MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Politechnika Morska w Szczecinie

70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2
tel. (+48 91) 48 09 400 – Centrala
www.pm.szczecin.pl
www.rekrutacja.pm.szczecin.pl
e-mail: pm@pm.szczecin.pl  

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego

70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2
studia stacjonarne tel. (+48 91) 48 09 354, (+48 91) 48 09 510
e-mail: dn@pm.szczecin.pl
studia niestacjonarne tel. (+48 91) 4809 358, (+48 91) 48 09 578
e-mail: dn@pm.szczecin.pl

Dziekanat Wydziału Mechanicznego

71-650 Szczecin, ul. Willowa 2
studia stacjonarne tel. (+48 91) 48 09 594, (+48 91) 48 09 513
studia niestacjonarne tel. (+48 91) 480 9 512, (+48 91) 480 9 380
e-mail: dm@pm.szczecin.pl

Dziekanat Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu

70-507 Szczecin, ul. Henryka Pobożnego 11
studia stacjonarne tel. (+48 91) 48 09 686, (+48 91) 48 09 663, (+48 91) 48 09 631
e-mail: dtd@pm.szczecin.pl
studia niestacjonarne tel. (+48 91) 48 09 630
e-mail: dtz@pm.szczecin.pl

Dziekanat Wydziału Informatyki i Telekomunikacji

70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2
tel. (+48 91) 48 09 758
e-mail: di@pm.szczecin.pl

Dziekanat Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki
71-650 Szczecin, ul. Willowa 2
tel. (+48 91) 48 09 955
e-mail: de@pm.szczecin.pl

Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej
International Students and Mobility Office
70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2, pokój 102
tel. (+48 91) 48 09 345, 48 09 817 (RUS), 48 09 830, 48 09 965
www.marine-edu.com
e-mail: international@pm.szczecin.pl

 

 • Opis
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

Politechnika Morska w Szczecinie jest nowoczesną uczelnią techniczną kształcącą profesjonalistów, którzy z powodzeniem znajdują zatrudnienie na morzu i lądzie. Nasi absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku. Dzięki dotychczasowym działaniom i osiągnięciom, uczelnia stała się wysoko cenionym zapleczem dydaktyczno-naukowym gospodarki regionu i kraju.

Kształcimy poszukiwanych specjalistów

Nabór na uczelnię odbywa się według bardzo prostych zasad – wystarczy zdać egzamin maturalny i złożyć odpowiednie dokumenty. Dla osób, które nie wierzą, że poziom ich wykształcenia jest dostatecznie dobry, aby poradzić sobie z przedmiotami ścisłymi w toku studiów, Politechnika Morska organizuje nieodpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki (Pitagoras). Ponadto uczelnia oferuje atrakcyjny i bardzo dobrze funkcjonujący system pomocy socjalnej – zapewnia studentom wsparcie materialne oraz miejsca w akademiku. Mogą się oni ubiegać o stypendia: rektora, socjalne, sportowe oraz zapomogi.

Studenci mają do wyboru 5 wydziałów i kilkanaście kierunków studiów. Nasz innowacyjny program kształcenia został skonstruowany w taki sposób, aby otrzymać idealny balans między przedmiotami praktycznymi, a zajęciami o charakterze teoretycznym. Przy użyciu najnowszych technologii m.in. symulatorów, robotów – w tym również humanoidalnych, specjalistycznego oprogramowania komputerowego - zapewniamy studentom praktyczną naukę zawodu. Oferta kształcenia jest stale dostosowywana do potrzeb światowej floty i gospodarki, tak by nasi absolwenci bez trudu odnaleźli się na rynku pracy.

Prowadzimy szereg kierunków powiązanych z gospodarką morską, transportem wodnym i lądowym, mechaniką czy informatyką, które gwarantują zdobycie ciekawej specjalności i prężny rozwój kariery zawodowej.

Studenci z kierunków „pływających” (mundurowych) odbywają szereg szkoleń i uzyskują świadectwa potwierdzające ich kwalifikacje uznawane przez armatorów i urzędy morskie na całym świecie. Ponadto, odbywając wpisane w program studiów praktyki, na statkach lub w firmach lądowych związanych z gospodarką morską, otrzymują wynagrodzenie.

Absolwenci kierunków „lądowych” (nie mundurowych) mogą liczyć na zdobycie najwyższych kwalifikacji i umiejętności cenionych przez przyszłych pracodawców. Politechnika Morska współpracuje intensywnie z otoczeniem biznesowym i społecznym uczelni, zapewniając studentom komfortowy start na rynku pracy. Uczelnia wdraża liczne, innowacyjne projekty finansowane z zewnętrznych środków – programy stażowe czy płatne praktyki.

Władze Uczelni w kadencji 2020-2024: 

 • dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. PM – Rektor
 • dr inż. Agnieszka Deja – Prorektor ds. Kształcenia
 • dr hab. inż. Artur Bejger, prof. PM– Prorektor ds. Nauki
 • dr inż. kpt. ż. w. Arkadiusz Tomczak, prof. PM– Prorektor ds. Morskich
 • dr hab. inż. kpt. Janusz Uriasz, prof. PM– Prorektor ds. Innowacji i rozwoju

Informacje dodatkowe

Ogólne zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne:

1. Kryterium rekrutacyjnym dla studiów I stopnia są wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z następujących przedmiotów: matematyka P, język polski P, język obcy P, chemia R, fizyka R lub fizyka i astronomia R, geografia R, informatyka R, matematyka R; dla kierunku Zarządzanie: matematyka P, język polski P, język obcy P, wiedza o społeczeństwie R, geografia R, informatyka R, matematyka R i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika. 

2. Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena ukończenia studiów I stopnia.
3. Dodatkowe warunki rekrutacji obowiązują kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunku nawigacja, żegluga śródlądowa, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika (kierunki objęte Konwencją STCW – praca we flocie handlowej na stanowiskach oficerskich):

 • spełnienie wymagań do uzyskania, bądź posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza (kandydaci, którzy go nie posiadają, będą skierowani w trakcie postępowania rekrutacyjnego na obowiązkowe badania lekarskie);
 • praktyka przygotowawcza w okresie wakacji – odbywa się w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Politechniki Morskiej w Szczecinie.

W przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim kandydatów obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci, którzy:

 • przedłożyli certyfikat – Cambridge First Certificate lub równoważny,
 • ukończyli szkołę średnią, w której językiem wykładowym był język angielski,
 • ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,
 • posiadają ocenę co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kandydaci, dla których język angielski jest językiem ojczystym.

 

Uwaga: na studia w języku angielskim z testu języka angielskiego są zwolnieni kandydaci, dla których angielski jest językiem ojczystym, którzy przedłożyli certyfikat Cambridge First Certificate lub równoważny, ukończyli szkołę średnią lub studia I st. w języku angielskim, zdawali język angielski w trakcie egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym, posiadają ocenę co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach studiów I st.

Szczegóły dotyczące rekrutacji do Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz specjalności na poszczególnych kierunkach studiów są dostępne na stronie: www.rekrutacja.pm.szczecin.pl

Warunki rekrutacji dla cudzoziemców dostępne są na stronie www.marine-edu.com

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!