemów decyzyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym.

W ramach kierunku oferujemy specjalności:

 • logistyka przedsiębiorstw przemysłowych
 • logistyka handlu i dystrybucji
 • eurologistyka
 • zarządzanie jakością w logistyce
 • transport-spedycja-logistyka (TSL)

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę na 2-letnich studiach drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie, specjalność Logityka.

Perspektywy zawodowe
Absolwencie mają możliwość podjęcia pracy na stanowisku menedżera oraz specjalisty ds. zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym. Praca ta umożliwia:

 • współpracę z agencjami celnymi,
 • kontrolowanie jakości i terminowości wykonywania usług logistycznych,
 • koordynowanie działań logistycznych,
 • współpracowanie z dostawcami i działami sprzedaży.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Cel kształcenia
Celem studiów jest przekazanie studentom zarówno wiedzy ogólnoekonomicznej, jak i dotyczącej finansów i rachunkowości umożliwiającej prowadzenie własnej firmy lub osiągnięcie sukcesu na szczeblach kierowniczych w różnych firmach z uwzględnieniem instytucji finansowych i bankowych.

Bloki specjalizacyjne:

 • finanse przedsiębiorstw
 • finanse publiczne
 • rachunkowość

Dyplom ukończenia tej specjalności uprawnia do ubiegania się – bez zdawania egzaminów – o certyfikat księgowy na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Ukończenie tej specjalności uprawnia do ubiegania się – bez zdawania egzaminów – o certyfikat księgowy na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę na 2-letnich studiach drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie, specjalność Finanse i rachunkowość.

Perspektywy zawodowe Zdobyta podczas procesu kształcenia wiedza daje absolwentom szansę skutecznego ubiegania się o atrakcyjną, dobrze wynagradzaną pracę w instytucjach finansowych i jednostkach finansowych przedsiębiorstw. Dyplom ukończenia specjalności Rachunkowość lub Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw uprawnia do ubiegania się – bez zdawania egzaminów – o certyfikat księgowy na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – Dz. U. nr 120 z dnia 29 lipca 2002).

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Cel kształcenia
Program trzyletnich studiów I-go stopnia pozwala przekazać słuchaczom niezbędną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Realizowane zagadnienia dotyczą bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego, terroryzmu, a także zarządzania kryzysowego, kryminalistyki i prawa. Prowadzone zajęcia stanowią atrakcyjną ofertę dla osób, które są zatrudnione lub planują podjąć pracę w służbach mundurowych, administracji publicznej.

Bloki specjalizacyjne:

 • bezpieczeństwo narodowe i publiczne
 • ochrona informacji niejawnych, osobowych i biznesowych
 • ochrona osób i mienia
 • pożarnictwo i organizacja ratownictwa
 • zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna

Perspektywy zawodowe Absolwent otrzymujący tytuł licencjata uzyskuje możliwość:

 • zajmowania stanowisk w administracji, samorządach oraz instytucjach odpowiedzialnych za organizowanie działań w sytuacjach kryzysowych,
 • podjęcia pracy w Kadrach Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej oraz innych służbach państwowych i samorządowych.

Wiedza zdobyta w trakcie studiów umożliwia również podjęcie pracy związanej z zarządzaniem systemami teleinformatycznymi, ochroną danych, ochroną informacji, osób i mienia, a także problemami bezpieczeństwa pracy, produkcji i transportu.

MASTER OF SCIENCE IN PROFESSIONAL COMMUNICATION - MANAGEMENT

Cel kształcenia Skierowany do specjalistów profesjonalnej komunikacji i menedżerów niższego i średniego szczebla program studiów M.S.P.C. ma na celu kształtowanie i podniesienie kompetencji w zakresie profesjonalnego zarządzania komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną w organizacji, komunikacji społecznej i międzykulturowej.

Praktyczny charakter studiów M.S.P.C. w Clark University i SWSPiZ, wywodzący się z doświadczeń amerykańskich, umożliwia szybkie zastosowanie wiedzy i umiejętności w pracy.

Perspektywy zawodowe
Struktura studiów umożliwia przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych w dziedzinie zarządzania, gdzie profesjonalna komunikacja odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu organizacyjnego i osobistego. Absolwenci uzyskują kompetencje w zakresie przywództwa, zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów, zarządzania informacją, dzięki czemu gotowi są pełnić rolę liderów w organizacji.

MASTER OF SCIENCE IN PROFESSIONAL COMMUNICATION – MARKETING

Cel kształcenia
Kierowanie organizacją działającą w oparciu o koncepcję marketingową postrzegane jest dziś jako niezbędny czynnik rozwoju, pozwalający szybko reagować na wymogi rynku i zdobywać przewagę konkurencyjną. Clark University i SWSPiZ oferują program studiów M.S.P.C. ze specjalizacją w dziedzinie marketingu, który przygotuje menedżerów do zarządzania nowoczesną firmą skutecznie konkurującą na rynku krajowym i międzynarodowym.
Celem programu skierowanego do menedżerów planujących swoją karierę w dziedzinie marketingu jest takie kształtowanie ich kompetencji i umiejętności, które zapewni firmie przewagę konkurencyjną, a im samym sukces zawodowy.

Perspektywy zawodowe
Program studiów przygotowuje przyszłych absolwentów do pracy w nowoczesnej firmie funkcjonującej w oparciu o koncepcję marketingową. Dzięki orientacji na zaspakajanie potrzeb klienta, pozwala ona organizacji na prawidłową integrację funkcji marketingowych z innymi obszarami funkcyjnymi organizacji, takimi jak finanse, komunikacja, zarządzanie personelem, ale także kieruje zachowania organizacji na osiąganie

STUDIA POLSKIE

Studia I stopnia (licencjackie)

 • Administracja
 • Architektura i urbanistyka – NOWOŚĆ
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Film i sztuki audiowizualne:
  • Aktorstwo
  • Produkcja filmowa i telewizyjna
  • Reżyseria
  • Sztuka operatorska
 • Filologia angielska
 • Finanse i rachunkowość
 • Fizjoterapia – NOWOŚĆ
 • Geodezja i kartografia – NOWOŚĆ
 • Informatyka
 • Kosmetologia – NOWOŚĆ
 • Logistyka
 • Pedagogika – NOWOŚĆ
 • Stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie

Studia II stopnia (magisterskie)

 • Administracja *
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna *
 • Film i sztuki audiowizualne:
  • Aktorstwo
  • Produkcja filmowa i telewizyjna
  • Reżyseria
  • Sztuka operatorska
 • Filologia angielska
 • Finanse i rachunkowość *
 • Informatyka *
 • Logistyka *
 • Pedagogika – NOWOŚĆ
 • Stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie

* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark University z USA.

Jednolite studia magisterskie

 • Psychologia - NOWOŚĆ

Studia III stopnia (doktoranckie)

 • Nauki ekonomiczne – Zarządzanie
 • Nauki humanistyczne – Językoznawstwo
 • Nauki techniczne - Informatyka

ELITARNE, INTERDYSCYPLINARNE STUDIA POLSKO-AMERYKAŃSKIE

 • Filologia angielska + Master of Science in Professional Communication
 • Zarządzanie + Master of Science in Professional Communication
 • MBA + Master of Science in Professional Communication

STUDIA AMERYKAŃSKIE

 • Master of Science in Professional Communication
  • Management
  • Marketing
  • Human Resources
  • Information Systems

Dlaczego warto studiować w SAN Warszawa?

 • Jedna z ośmiu uczelni w Polsce z tytułem Akademii - doktoryzowanie na trzech kierunkach
 • Czołowe miejsca w rankingach - 4 MIEJSCE W POLSCE wg Perspektyw i Rzeczpospolitej
  - 2 MIEJSCE W POLSCE wg Wprost
 • Dogodna lokalizacja - ul. Łucka 11
  - 10 MINUT OD DWORCA CENTRALNEGO w Warszawie
 • Najbardziej oblegana uczelnia niepubliczna w Polsce wg Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Wieloletnie doświadczenie - nauczamy od 1994 roku
 • Ścisła współpraca z Clark University - amerykański dyplom Master oraz wyjazd na studia lub na praktyki zawodowe do Stanów Zjednoczonych
 • Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • Najwyższej klasy kadra naukowo-dydaktyczna oraz wybitni praktycy z Polski i z zagranicy
 • Nowoczesna baza dydaktyczna:
  własne studio radiowe i telewizyjne, interaktywne sale do nauki języków obcych, pracownie komputerowe i siłownia
 • Atrakcyjne kierunki i specjalności:
  grafika komputerowa w mediach, marketing medialny i PR, e-administracja, zarządzanie międzykulturowe, architektura i urbanistyka, psychologia w biznesie, aktorstwo, reżyseria, dziennikarstwo sportowe
 • Spotkania ze znanymi osobistości świata nauki, mediów i biznesu:
  EWĄ EWART, ARTUREM ANDRUSEM, MARKIEM NIEDŹWIEDZKIM, KRYSTYNĄ CZUBÓWNĄ, GRZEGORZEM MIECUGOWEM, MICHAŁEM OLSZAŃSKIM
 • Szeroka oferta wyjazdów zagranicznych - Erasmus - ponad 20 uczelni partnerskich
 • Prężnie działające Studenckie Biuro Karier
 • Bogaty system stypendiów i refundacji czesnego:
  stypendia Rektora za wyniki w nauce, socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi
 • Czesne płatne w miesięcznych ratach, zniżki przy wpłatach jednorazowych
 • Ponad 18 000 zadowolonych studentów i 25 000 absolwentów

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.