MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Morski w Gdyni

81-225 Gdynia, ul. Morska 81-87

www.umg.edu.pl

promocja@umg.edu.pl

 • Opis
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Ponadto umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych
i specjalistycznych. Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą Uczelni jest to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno morskich, jak i lądowych. 

Uczelnia w liczbach

Rok założenia: 1920
Liczba studentów ogółem: 4015
- w tym liczba kobiet: 1236
- w tym liczba cudzoziemców: 66
- w tym studenci stacjonarni: 2967

Nauczyciele akademiccy: 345
Uprawnienia habilitacyjne: 2
Uprawnienia doktorskie: 4

Władze Uczelni w kadencji 2020-2024:

 • prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit – rektor

Informacje dodatkowe

Ogólne zasady przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:    

 • wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym;
 • wynik pisemnego egzaminu maturalnego z wybranego przez kandydata przedmiotu spośród matematyki, fizyki z astronomią, chemii, geografii, biologii lub informatyki zdawanego na poziomie rozszerzonym;
 • wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (angielski lub niemiecki lub francuski lub rosyjski lub włoski lub hiszpański) na poziomie podstawowym;
 • wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (angielski lub niemiecki lub francuski lub rosyjski lub włoski lub hiszpański) na poziomie rozszerzonym.

Ogólne zasady rekrutacji dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 • W toku postępowania rekrutacyjnego należy przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem  zawierającym informację o średniej ocen ze studiów.
  W przypadku gdy uczelnia kandydata nie wydała jeszcze dyplomu – należy dołączyć zaświadczenie o odbytych studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich  (z obliczoną średnią ocen uzyskanych w ich toku, oceną na dyplomie oraz uzyskanym tytułem) potwierdzone przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem. Dyplom ukończenia studiów należy dostarczyć w ciągu miesiąca od daty rozpoczęcia semestru.

UWAGA:

 • Morskie świadectwo zdrowia tylko na specjalność morską na Wydział Nawigacyjny -  kandydaci na studia I i II stopnia.*)
 • Kandydaci na Wydział Mechaniczny obowiązkowo dostarczają zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy, które uprawnia do studiowania (w tym odbywania praktyk) - kandydaci na studia I stopnia*)
 • Kserokopię ważnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub oryginał ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych – tylko na kierunek Towaroznawstwo – kandydaci na studia I i II stopnia *)

Koszty badań lekarskich potrzebnych do uzyskania morskiego świadectwa zdrowia, uzyskanie książeczki zdrowia i orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, zaświadczenia od lekarza medycyny pracy pokrywają kandydaci.

*)  dostarczane w terminie ustalonym przez dziekana wydziału

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt