Partner Główny Rankingu

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.

Dobra szkoła otwiera cały świat

Jakie są najlepsze polskie licea i technika A. D. 2017? Z całą pewnością ich uczniowie doskonale zdają maturę i egzaminy zawodowe, osiągają także znaczące sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. Ale z doświadczenia Perspektyw wynika także coś jeszcze: wybitne szkoły łączy szczególna atmosfera, poczucie odpowiedzialności nauczycieli i uczniów i coś, o czym zdajemy się dziś zapominać: radość uczenia i radość zdobywania wiedzy. Poznajmy najlepsze licea i technika 2017.

Wybór liceum lub technikum to jedna z najważniejszych życiowych decyzji. To ta szkoła kształtuje przyszłość młodego człowieka, przygotowuje go do dorosłości. Misją Rankingu Perspektyw jest wskazywanie tych liceów i techników, które robią to najlepiej, najskuteczniej. Czynimy to, z dumą, po raz dziewiętnasty!

Przejdź do rankingu

W Perspektywach wiemy doskonale, jak wielkie emocje budzi nasz Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Na jego rezultaty czekają nie tylko dyrektorzy szkól i nauczyciele, dla których jest on podsumowaniem całorocznej pracy. Wyniki rankingu mają także ogromny wpływ na decyzje tysięcy gimnazjalistów, którzy poszukują odpowiedniej dla siebie szkoły. Ale to nie wszyscy, dla których to zestawienie jest bardzo istotne: Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych czytają także coraz uważniej organy prowadzące szkół. Z satysfakcją odnotowujemy, że najlepsze licea i technika są nagradzane przez prezydentów miast, kuratorów, marszałków i wojewodów.

Laur olimpijski w cenie

Aż do 2010 roku Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy był rankingiem jednokryterialnym, opartym na wynikach olimpiad przedmiotowych i zawodowych finansowanych przez MEN i znajdujących się w jego rejestrze. Musieliśmy oprzeć się na tym wyznaczniku, bowiem w pierwszych latach tworzenia rankingu to olimpiady były jedynym kryterium spełniającym wymogi obiektywnego narzędzia ogólnopolskiego porównania szkół.

W tegorocznym rankingu uwzględniliśmy 44 olimpiady krajowe. Jako że polscy uczniowie co roku mają imponujące sukcesy w olimpiadach międzynarodowych, od trzech lat w naszym rankingu uwzględnialiśmy te osiągnięcia. Pod uwagę bierzemy 12 olimpiad międzynarodowych.

Sprawdzone dane

Naszymi partnerami są od początku Rankingu przewodniczący i sekretarze komitetów głównych olimpiad. Zawsze mogliśmy też liczyć na rektorów polskich uczelni. Odkąd mamy w Polsce stabilny i sprawny system egzaminów zewnętrznych, wiarygodne dane uzyskujemy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Szczególne podziękowania kierujemy zatem co roku do ich dyrektorów, którzy nadzwyczaj sprawnie realizują zadania związane z systemem egzaminów zewnętrznych w Polsce.

Dzięki wiarygodnym i porównywalnym danym na temat egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych, ranking jest precyzyjną „fotografią” polskich szkół ponadgimnazjalnych. Porównując kolejne edycje, można w sposób uprawniony wyciągać wnioski na temat stanu polskiej edukacji.

Decyduje matura

Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i techników są wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach oraz – w przypadku techników – z wynikami egzaminów zawodowych, daje to znakomity zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny. Kryteria te zostały uwzględnione w rankingu z różnymi wagami, adekwatnymi do ich znaczenia w ocenie pracy szkoły.

Kapituła Rankingu

Zadaniem Kapituły Rankingu – powoływanej przez działającą na zasadzie non-profit Fundację Edukacyjną „Perspektywy” – jest ustalenie metodologii rankingu, w tym przyjęcie kryteriów i nadanie im procentowej wagi, nadzór nad prawidłowością gromadzenia i weryfikacji danych oraz zatwierdzenie i ogłoszenie ostatecznych wyników rankingu.

W skład Kapituły Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2017 wchodzą

 • tradycyjnie przedstawiciele trzech środowisk edukacyjnych:
 • przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych,
 • dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE), oraz
 • członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Osobą spinającą symbolicznie i praktycznie wszystkie te grupy jest przewodniczący Kapituły – prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia KRASP. Będąc osobą powszechnie znaną i szanowaną w środowisku akademickim i nauczycielskim, prof. Łaszczyk jest zarazem pasjonatem podnoszenia jakości kształcenia na wszystkich szczeblach polskiej edukacji.

Podczas posiedzenia w listopadzie 2016 r. Kapituła omówiła i zatwierdziła metodologię Rankingu 2017, a także przedyskutowała wstępnie zmiany, które w nim nastąpią w kolejnej edycji.

Kryterium wejścia

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2016 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. 

W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Dla szkół dwujęzycznych uwzględniono dodatkowo wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Uwaga: ranking nie uwzględnia wyników z matury międzynarodowej.

Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Co się liczy i z jaką wagą

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria i ich wagi procentowe w Rankingu Liceów 2017:

 • sukcesy w olimpiadach 30%
 • matura – przedmioty obowiązkowe 25%
 • matura – przedmioty dodatkowe 45%

Natomiast w przypadku Rankingu Techników 2017 obowiązują cztery kryteria. Są to:

 • sukcesy w olimpiadach 20%
 • matura – przedmioty obowiązkowe 20%
 • matura – przedmioty dodatkowe 30%
 • wyniki egzaminów zawodowych 30%

Pięć rankingów

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2017 to w istocie pięć rankingów odzwierciedlających główne aspekty pracy szkół oraz różnorodność ich misji. Przede wszystkim są to dwa rankingi główne:

 • Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2017 (ranking trzykryterialny), który prezentuje 500 najlepszych liceów w Polsce.
 • Ogólnopolski Ranking Techników 2017 (czterokryterialny), który prezentuje 300 najlepszych techników w naszym kraju.

Uzupełnieniem rankingów głównych są trzy ogólnopolskie rankingi w poszczególnych kryteriach i grupach kryteriów. Są to:

 • Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2017 (dwukryterialny), prezentujący 200 liceów, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2016 r.
 • Ranking Maturalny Techników 2017 (dwukryterialny), prezentujący 200 techników, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2016 r.
 • Ranking Szkół Olimpijskich 2017 (jednokryterialny), który prezentuje 200 liceów i techników, których uczniowie odnieśli największe sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach w roku szkolnym 2015/2016.

Egzamin zawodowy – zmiana od roku 2017

W roku 2017 zrezygnowaliśmy z osobnej publikacji Rankingu Zawodowego. Wynika to ze zmian, jakie zaszły w formie zdawania egzaminów zawodowych w technikach. Do roku 2016 Ranking Zawodowy oparty był na wskaźniku komponentowym zawierającym wyniki zdawalności oraz przystępowalności do egzaminu w danej szkole. Obecnie uczniowie zdają egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach zawodowych wymaganych dla danego zawodu. W zależności od zawodu, uczeń musi zdać pozytywnie egzamin z jednej kwalifikacji, dwóch, a w niektórych przypadkach – nawet pięciu. Do roku 2016 uczniowie zdawali egzamin zawodowy na zakończenie szkoły. Obecnie uczeń może zdać egzamin z danej kwalifikacji już w pierwszym roku nauki, a kolejne kwalifikacje zaliczać w następnych latach. Trzeba również pamiętać, że egzamin zawodowy składa się z części praktycznej i teoretycznej i to uczeń decyduje, w jakiej kolejności podejdzie do obu części.

Aby uzyskać dyplom, uczeń musi zdobyć wszystkie wymagane kwalifikacje oraz ukończyć szkołę. Dlatego trudno zdefiniować, co uważalibyśmy za element przystępowalności do egzaminu zawodowego: podejście przez ucznia do przynajmniej jednego egzaminu na kwalifikacje, podejście do przynajmniej jednej części (praktycznej lub teoretycznej), podejście do wszystkich wymaganych dla zawodu egzaminów na kwalifikacje, a co jeszcze istotne, w jakim okresie – ukończenia szkoły, czy na dowolnym etapie nauki. Z tego powodu pozostał w kryterium egzaminu zawodowego jedynie element zdawalności, tzn. jaka liczba absolwentów szkoły z danego roku szkolnego, na zakończenie szkoły uzyskała prawo do tytułu zawodowego (uzyskała dyplom).

Najlepsi w województwach

Dla ułatwienia porównań szkół ponadgimnazjalnych w skali lokalnej i regionalnej, przygotowaliśmy również podrankingi wojewódzkie liceów i techników, które są wyciągami z rankingów ogólnopolskich. Będę one przydatne zarówno nauczycielom i władzom samorządowym, jak i rodzicom i uczniom wybierającym szkołę ponadgimnazjalną w swoim regionie.

Zwycięzcy A. D. 2017

W Rankingu Liceów Ogólnokształcących w czołówce mamy powtórkę z roku 2016: na najwyższym stopniu podium jest XIII LO w Szczecinie. Gratulujemy dyrektorowi Cezaremu Urbanowi, jego nauczycielom i uczniom!

Na drugim stopniu podium znakomite XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, zatem wyrazy uznania należą się po raz kolejny dyrektor Reginie Lewkowicz i jej zespołowi. Na miejscu trzecim – Liceum Akademickie UMK w Toruniu, kierowane przez dyrektora Arkadiusza Stańczyka. Gratulujemy!

W Rankingu Techników znów zmiana na pozycji lidera: po raz pierwszy zwyciężyło Technikum Elektroniczne im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy, które od lat konsekwentnie wspina się w naszym rankingu. Wyrazy najwyższego uznania dla Romana Wojciechowskiego, dyrektora tej znakomitej szkoły!

Drugie jest, podobnie jak w poprzednich latach, Technikum Łączności nr 14 w Zespole Szkół Łączności w Krakowie. Gratulujemy dyrektorowi Antoniemu Borgoszowi Na miejscu trzecim – Technikum nr 7 w Nowym Sączu, którym z sukcesami kieruje dyrektor Walenty Szarek.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom XIX Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy i już teraz zapraszamy za rok na jego jubileuszową, XX edycję!

PERSPEKTYWY