Egzamin majowy odsłona 2017

Maturzyści 2017 doczekali się poważnej zmiany – od 2017 r. będą mogli odwołać się od wyników części pisemnej egzaminów: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, do niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, działającego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ostateczną decyzję dotyczącą kwestionowanych wyników będą podejmować doświadczony egzaminator i przedstawiciel środowiska akademickiego.

Zmiany w procedurze odwoławczej od matur weszły w życie w lipcu 2016 r., w nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. To nie koniec zmian, choć już nie będą zadekretowane ustawowo. Minister edukacji zapowiedziała, że „musi być” zwiększany poziom trudności matury dlatego, że chcemy kształcić ogólnie. Nie wiadomo, czy owa „trudniejsza matura” stanie się faktem już w 2017 roku, ale jeśli trzymać się zasady, że wszelkie zmiany powinny być znane uczniom przynajmniej na 2 lata przed egzaminem, to raczej nie.

W maju 2017 r. do egzaminu maturalnego przystąpią absolwenci liceów i techników, którzy już uczyli się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Absolwenci techników po raz drugi będą zdawać maturę w nowej formule, są zatem w korzystniejszej sytuacji niż ich poprzednicy, bo ich szkoły już mogą wykorzystać tegoroczne doświadczenia.

Egzamin maturalny stwierdza spełnienie wymagań określonych w podstawie programowej. Wcześniej, do 2005 roku, zdawało się egzamin dojrzałości. W wyniku reformy edukacji został on zastąpiony egzaminem maturalnym w nowej formule, ale nadal często używana jest stara nazwa i w tym jest pewna myśl, bo chodzi o coś więcej niż sprawdzenie wiedzy. To przede wszystkim okazanie dojrzałości do dalszego kształcenia na studiach

Osoby zdające egzamin dojrzałości w 2017 roku będą – tak jak dotychczas – zdawały trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne: z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego i z matematyki. Te egzaminy będą przeprowadzane tylko na poziomie podstawowym. Maturzyści będą musieli przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Każdy będzie miał obowiązek przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy przedmiotów dodatkowych, które będą zdawane tylko poziomie rozszerzonym.

Oprócz obowiązkowego przedmiotu dodatkowego maturzysta ma również prawo przystąpić do nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych. Wybór przedmiotu dodatkowego nie jest zależny od typu szkoły. Nie zależy również od tego, jakich przedmiotów absolwent uczył się w zakresie rozszerzonym. Wybierając określony język obcy, należy przystąpić do tego samego języka zarówno w części ustnej, jak i pisemnej. Język obcy nowożytny może być również wybrany jako przedmiot dodatkowy. Każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, będzie mógł przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

Od 2015 roku egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej, który sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki, ma zmienioną formułę. Po wylosowaniu pytania zdający będzie miał 15 minut na przygotowanie odpowiedzi, na własną wypowiedź otrzyma 10 minut, a kolejne 5 minut będzie trwała rozmowa z egzaminatorami. W 2016 roku został zmodyfikowany sposób przebiegu egzaminu ustnego z j. polskiego, w tym procedura i zasady losowania zadań egzaminacyjnych, powinno to uniemożliwić wcześniejsze poznanie przez uczniów treści pytań. Takie próby obejścia zasad nowej formuły egzaminu ustnego z j. polskiego wyszły na jaw w 2015 r.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania świadectwa dojrzałości będzie uzyskanie minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych, czyli pisemnych i ustnych z polskiego i języka obcego oraz pisemnego z matematyki (maturzyści ze szkół dla mniejszości także z egzaminów z języka ojczystego) oraz przystąpienie do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Wynik z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służyć będzie tylko rekrutacji na studia.

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

część pisemna

 • język polski (poziom podstawowy)
 • język obcy nowożytny (poziom podstawowy)
 • matematyka (poziom podstawowy)
 • język mniejszości narodowej (poziom podstawowy)

część ustna

 • język polski (bez określania poziomu)
 • język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski (bez określania poziomu)
 • język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)

PRZEDMIOTY DODATKOWE

część pisemna

 • Każdy uczeń musi przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego.
 • Każdy uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu łącznie z sześciu przedmiotów dodatkowych.
 • Przedmioty dodatkowe uczeń zdaje na poziomie rozszerzonym (lub dwujęzycznym w wypadku języka nowożytnego).
 • biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny, matematyka, wiedza społeczeństwie

część ustna

 • Dotyczy tylko języków.
 • język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)
 • język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 • język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny)
 • język regionalny (bez określania poziomu)

Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego będą wyrażone w procentach i na skali centylowej, czyli oprócz uzyskania informacji o wyniku procentowym, każdy maturzysta dowie się, ile procent uczniów uzyskało taki sam lub gorszy wynik, co pomoże uczelniom w bardziej obiektywnej rekrutacji osób, które pisały egzamin w różnych latach, a więc o innym stopniu trudności.

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej będący laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej jest zwolniony z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (również wówczas, gdy jest laureatem lub finalistą olimpiady z przedmiotu, który nie był nauczany w macierzystej szkole). Absolwent, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, może, nie później niż na 2 tygodnie przez egzaminem maturalnym, złożyć wniosek o wprowadzeniu zmiany w deklaracji w zakresie danego przedmiotu, w tym zmiany języka obcego nowożytnego lub zmiany poziomu języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki