MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
Kancelaria szkoły: tel. 261 658 134, fax 261 658 425
Oddział Koordynacji Kształcenia i Szkolenia: tel. 261 658 162
Sekcja Rekrutacji: tel. 261 658 576, tel./fax 261 658 151
Oficer prasowy: tel. 261 658 042
facebook.com/AWLWROC/
e-mail: rekrutacja@awl.edu.pl; rekrutacja2@awl.edu.pl

www.wojsko-polskie.pl/awl/

 • Opis
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, zwana dalej „Akademią”, kształci specjalistów w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, administracji samorządowej i państwowej, na dwóch wydziałach: Zarządzania oraz Nauk o Bezpieczeństwie. Akademia jest nie tylko uczelnią wojskową kształcącą przyszłych oficerów, ale również uczelnią prowadzącą studia dostępne dla osób cywilnych. Osoby, które ubiegają się o przyjęcie na studia wojskowe, podlegają procedurze rekrutacji według ustalonych zasad Ministerstwa Obrony Narodowej. Studia cywilne pierwszego oraz drugiego stopnia są studiami ogólnodostępnymi, obowiązuje na nich konkurs świadectw, a realizacja cyklu kształcenia umożliwia zdobywanie wiedzy w konkretnej dziedzinie oraz przygotowanie praktyczne do zawodu. Akademia zapewnia wysoki standard jakości kształcenia oraz przygotowanie absolwentów na jak najwyższym poziomie kompetencyjno-zadaniowym do objęcia stanowiska w przyszłym miejscu pracy, w tym w instytucjach gospodarczych, samorządowych, wojskowych i badawczych.

Nauka prowadzona jest przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, spotkania, seminaria i zajęcia również z praktykami i specjalistami spoza Akademii, przy wykorzystaniu rozbudowanej infrastruktury dydaktycznej, w szczególności – dobrze wyposażone sale audytoryjne, wykładowe i ćwiczeniowe, laboratoria komputerowe i branżowe oraz nowoczesne symulatory. Studenci mają unikatową możliwość korzystania z rozległego kampusu akademickiego, pozwalającego na realizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, w tym: ośrodek jazdy konnej, basen kryty, siłownia, korty tenisowe, sala walki wręcz, stadiony sportowe, strzelnica, hipodrom, górski ośrodek szkoleniowy „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie.

Ponadto, Akademia wspiera rozwój studentów i ich zainteresowań poprzez ponad 40 kół i sekcji uczelnianych. W kołach i sekcjach można realizować swoje zamiłowania kulturalno-oświatowe, sportowe, naukowe i wojskowe, a także uczestniczyć w ciekawych projektach naukowo-badawczych. AWL daje także możliwość wyjazdów i wymian międzynarodowych.

Władze Akademii:

 • płk dr hab. Piotr Płonka – Rektor - Komendant
 • płk dr inż. Jacek Narloch – Prorektor ds. Wojskowych
 • p.o. ppłk dr Krzysztof Gruca– Prorektor ds. Dydaktycznych
 • p.o. dr hab. Izabela Nowicka, profesor AWL – Prorektor ds. Naukowych
 • dr Aneta Kazanecka – Prorektor ds. Studenckich
 • płk Jarosław Baran– Kanclerz

Informacje dodatkowe

O przyjęcie na studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w AWL może ubiegać się kandydat/ka, który/a jest:

 • osobą niekarana sądownie,
 • osobą posiadająca obywatelstwo polskie,
 • osobą posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • osobą w wieku co najmniej 18 lat, w dniu powołania do służby kandydackiej,
 • osobą posiadająca dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia, np. świadectwo dojrzałości.
 • PROCES REKRUTACYJNY:

  - Dokonaj rejestracji elektronicznej na stronie internetowej AWL. Dostęp do systemu IRKa znajduje się w zakładce DLA KANDYDATA. (www.wojsko-polskie.pl/awl/rejestracja-online)
  - Dostarcz do Akademii (osobiście lub za pośrednictwem poczty):

  • wniosek do Rektora-Komendanta o przyjęcie na studia, wraz z kwestionariuszem o powołanie do służby kandydackiej (do wydrukowania po rejestracji elektronicznej),
  • kserokopię świadectwa dojrzałości, jeśli wydane zostało przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej,
  • życiorys,
  • odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia).

  Termin składania wymaganych dokumentów określa zarządzenie ministra obrony narodowej w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w danym roku akademickim.

  POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

  W dniu stawiennictwa na egzamin kandydaci składają:

  • kopię świadectwa dojrzałości – oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną notarialnie – do wglądu, celem poświadczenia kopii przez uczelnię,
  • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego lub elektroniczne zaświadczenie z KRK w formacie XML wydrukowane i zapisane na informatycznym nośniku danych, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed egzaminem wstępnym,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego wydane nie wcześniej niż 14 dni przed terminem egzaminu wstępnego,
  • inne potwierdzenia kwalifikacji i umiejętności.

  Następnie:

  • test znajomości języka angielskiego (jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego): Poziom B1 z elementami B2.

  Kolejne etapy:

  • sprawdzian sprawności fizycznej

  Konkurencje, sprawdzane podczas sprawdzianu sprawności fizycznej określa zarządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w danym roku akademickim.

  • rozmowa kwalifikacyjna

  Ocenia predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

  Do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują tylko kandydaci, którzy osiągnęli wymaganą minimalną liczbę punktów rekrutacyjnych ze znajomości języka angielskiego oraz sprawdzianu sprawności fizycznej.


  Szczegóły dotyczące procesu rekrutacyjnego na studia wojskowe znajdują się w Zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych, a także w sekcji DLA KANDYDATA na stronie www AWL - www.wojsko-polskie.pl/awl/studia-wojskowe/

  Uwaga:

  • Studenci wojskowi (podchorążowie) AWL w trakcie trwania studiów otrzymują bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, specjalistyczne oporządzenie wojskowe oraz uposażenie miesięczne (żołd), które wynosi około 4560 zł. Ponadto Akademia zapewnia kompletne wyposażenie w podręczniki, opiekę lekarską, a także możliwość korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych.
  • Absolwent studiów wojskowych w AWL otrzymuje: pierwszy stopień oficerski – podporucznika, dyplom z tytułem zawodowym magistra, świadectwo znajomości języka angielskiego (wg STANAG 6001) oraz inne świadectwa i uprawnienia niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych; następnie kierowany jest bezpośrednio do miejsca pełnienia służby na pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy plutonu.

  © 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!