MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Podczas corocznej narady konsultacyjnej programu „Study in Poland” podziękowano prof. Włodzimierzowi Nykielowi za jego wkład w umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Od lewej: prof. Marek Tukiendorf, rektor PO, Ewa Kiszka, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej GUMed., dr Bianka Siwińska, koordynatorka "Study in Poland", prof. Włodzimierz Nykiel, rektor PŁ, Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukcyjnej Perspektywy.

Coroczna narada konsultacyjnej uczelni biorących udział w programie "Study in Poland" odbyła się 16 czerwca na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Otwarcia narady dokonał prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP wraz z Waldemarem Siwińskim, prezesem Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

W trakcie spotkania dokonano tradycyjnie podsumowania programu „Study in Poland” za rok 2015/16 (uczestniczyło w nim 58 uczelni) i omówiono aktualne działania międzynarodowe KRASP. Poruszono również problemy narastającej ksenofobii w kraju i jej wpływu na studentów zagranicznych oraz uczelnie. Jednym z wiodących tematów był konkurs na „Międzynarodowe Programy Kształcenia” organizowany przez NCBR. Ponadto przedyskutowano kwestie związane z wyzwaniami dotyczącymi współpracy polskich uczelni wyższych z Chinami oraz zaprezentowały sie uczelnie zajmujące czołowe pozycji w Rankingu Umiędzynarodowienia publikowanym w ramach Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2016.

Prof. Włodzimierz Nykiel podkreślił wagę spraw umiędzynarodowienia dla KRASP. Konferencja współpracuje ze swoimi partnerami w wielu krajach. Nawiązała bardzo dobre relacje m.in. z rektorami wyższych uczelni we Francji i Niemczech. KRASP rozwija także kontakty z krajami arabskimi. Zacieśniana jest współpraca z krajami Ameryki Południowej – Argentyną, Brazylią i Chile. Obecnie jednym z ważnych wyzwań jest budowanie relacji z uniwersytetami w Chinach.

Julia Łysik z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy zaprezentowała działania podjęte w ramach programu „Study in Poland” w mijającym roku akademickim 2015/16. Program "Study in Poland był obecny m.in. na targach edukacyjnych w Kijowie, Baku, Petersburgu, Mińsku, Lizbonie, Stambule i we Lwowie. W Almatach zorganizowano Seminarium dla agencji rekrutacyjnych. Przygotowany został raport „Studenci zagraniczni w Polsce 2015” oraz konkurs na najlepszych studentów zagranicznych „Interstudent”. Jednocześnie prowadzone są bieżące działania promocyjne dla uczelni w informatorach „Study in Poland”, serwisie internetowym w języku angielskim, rosyjskim, ukraińskim i portugalskim, newsletterze i poprzez aplikacje mobilne.

W ostatnim czasie w Polsce narasta zjawisko ksenofobii przejawiającej się werbalnym lub fizycznym atakiem na imigrantów, w tym studentów z zagranicy innego koloru skóry czy wyznania. O coraz większej liczbie ataków na cudzoziemców i negatywnym wpływie tej sytuacji na szkoły wyższe mówiła dr Bianka Siwińska, koordynatorka „Study in Poland”. Jak wskazywali przedstawiciele uczelni biorących udział w panelu dyskusyjnym, taka sytuacja może spowodować, że mniej osób zainteresuje sie studiami w Polsce. Nie można tej sprawy bagatelizować – nie tylko polskie szkoły wyższe, ale i polski rząd powinien wypracować metody walki z rasizmem i ksenofobią.

Jednym z głównych punktów narady było poinformowanie zebranych o zasadach i uwarunkowaniach konkursu na „Międzynarodowe Programy Kształcenia”. Przedstawiła je Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka, dyrektor Działu Kadry Naukowej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wnioski należy składać do 29 lipca 2016 r. Mogą do niego przystąpić uczelnie publiczne oraz niepubliczne. Nie mogą jednak posiadać negatywnej oceny i jakości kształcenia. Do udziału w konkursie dopuszczone są także projekty partnerskie, ale wszystkie muszą spełniać kryteria dostępu. Projekt musi obejmować cały cykl kształcenia. Maksymalnie wartość projektu na uczestnika wynosi 30 000 PLN. Jeżeli NCBR otrzyma więcej dobrych wniosków, to ogólna kwota alokacji zostanie zwiększona.

Umiędzynarodowienie to jedna z ważnych kwestii dla uczelni. Według Waldemara Siwińskiego, prezesa Fundacji Edukacyjnej Perspektywy ukrainizacja szkół wyższych przebiega szybko, istotne jest jednak, aby także studenci wielu innych krajów decydowali się na edukację w Polsce. Akademia Leona Koźmińskiego oraz uczelnia Vistula zajmują pierwsze miejsca w rankingu pod względem umiędzynarodowienia i są przykładem na to, że można z sukcesem prowadzić aktywną politykę w tym zakresie. O tym, jakie działania podejmowane są, by zachęcić studentów zagranicznych do studiowania w Polsce, opowiadali przedstawiciele tych uczelni.  

Prof. dr hab. Robert Rządca, z-ca rektora, prorektor ds. badań naukowych i rozwoju kadry Akademii Leona Kozmińskiego wskazał trzy główne obszary działań. W ich ramach promowane są wyjazdy stażowe naukowców, na Erasmus i Erasmus +, na kwerendy biblioteczne czy konferencje. Badacze mają również swobodę prowadzenia badań. Ogromne znaczenie ma współpraca instytucjonalna z zagranicznymi uczelniami, a także liczba artykułów naukowych opublikowanych w prasie zagranicznej. Finansowana jest edycja tekstów. W Akademii Leona Koźmińskiego zatrudniane są także osoby posiadające doktorat oraz badacze pochodzące z innych krajów.

Z kolei Arif Erkol, kanclerz Akademii Finansów i Biznesu Vistula, podkreślił współpracę Grupy Uczelni Vistula z chińskimi szkołami wyższymi. 16 studentów informatyki AFiB realizuje semestr nauki na Tianjin University of Technology (TUT) w Chinach. Vistula organizuje międzynarodowe konkursy dla uczniów ostatnich klas szkół średnich z Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy (finaliści otrzymują stypendium na studia w Polsce i bezpłatne kursy językowe), a także „Vistula International Art & Design Competition”. Vistula bierze również aktywny udział w zagranicznych targach edukacyjnych. Kanclerz zaznaczył, że aby proces umiędzynarodowienia w Polsce był szybszy, niezbędne jest wprowadzenie zmian dotyczących m.in. usprawnienia procedur wizowych, ustalenia wysokości opłat za studia przez MNiSW i bezpośredniego wsparcia dla publicznych i niepublicznych uczelni w zakresie PR i marketingu poza granicami Polski.

Umiędzynarodowienie to także wyzwanie dla polskich uczelni w kwestii współpracy z chińskimi uniwersytetami. Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej, zaprezentował inicjatywę „One Belt One Road”. Politechnika Opolska nawiązała bardzo dobre relacje z chińskimi uniwersytetami, podpisując m.in. umowę o współpracy dotyczącą “New Silk Road Research Center” (Centrum Badań Nowy Jedwabny Szlak). Odbyła wiele spotkań z przedstawicielami rządu, organizacji i uczelni chińskich, m.in. z dyrektorem Instytutu Konfucjusza. Celem tych działań jest stworzenie wspólnej platformy, dzięki której będą rozwijać się badania oraz tworzone będą programy i staże dla studentów obu krajów.

Na zakończenie spotkania Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przedstawił plan działań w ramach programu „Study in Poland” w roku akademickim 2016/2017. Będą one skoncentrowane na promocji polskich uczelni w internecie, mediach  społecznościowych i poprzez aplikacje mobilne - ze względu na ogromną popularność tych narzędzi komunikacji wśród studentów. Ich uzupełnieniem będą publikacje drukowane. Promocja wyjazdowa „Study in Poland” będzie ukierunkowana na Wschód (Ukraina, Białoruś, Rosja, Turcja, Azerbejdżan, Kazachstan). Organizowane będą także wyjazdy studyjne do wybranych krajów (propozycje: Uzbekistan, Tadżykistan, Indie). Skuteczność podejmowanych przedsięwzięć zostanie zwiększona przez szeroki zestaw działań wspierających uczelnie: m.in. konferencję „Studenci zagraniczni w Polsce 2017”, wewnętrzną platformę www.info.studyinpoland.pl, newsletter, konkurs „Interstudent” oraz wsparcie zainteresowanych uczelni we współpracy z agencjami rekrutacyjnymi.

Na zakończenie spotkania wręczono kwiaty i serdecznie podziękowano prof. Włodzimierzowi Nykielowi za jego wkład w umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Prof. Włodzimierz Nykiel przez ostatnie cztery lata, jako przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, bezpośrednio nadzorował program "Study in Poland".

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt