MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


W naszym cyklu "Pora na rektora" dziś prezentujemy dr hab. Grzegorza Mazurka, prorektora Akademii Leona Koźmińskiego, który w styczniu został uhonorowany tytułem Gwiazda Badań/Research Star w konkursie Gwiazdy Umiędzynarodowienia.

Nie jestem z tych, którzy gdy odniosą sukces, długo delektują się smakiem „zwycięstwa”. To droga daje mi ogromną frajdę, a osiągnięcie celu jest tylko początkiem kolejnej wędrówki – mówi dr hab. Grzegorz Mazurek, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) i laureat Nagrody Środowiskowej „Gwiazda Umiędzynarodowienia 2020” w kategorii „Gwiazda Badań” (Research Star).

Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, na całym jego życiu zaważyło umiędzynarodowienie. Kształcenie, badania naukowe, praca administracyjna na uczelni, nawet życie prywatne (żonę poznał w czasie stażu naukowego na topowej uczelni holenderskiej – Tilburg University) – wszystko pod znakiem internacjonalizacji. Dlatego prof. Grzegorz Mazurek przyznaną mu w styczniu nagrodę „Gwiazda Umiędzynarodowienia” traktuje w sposób symboliczny: – To wyróżnienie jest dla mnie zwieńczeniem pewnego etapu życia i dotychczasowej pracy, zarówno naukowej, jak i w funkcji prorektora, ponieważ w obu przypadkach w 2020 roku przechodzę na inny etap, inny poziom zaangażowania. W kwestii pracy badawczej: oczekuję na nominację na profesora zwyczajnego. A w kontekście pracy administracyjnej: kończę kadencję prorektorską i będę się ubiegał o stanowisko rektora ALK.

Pobierz .pdf

Gracz zespołowy

Trudno o bardziej zinternacjonalizowany życiorys. Ostatnie 20 lat to dla prof. Grzegorza Mazurka życie i praca w rozjazdach i w międzynarodowym środowisku. Najpierw stypendia i staże naukowe (wspomniany już Tilburg University – 2000 i 2001 r.), wyjazdy naukowo-dydaktyczne (np. na brytyjski Nottingham Trent University, portugalski University Institute Lisbon czy odwiedzany wielokrotnie francuski ISC Paris, którego obecnie jest Prezydentem International Advisory Board). Następnie wyjazdy w charakterze profesora wizytującego (uznane uniwersytety w Portugali, Hiszpani, Islandii, Francji, ale też Peru i Korei Południowej).

Plon tej aktywności imponuje. Od lat pracuje w międzynarodowych zespołach badawczych. Aktywnie uczestniczy w pracach instytucji, które kreują światowe szkolnictwo ekonomiczne i biznesowe (np. Advisory Board EFMD). Był ekspertem komisji akredytacyjnej AQ Austria (Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria). Występuje na konferencjach krajowych i międzynarodowych (specjalizuje się w obszarze transformacji cyfrowej i umiędzynarodowienia uczelni). Ma na swoim koncie znaczące publikacje m.in. o umiędzynarodowieniu właśnie (w samym tylko 2019 r. cztery wysoko punktowane artykuły z listy JCR bezpośrednio nawiązujące do tej tematyki). Od lat publikuje w najlepszych na świecie czasopismach naukowych (np. „European Management Journal”, „Business Horizons”). I mimo z radością przyjętego wyróżnienia „Gwiazda Badań” stale podkreśla, że… wcale gwiazdą nie jest.

– We współczesnej nauce sukces wiąże się zawsze z grą zespołową. Dlatego tę nagrodę traktuję przede wszystkim jako wyróżnienie dla wszystkich naukowców i pracowników, którzy wspomagali mnie w mojej pracy naukowej – tłumaczy. – Najważniejsze dla mnie jest więc to, że dzięki tej nagrodzie promuje się kierunek badań naukowych związanych ze szkolnictwem wyższym, który to obszar wydaje się w Polsce jeszcze mało rozwinięty. Nagroda wskazuje też nowe wzorce pracy naukowej: otwartej, innowacyjnej i interesującej dla globalnego środowiska naukowego.

Między innymi na otwartość w kontaktach międzynarodowych zwraca uwagę prof. dr hab. Andrzej Koźmiński, prezydent ALK, jej założyciel i wieloletni rektor tej uczelni. Pytany o prof. Mazurka, opowiada: – Jest jednym z tych młodych polskich badaczy, którzy bardzo łatwo nawiązują współpracę z czołowymi ośrodkami zagranicznymi, mam tu na myśli zwłaszcza partnerstwo z ESCP w Paryżu, jedną z najlepszych uczelni biznesowych na świecie. Potrafił zbudować kilka zespołów, które prowadzą wspólne badania i mają wspólne publikacje w wysoko punktowanych czasopismach na świecie. Przyznanie nagrody „Gwiazda Umiędzynarodowienia” w kategorii „Gwiazda Badań” dla profesora Mazurka jest zatem jak najbardziej uzasadnione.

Dalej prof. Koźmiński wymienia umiejętności przydatne przy budowaniu międzynarodowego środowiska badawczego – to dobra znajomość najnowszej światowej literatury, kompetencje językowe i umiejętności międzyludzkie pozwalające na wspólną pracę. Te ostatnie to zdaniem prezydenta ALK zdolność nawiązywania kontaktów i umiejętność znajdowania wspólnej płaszczyzny zainteresowań. – To wymaga pewnego wyczucia, zorientowania się, czym ludzie na świecie się interesują. Bo polscy badacze starszego pokolenia mają skłonność do koncentrowania się na problematyce polskiej, która nie jest szczególnie interesująca dla reszty świata. Ponieważ tym, co interesuje naukowców na świecie, są badania porównawcze w szerszej, międzynarodowej perspektywie.

Naukowiec bez granic

Sam prof. Mazurek mówi, że sukcesy, rankingi, innowacje, umiędzynarodowienie – to wszystko brzmi fajnie, ale liczy się przede wszystkim po prostu drugi człowiek. – We współczesnym, zglobalizowanym i usieciowionym świecie naukę można tworzyć tylko poprzez otwartość, ciągłe uczenie się i podpatrywanie innych, szukanie wspólnych płaszczyzn porozumienia. Na głębszym poziomie oznacza to szacunek do drugiego człowieka, jego systemu wartości.

Ten współczesny świat wymaga też według prof. Mazurka zaakceptowania faktu, że trzeba się ciągle rozwijać i konfrontować z innymi. – Gdy praca jest pasją, takie podejście nie jest niczym strasznym, to wręcz naturalna kolej rzeczy. Po prostu trzeba znaleźć swoje miejsce.

Jego miejscem od lat jest Akademia Leona Koźmińskiego – uczelnia, o której można przeczytać, że to „najbardziej międzynarodowa szkoła w Polsce”. By to poczuć, wystarczy przyjść na kampus uczelni w dowolny dzień i przyjrzeć się spieszącym na zajęcia studentom. Muzułmanki w hidżabach, para Hindusów, Koreanka z włosami zafarbowanymi na czerwono, pozdrawiający się w drzwiach Kanadyjczycy, Ukraińcy czy Francuzi... Przepis na wypracowanie takiej globalnie rozpoznawalnej marki to według prorektora ds. współpracy międzynarodowej tej uczelni przede wszystkim długofalowa, dawno zaplanowana strategia i jej konsekwentne realizowanie.

Profesor Mazurek podaje taki przykład: – ALK jest jedną z pierwszych szkół biznesu na świecie, która uzyskała akredytację EQUIS (1997 r.). Zrobiliśmy to, gdy mało kto na świecie, a co dopiero w Polsce wiedział, co to są akredytacje międzynarodowe. Teraz wiele szkół podążą naszą drogą.

Jak wyjaśnia, ta sytuacja tylko może cieszyć władze ALK, umiędzynarodowienie jest bowiem w interesie całej polskiej nauki, a nie tylko poszczególnych naukowców czy uczelni. – Z naszej perspektywy im więcej szkół uzyskuje międzynarodowe akredytacje, tym lepsza pozycja naszej polskiej nauki i naszego środowiska w Europie i świecie. A przecież o to chodzi! – podkreśla. I dodaje: – W tym kontekście także sukcesy ALK są sukcesami polskiego szkolnictwa wyższego, bo tak na to zawsze patrzyliśmy i będziemy patrzeć.

Z kolei prof. Koźmiński, który przez wiele lat jako rektor ALK konsekwentnie dążył do zbudowania międzynarodowej marki uczelni m.in. przez starania o międzynarodowe akredytacje oraz o zagranicznych wykładowców, którzy mogliby kształcić na kierunkach w całości prowadzonych w języku angielskim, stwierdza: – Zbudowanie takiej międzynarodowej renomy uczelni nie było oczywiście rzeczą łatwą, ale konsekwentnie stawialiśmy właśnie na umiędzynarodowienie jako na motor naszego rozwoju. To wynikało z doświadczeń założycieli uczelni, którzy sami pracowali w międzynarodowych środowiskach i widząc zalety tak prowadzonej nauki, chcieli te doświadczenia przenieść na rodzimy grunt. Jak mówi z dumą prof. Koźmiński dalej, dziś społeczność ALK tworzą przedstawiciele z górą 70 narodowości, a około 40 proc. studentów studiów dziennych to cudzoziemcy.

Multiinstrumentalista

Zgodnie z ideą przyświecającą założeniu ALK prof. Mazurek tak w pracy naukowej, jak i na pełnionym stanowisku prorektora skupia się na umiędzynarodowieniu (np. na ALK utworzył i koordynuje program magisterskich studiów Management in Virtual Environments/Master in Digital Marketing). Można wręcz powiedzieć, że obie aktywności (ta naukowa i ta administracyjna) napędzają się nawzajem. – Najpierw jako naukowiec, dydaktyk i konsultant zajmowałem się szeroko rozumianym wpływem internetu i technologii na życie i biznes, a potem dzięki pracy na stanowisku prorektora ds. współpracy międzynarodowej dołożyłem do tych zainteresowań badawczych „drugi filar”, czyli umiędzynarodowienie – wyjaśnia prof. Mazurek.

Ale i prowadzone przez niego badania nad umiędzynarodowieniem nie pozostają bez wpływu na pracę w funkcji prorektora i implementowane na uczelni rozwiązania. Pierwsze z brzegu przykłady. W polskich szkołach wyższych media społecznościowe traktuje się jako „młodzieżowe” – treści są tworzone głównie dla kandydatów na studia lub dla studentów, a bardzo mało jest postów, które by były pochodną badań naukowych. – A przecież nauka jest obok dydaktyki kwintesencją działania szkoły wyższej! W przypadku ALK od kilku lat bardzo intensywnie popularyzujemy więc w mediach (społecznościowych, ale też w innych) nasze badania naukowe – opowiada.

Innym rozwiązaniem zainspirowanym pracą badawczą było wprowadzenie ścisłych wytycznych dotyczących uaktywnienia ALK w mediach społecznościowych. Jak tłumaczy prof. Mazurek: – Z naszych badań wynika,
że silna marka szkoły (nawet takiej jak np. Yale!) to za mało, by zachęcić pracowników tej szkoły do pisania i udostępniania treści jej dotyczących. Uczelnia musi jeszcze być również bardzo aktywna w social mediach.

Pasjonat rozwoju

Choć na ALK świętuje w tym roku swój mały jubileusz (pracuje tu od 15 lat), to prof. Mazurek twierdzi, że daleko mu jeszcze do etapu tworzenia bilansów. Śmieje się: – Mam złą perspektywę, gdyż ALK jest moim miejscem pracy, a praca jest moją pasją, więc wchodząc na Jagiellońską [na tej ulicy znajduje się w Warszawie siedziba uczelni – przyp. red.], widzę tylko to, co jest do poprawy. I zaraz dodaje, że zmiany na jego uczelni widać z miesiąca na miesiąc. Na przykład w ostatnim kwartale: uruchomiono tu pierwsze w regionie wielostanowiskowe laboratorium Bloomberga, pozyskano strategiczne partnerstwo z Oracle, jako jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej ALK uzyskała w trakcie World Economic Forum Davos wyróżnienie Positive Impact Rating… A to tylko trzy z wielu wprowadzonych ostatnio zmian.

– Ta cała energia bije z naszej kultury, a tę tworzą nasi pracownicy, moje koleżanki i koledzy. To jest największe osiągnięcie „Ojców Założycieli” uczelni: stworzenie unikatowej kultury i atmosfery, w której ludzie się po prostu dobrze czują i chcą tworzyć, działać – mówi prof. Mazurek. Uzupełnia, że w takim środowisku jego rolą jako menedżera wielu zespołów na uczelni jest przede wszystkim nie przeszkadzać: – Najwyżej mogę pomagać, aby ta energia była kierowana we właściwą stronę.

Z kolei pytany o to, jak za kolejne 15 lat będzie wyglądać jego uczelnia i gdzie będzie wtedy on sam, nie zastanawia się długo nad odpowiedzią. – W życiu zawodowym nadal będę bardzo głodny tworzenia fajnych, pożytecznych i dobrych rzeczy dla ludzi, dla młodzieży, dla nauki i środowiska uczelni w Polsce. Natomiast dla swojej uczelni miejsce widzi w ścisłym europejskim „Top of the tops” wśród szkół biznesu oraz jeszcze silniejszą globalną rozpoznawalność. I dodaje ze śmiechem: – Ale liczę, że nie będziemy na to potrzebować aż piętnastu lat.

Skupiony na najważniejszym

Jego współpracownicy mówią, że tak w pracy naukowej, jak i administracyjnej cechują go profesjonalizm, zaangażowanie i kreatywność. Tę ostatnią rozwija, gdy ma umysł wolny od spraw codziennych. – Śmieję się, ale prawda jest taka, że najlepsze pomysły pojawiają się, gdy jestem zrelaksowany: w czasie trekkingu w ukochanych Bieszczadach czy podczas biegu w półmaratonie – zdradza.

Sam na swojej stronie WWW napisał, że jego obsesją jest generowanie wartości dodanej. Co to oznacza? – Brzmi to dość naukowo, ale chodzi o prosty fakt, że każda sekunda w życiu jest tylko jedna i nie da się jej kupić czy wydłużyć. Więc warto zawsze starać się poświęcać czas tylko na to, co ma sens.

Magda Tytuła

Dr hab. Grzegorz Mazurek, prof. ALK

Profesor nauk społecznych i pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Leona Koźmińskiego, od 2012 r. prorektor ALK ds. współpracy międzynarodowej. Dyrektor Centrum Badań Transformacji Cyfrowej – CYBERMAN, członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, członek EFMD Advisory Board dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz członek zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum. W latach 2017-2019 był członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Minister Cyfryzacji. Ukończył UE Poznań (2000, 2002), University of Tilburg (2001), SGH (2005) i IESE Business School (2017). W pracy badawczej specjalizuje się w tematyce transformacji cyfrowej organizacji, e-handlu oraz marketingu cyfrowego.

Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia publikacyjne i naukowe (m.in. w 2014 r. wyróżniony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania).

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt