MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

50-375 Wrocław, ul. Norwida 25
Biuro Rekrutacji:
tel. 71 320 10 75, 71 320 10 45
Plac Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław

www.rekrutacja.upwr.edu.pl

rekrutacja@upwr.edu.pl

 • Opis
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest jedną z największych szkół wyższych we Wrocławiu. Bogata oferta edukacyjna, 28 kierunków studiów na 5 wydziałach oraz studia w języku angielskim, cenieni specjaliści wielu dziedzin wraz z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym  – to wszystko stawia Uniwersytet Przyrodniczy w czołówce wrocławskich szkół wyższych i sprawia, że absolwenci tej uczelni są cenieni i poszukiwani na rynku pracy.

Dlaczego warto wybrać UPWr? Warto, ponieważ UPWr to:

 • najlepsza uczelnia rolnicza w Polsce – I miejsce w rankingu "Perspektyw",
 • 28 specjalistycznych kie­run­ków stu­diów na 5 wydzia­łach,
 • 3 spo­śród 5 wydzia­łów oce­nione naj­wyż­szą oceną para­me­tryczną przez MNiSW, w tym 2 oceną wyróż­nia­jącą,
 • naj­lep­szy wybór w Polsce dla kan­dy­da­tów na nauki o żywie­niu i żyw­no­ści - I miej­sce w ran­kingu Per­spek­tyw, weterynaria i geodezja na II miejscu, a zootechnika i biotechnologia na III miejscu!
 • uczelnia plasująca się wśród 300 naj­lep­szych uczelni na świe­cie w Ran­kingu Szan­ghaj­skim:
  • 174 miej­sce w obsza­rze food science and tech­no­logy (druga pozy­cja wśród pol­skich uczelni),
  • 287 miej­sce w obsza­rze nauk weterynaryjnych (trzecie miejsce wśród uczelni w Polsce),
 • kadra dydak­tyczna - czyli eks­perci cenieni w śro­do­wi­sku nauko­wym i wśród przed­się­bior­ców,
 • łatwość w zna­le­zie­niu dobrej pracy po stu­diach,
 • współ­praca uczelni ze szko­łami wyż­szymi z całego świata,
 • szansa na wymiany stu­denc­kieprak­tyki staże,
 • rozwój Twoich pasji – UPWr wspiera dzia­łal­ność orga­ni­za­cji stu­denc­kich, stu­denc­kich kół nauko­wych oraz grup twór­czych,
 • kam­pus, który tętni życiem – w murach uczelni poznasz wiele cie­ka­wych osób i zasma­ku­jesz stu­denc­kiego życia we Wro­cła­wiu.

Włącz się do UPWr!


Rok założenia: 1951

Studenci ogółem: 9,2 tys.
– w tym na studiach stacjonarnych: 7963
Studenci cudzoziemcy: 252
Nauczyciele akademiccy: 728
Uprawnienia habilitacyjne: 9
Uprawnienia doktorskie: 10

Informacje dodatkowe

uwaga: terminy składania dokumentów i rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego publikowane są na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt