MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2013

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  201-250  251-300  301-350   351-400   401-450   451-500  

Podranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2013

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Podranking Olimpijski 2013

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Liceów Warszawskich 2013

Miejsca: 1-50   51-100  

Galeria zdjęć z Gali finałowej 2013


Galeria

File /var/www/vhosts/perspektywy.pl/httpdocs/portal/../licea/baza_2013/licea_szukaj.php does not exist or is not readable!

Kapituła obraduje

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz opinia o uczniach szkoły wyrażona przez kadrę akademicką. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, System Informacji Oświatowej oraz własne badanie ankietowe przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” wśród kadry uczelni akademickich w całej Polsce. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Sukcesy w olimpiadach 30%

W rankingu zostały uwzględnione wyniki 48 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2011/2012 oraz 11 Międzynarodowych Olimpiad Przedmiotowych, w których nasz kraj był reprezentowany przez uczniów szkół ponadgimnazjlanych. W związku ze wzrostem liczby olimpiad uwzględnianych w Rankingu modyfikacji w stosunku do lat ubiegłych uległ algorytm obliczania tego wskaźnika. Różnica polega na podziale olimpiad na trzy grupy: zwalniające z egzaminu maturalnego, pozostałe olimpiady krajowe oraz olimpiady międzynarodowe. Olimpiady zwalniające z egzaminu maturalnego zostały uwzględnione we wskaźniku z wagą dwa. W każdej z dwóch pierwszych grup wskaźnik obliczany jest tak, jak w latach ubiegłych – liczba laureatów z wagą dwa plus liczba finalistów. Suma tych dwóch elementów mnożona jest przez liczbę olimpiad, w których szkoła odniosła sukces i dzielona przez liczbę uczniów w szkole.

W przypadku olimpiad międzynarodowych pod uwagę brana jest suma wszystkich sukcesów (zdobytych medali i wyróżnień) mnożona przez liczbę olimpiad, w których szkoła uzyskała medal lub wyróżnienie. Cały współczynnik odnoszony jest do liczby uczniów w danej szkole.

Matura z przedmiotów obowiązkowych 25%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla liceów ogólnokształcących. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Wskaźnik maturalny został osiągnięty jako suma trzech wartości względnych: dla języka polskiego, matematyki i języka obcego.

Dla szkół z maturą zdawaną na poziomie dwujęzycznym w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym, jako wynik maksymalny dla egzaminów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym.

Podobnie jak w roku ubiegłym w kryterium matury z przedmiotów obowiązkowych zastosowano współczynnik przystępowalności do egzaminu maturalnego dla danej szkoły wyliczony na podstawie danych o wynikach matur oraz na podstawie liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej. Wskaźnik matury obowiązkowej został pomnożony przez współczynnik przystępowalności. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej.

Matura z przedmiotów dodatkowych 40%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przy czym osiągnięcia z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym zostały uwzględnione z wagą 2. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla wszystkich liceów ogólnokształcących. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Dla szkół z maturą zdawaną na poziomie dwujęzycznym w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym, jako wynik z wagą 4/3 dla języków obcych zdawanych dodatkowo. Uzyskane wskaźniki z poszczególnych przedmiotów mnożone są przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot na odpowiednim poziomie, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów podzielona przez liczbę wszystkich maturzystów. Podobnie obliczamy współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej.

Opinia akademicka 5%

Opinia o szkole ponadgimnazjalnej wśród kadry akademickiej jest wskaźnikiem jakości szkoły, odzwierciedlającym zarówno poziom przygotowania absolwentów, jak i wyposażenie ich przez szkołę w umiejętności samodzielnego uczenia się, planowania swojej kariery i pokonywania stresu – co ma, między innymi, bezpośredni wpływ na utrzymanie się na studiach i terminowość ich ukończenia.

Dane do tego kryterium zostały uzyskane w wyniku ogólnopolskiego badania ankietowego przeprowadzonego w grudniu 2011 i 2012 roku, drogą internetową, wśród prawie 8 tys. pracowników akademickich polskich uczelni. Wyniki badania zostały dodatkowo przeliczone z uwzględnieniem regionalnego charakteru badania oraz wielkości szkoły.

Kapituła Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Jan Łaszczyk – rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Zaproszeni goście:

 • prof. dr hab. Marek Rocki – senator RP, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • Sławomir Żałobka – dyrektor Departamentu Informacji i Promocji MEN,
 • dr Marcin Smolik – kierownik Wydziału Sprawdzianu i Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego CKE,
 • Jadwiga Parada – naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN,
 • Artur Matejkowski – starszy specjalista w Wydziale Szans Edukacyjnych i Wspierania Uzdolnień Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN

Przedstawiciele uczelni i Komisji ds. Kształcenia KRASP:

 • prof. Mieczysław Adamowicz – rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
 • prof. Jarosław Rutkowski – prorektor Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego,
 • prof. Władysław Wieczorek – prorektor Politechniki Warszawskiej,
 • prof. Kazimierz Przybysz – prorektor Akademii Leona Koźmińskiego,
 • prof. Marek Kulus – prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow – Politechnika Warszawska

Przedstawiciele komitetów głównych olimpiad:

 • prof. Teresa Kostkiewiczowa – Olimpiada Literatury i Języka Polskiego,
 • prof. dr hab. Antoni Semczuk – Olimpiada Języka Rosyjskiego,
 • prof. dr hab. Andrzej Rudecki – Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
 • dr hab. Piotr Bębas – Olimpiada Biologiczna,
 • Małgorzata Sikorska – Olimpiada Geograficzna,
 • ks. Piotr Tomasik – Olimpiada Teologii Katolickiej,
 • Iwona Wołoszczenko – Olimpiada Języka Rosyjskiego,
 • Janusz M. Kowalski – Olimpiada Wiedzy Technicznej

Dyrektorzy OKE:

 • Jolanta Gołaszewska – dyrektor OKE w Łomży,
 • Danuta Zakrzewska – dyrektor OKE w Łodzi,
 • Lech Gawryłow – dyrektor OKE w Krakowie,
 • Wojciech Małecki – dyrektor OKE we Wrocławiu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

 • Waldemar Siwiński – prezes zarządu

Zasady ogólne Rankingu

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2012 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w liceach ogólnokształcących. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Dla szkół dwujęzycznych uwzględniono dodatkowo wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Ranking nie uwzględnia wyników szkół z matury międzynarodowej. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt