MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Otwarte, nadzwyczajne posiedzenie Senatu Politechniki Śląskiej z udziałem wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina oraz władz Politechniki Śląskiej, odbyło się 25 listopada, w Centrum Edukacyjno-Kongresowym. Spotkanie było związane z otrzymaniem przez Politechnikę Śląską statusu uczelni badawczej. Przed posiedzeniem Senatu zorganizowano wspólną konferencję prasową ministra Jarosława Gowina oraz rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka.

30 października ogłoszono wyniki pierwszego konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Spośród uprawnionych do startu w konkursie dwudziestu najlepszych uczelni w Polsce, międzynarodowy zespół ekspertów wyłonił dziesięć, które w latach 2020–2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10%.

– To wielkie wyróżnienie, ale także ogromna szansa rozwoju. Status laureata konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” wiąże się przede wszystkim ze zwiększeniem finansowania, które może być przeznaczone na programy projakościowe. Jest to 10 procent naszej subwencji w 2019 roku, czyli blisko 35 milionów rocznie w latach 2020 – 2026. To także inny algorytm podziału subwencji, ukierunkowany bardziej na efekty działalności badawczej, ale także na doskonałość w zakresie kształcenia, na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz umiędzynarodowienie uczelni we wszystkich obszarach – powiedział podczas konferencji prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Wicepremier Jarosław Gowin podkreślał, że to wspaniała wiadomość dla całego śląskiego środowiska akademickiego, ale też ogromne wyzwanie dla uczelni. – To wielkie wyróżnienie, wymierne korzyści, przede wszystkim finansowe, ale też ogromne zobowiązania – do tego, że właśnie ta dziesiątka w światowych rankingach ma podjąć rywalizację z czołowymi uczelniami, na razie Europy, ale z czasem świata. To był wyjątkowy konkurs, miał charakter ściśle transparentny i ekspercki. Najpierw wyłoniliśmy dwadzieścia polskich uczelni w oparciu o obiektywne kryterium, jakim są kategorie naukowe. W tej dwudziestce znalazły się Politechnika Śląska i Uniwersytet Śląski. Do współpracy następnie zaprosiliśmy grono 15 wybitnych europejskich uczonych, reprezentujących większość krajów Unii Europejskiej, którzy wykonali tytaniczną pracę. Zapoznali się z reformą, którą przeprowadziliśmy rok temu, a także z pięcioma tysiącami stron wniosków dwudziestu uczelni. Każdy został szczegółowo zaopiniowany przez trzech ekspertów, następnie odbyły się rozmowy – rodzaje przesłuchań przedstawicieli władz tej dwudziestki. Na koniec eksperci poprosili ministerstwo o przedstawienie skrótów statutów. Politechnika Śląska wypadła naprawdę znakomicie, i to na każdym z etapów. Bardzo wysoko oceniono wniosek, potem świetnie prezentację przedstawioną przez rektora, wreszcie wysoko został oceniony statut jako dokument, który rzeczywiście wyraża wolę zmian i doskonalenia się. Eksperci zwrócili uwagę na znakomity plan współpracy z biznesem. Politechnika Śląska spośród wszystkich polskich uczelni wyróżnia się bardzo przemyślaną koncepcją tego, jak wpływać na rozwój polskiej gospodarki. Bardzo wysoko eksperci ocenili też pomysł na szkoły doktorskie. Doktoranci będą kształceni we współpracy z instytutami badawczymi i innymi polskimi uczelniami. Ta koncepcja, bardzo interdyscyplinarna, nowoczesna, znalazła uznanie w oczach wybitnych uczonych. Wreszcie trzecia rzecz, o której już wspomniałem – wola zmian. Pan rektor i współpracownicy przekonali ekspertów, że Politechnika naprawdę chce podjąć rywalizację z najlepszymi uczelniami Europy i świata. Jestem przekonany, że ta konkurencja już teraz daje znakomite efekty. Chcę zwrócić uwagę, że po siedmiu latach nastąpi bardzo surowa ocena tego, w jaki sposób uczelnie wywiązały się z podjętych zobowiązań. Dwie spośród dziesięciu uczelni odpadną, a w ich miejsce wejdą dwie nowe. Ewaluacja śródokresowa nastąpi wcześniej. Po trzy i pół roku roku grono zagranicznych ekspertów oceni, czy poszczególne uczelnie realizują swoje zapowiedzi konsekwentnie. Znając determinację rektora i przygotowanie naukowe i dydaktyczne kadry Politechniki Śląskiej, jestem pewny, że i za trzy i pół roku, i za siedem lat dorobek Politechniki zostanie oceniony jeszcze wyżej – podkreślał wicepremier Jarosław Gowin

Anna Budzanowska, dyrektor generalny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podkreślała natomiast szeroki zakres współpracy Politechniki Śląskiej z innymi uczelniami: – Politechnika Śląska doskonale współpracuje z uczelniami, które są nie w samym sercu Śląska – w Częstochowie, Bielsku-Białej, Opolu, ale też z Politechniką Lwowską. Te wszystkie atuty, które udało się wypracować w ostatnim czasie, eksperci zagraniczni docenili i efekt tej synergii jest widoczny.

Rektor Politechniki Śląskiej podkreślił ponadto, że jednym z kluczowych elementów w ramach konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” było zdefiniowanie priorytetowych obszarów badawczych: – Były definiowane na podstawie audytów przeprowadzonych w uczelni, określały one z jednej strony potencjał rozwojowy uczelni, dotychczasowe osiągnięcia, a także uwzględniano wpływ danej dyscypliny na rozwój cywilizacyjny i technologiczny. Politechnika Śląska zdefiniowała sześć takich obszarów: onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna; sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych; materiały przyszłości; inteligentne miasta, mobilność przyszłości; automatyzacja procesów i Przemysł 4.0 oraz ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka. W tych obszarach potencjał jest ogromny.

Tuż przed rozpoczęciem konferencji prasowej, Politechnika Śląska podpisała z przedstawicielami czternastu firm porozumienie na temat powołania konsorcjum, którego celem jest utworzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych o nazwie pełnomocnik ds. czystości technicznej.

Po konferencji wicepremier Jarosław Gowin wziął udział w otwartym, nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu Politechniki Śląskiej.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt