MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
tel. 71 375 22 37, 71 343 01 43

www.rekrutacja.uni.wroc.pl

 • Opis
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych (założony w 1702 r.) i największych polskich uczelni. Na dziesięciu wydziałach pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry, kształci się 23 000 studentów. Szeroka oferta dydaktyczna daje możliwość studiowania na blisko 80 kierunkach, w tym na unikatowych w skali kraju. Na kolejny rok akademicki Uniwersytet Wrocławski będzie prowadził rekrutację na:

 • 80 programów  studiów I stopnia (licencjackich)
 • 3 programy  studiów I stopnia (inżynierskich)
 • 4 programy  studiów jednolitych magisterskich
 • 80 programów  studiów II stopnia (magisterskich)
 • międzyobszarowe studia indywidualne I i II stopnia

W ramach tych kierunków oferta obejmuje ponad 250 specjalności i specjalizacji, studia interdyscyplinarne, międzyobszarowe, oraz  32 programy studiów w języku angielskim. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Kształcimy w obszarach: przyrodniczym, ścisłym, technicznym, prawnym, społecznym, humanistycznym. Uniwersytet Wrocławski uczestniczy w programie MOST – systemie mobilności studentów, który jest adresowany do studentów pragnących realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystą uczelnią.

Co roku około 700 studentów, korzystając z różnych form współpracy UWr. z uczelniami zachodnioeuropejskimi i amerykańskimi, wyjeżdża za granicę, aby tam kontynuować studia.
Każdego roku około 5600 osób kończy studia uzyskując tytuł licencjata lub magistra, a około 1000 osób kształci się na studiach doktoranckich i w szkole doktorskiej.

Rok założenia: 1702
Studenci ogółem: 23 000
– w tym na studiach stacjonarnych: 17 000

Władze uczelni w kadencji 2020-2024: 

 • prof. dr hab. Przemysław Wiszewski – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
 • dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr – Prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych
 • prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska – Prorektor ds. nauczania
 • dr hab. Ryszard Kalisz, prof. UWr – Prorektor ds. studenckich
 • prof. dr hab. Eugeniusz Zych – Prorektor ds. badań naukowych
 • profdr hab. Dariusz Adamski – Prorektor ds. innowacji i zmian

 

Informacje dodatkowe

Ogólne zasady rekrutacji:

 • Jeżeli egzamin z danego przedmiotu był zdawany na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie korzystniejszy wynik.
 • UWr stosuje wyższy przelicznik dla poziomu rozszerzonego.
 • W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów pisemnych.
 • Kandydaci, którzy posiadają dyplom IB, są przyjmowani na studia na takich samych zasadach, jak kandydaci legitymujący się tzw. nową maturą. Dla potrzeb rankingu osoby z maturą IB otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej liczbie punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45.
 • Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego, otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt