MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Policji w Szczytnie

12-100 Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
tel. 47 733 59 00, fax 47 733 54 83
www.facebook.com/wspolszczytno

www.wspol.edu.pl

wspol@wspol.edu.pl

 • Opis
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

Akademia Policji w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (posiadającą osobowość prawną).

Akademia Policji w Szczytnie ma wieloletnie doświadczenia w kształceniu funkcjonariuszy służb mundurowych w Polsce. To jedyna tego typu placówka w kraju, która kształci kadry kierownicze Policji oraz  oficerów Policji. Doświadczeni wykładowcy uczelni prowadzą zajęcia z zakresu nauk prawnych i nauk o bezpieczeństwie oraz przedmiotów typowo zawodowych. Uczelnia jest organizatorem licznych i cieszących się dużym zainteresowaniem konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, warsztatów naukowych, w których udział biorą przedstawiciele instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa publicznego oraz uczelni wyższych krajowych i zagranicznych. Duży wkład merytoryczny podczas tych przedsięwzięć wnoszą doświadczeni dydaktycy i funkcjonariusze innych formacji mundurowych, które odpowiedzialne są za bezpieczeństwo kraju i które na co dzień współpracują z Policją. Organizowane przedsięwzięcia stanowią ważne forum wymiany wiedzy i doświadczeń.

Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o bezpieczeństwie oraz nauki prawne.

Teren, na którym mieszczą się obiekty WSPol to obszar o powierzchni ponad 37 ha. Oprócz budynków dydaktycznych, administracyjnych i gospodarczych mieszczą się na nim: akademiki, hotel dla gości, centrum konferencyjne z salą kinową, biblioteka, strzelnica, a także obiekty sportowe (boiska, pływalnia, siłownia).

Wyższa Szkoła Policji posiada doskonałą bazę dydaktyczną, w tym ponad 90 sal wykładowych o powierzchni 1553 m2 wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i specjalistyczny. Są to m. in.:

 • Centrum Badań i Rozwoju Kompetencji w Policji,
 • aula im. Władysława Stasiaka,
 • aula im. insp. P.P. dr. praw W.M. Sobolewskiego,
 • aula im. ks. Prałata Zbigniewa J. Peszkowskiego,
 • Symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych,
 • Symulator działań Policji w sytuacjach kryzysowych,
 • pracownie specjalistyczne, w tym analizy kryminalnej, języków obcych, zwalczania cyberprzestępczości,
 • sala konferencyjna z pełnym wyposażeniem do tłumaczeń symultanicznych,
 • Centrum Symulacji WSPol. (pomieszczenie do interwencji w ruchu drogowym i udzielania I pomocy ofiarom wypadków, sklep, bar, mieszkanie).

Ponadto Akademia Policji w Szczytnie dysponuje:

 • kompleksem strzelnic, w tym strzelnicę do strzelań sytuacyjnych z użyciem amunicji barwiącej,
 • krytą pływalnią,
 • bazą hotelowo-noclegową mogącą pomieścić blisko 1500 osób,
 • stołówką (560 miejsc),
 • Ośrodkiem Konferencyjno-Wypoczynkowym Wałpusz z domkami letniskowymi oraz salą konferencyjną wyposażoną w sprzęt multimedialny, a także wypożyczalnią sprzętu wodno-rekreacyjnego.

Uczelnia dysponuje Biblioteką z unikalnym księgozbiorem - ponad 220 tys. woluminów, 176 tytułów czasopism krajowych i 19 tytułów zagranicznych. Ponadto słuchacze mają możliwość skorzystania z 73 stanowisk komputerowych.

Akademia Policji w Szczytnie posiada wydawnictwo i drukarnię, dzięki temu prowadzi własną działalność wydawniczą (kilkadziesiąt tytułów rocznie). Publikowane są zarówno skrypty, podręczniki przeznaczone dla słuchaczy, jak i pozycje kierowane do szerszego grona czytelników. Wydawane są trzy czasopisma naukowe: „Przegląd Policyjny”, „Internal Security” i „Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji”. W periodykach publikowane są artykuły o zasięgu międzynarodowym. Dbałość o najwyższe standardy wydawnicze, gwarantująca wysoki poziom naukowy publikowanych artykułów, została doceniona przez grono wybitnych naukowców i specjalistów pracujących w zespołach doradczych oceny czasopism - czasopisma nasze znajdują się w publikowanym przez polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z przypisaną liczbą 70 punktów dla czasopism Internal Security i Przegląd Policyjny oraz z liczbą 20 punktów dla czasopisma Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji.

Władze Uczelni:

 • nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor
 • insp. dr Andrzej Żyliński – z-ca Komendanta, Prorektor
 • insp. Agnieszka Leśniewska – Kanclerz

Informacje dodatkowe

Uwaga:

 • przyjęcie na studia do WSPol osoby cywilnej nie jest jednoznaczne z przyjęciem jej do służby w Policji,
 • rejestracja kandydatów na studia jest prowadzona w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!