MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

12-100 Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
tel. 47 733 59 00, fax 47 733 54 83
www.facebook.com/wspolszczytno

www.wspol.edu.pl

wspol@wspol.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (posiadającą osobowość prawną).

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie ma wieloletnie doświadczenia w kształceniu funkcjonariuszy służb mundurowych w Polsce. To jedyna tego typu placówka w kraju, która kształci kadry kierownicze Policji oraz  oficerów Policji. Doświadczeni wykładowcy uczelni prowadzą zajęcia z zakresu nauk prawnych i nauk o bezpieczeństwie oraz przedmiotów typowo zawodowych. Uczelnia jest organizatorem licznych i cieszących się dużym zainteresowaniem konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, warsztatów naukowych, w których udział biorą przedstawiciele instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa publicznego oraz uczelni wyższych krajowych i zagranicznych. Duży wkład merytoryczny podczas tych przedsięwzięć wnoszą doświadczeni dydaktycy i funkcjonariusze innych formacji mundurowych, które odpowiedzialne są za bezpieczeństwo kraju i które na co dzień współpracują z Policją. Organizowane przedsięwzięcia stanowią ważne forum wymiany wiedzy i doświadczeń.

Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Teren, na którym mieszczą się obiekty WSPol to obszar o powierzchni ponad 37 ha. Oprócz budynków dydaktycznych, administracyjnych i gospodarczych mieszczą się na nim: akademiki, centrum konferencyjne z salą kinową, biblioteka, strzelnica, a także obiekty sportowe (boiska, pływalnia, siłownia).

Uczelnia posiada doskonałą bazę dydaktyczną, w tym ponad 90 sal wykładowych o powierzchni 1553 m2 wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i specjalistyczny.

Uczelnia  dysponuje Biblioteką z unikalnym księgozbiorem - ponad 220 tys. woluminów, 176 tytułów czasopism krajowych i 19 tytułów zagranicznych. Ponadto słuchacze mają możliwość skorzystania z 73 stanowisk komputerowych. Szkoła posiada własne wydawnictwo i drukarnię, dzięki temu prowadzi własną działalność wydawniczą (kilkadziesiąt tytułów rocznie). Publikowane są zarówno skrypty, podręczniki przeznaczone dla słuchaczy, jak i pozycje kierowane do szerszego grona czytelników. Wydawane są dwa kwartalniki: „Przegląd Policyjny” i „Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji”, a także półrocznik „Internal Security”, w którym publikowane są artykuły o zasięgu międzynarodowym. W 2019 roku dwa periodyki: „Internal Security” i „Przegląd Policyjny” zostały zakwalifikowane do udziału w ministerialnym programie „Wsparcie dla czasopism naukowych”. W ramach programu realizowane są zadania mające na celu zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia pism, popularyzację osiągnięć naukowych w kraju i za granicą, podniesienie jakości wydawniczej i naukowej oraz upowszechnienia wiedzy o czasopismach.

Rok założenia: 1990

Władze Uczelni:

  • nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor
  • insp. dr Andrzej Żyliński – z-ca Komendanta, Prorektor
  • mł. insp. Agnieszka Leśniewska – Kanclerz

Informacje dodatkowe

Uwaga:

  • przyjęcie na studia do WSPol osoby cywilnej nie jest jednoznaczne z przyjęciem jej do służby w Policji,
  • rejestracja kandydatów na studia jest prowadzona w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt