MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Krajowa Reprezentacja Doktorantów w okresie rozwoju epidemii COVID-19 podjęła działalność wspierającą funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego i nauki, ze szczególnym uwzględnieniem opracowania mechanizmów wsparcia środowiska doktorantów.

Jednym z pierwszych działań KRD było opracowanie rozwiązania, pozwalającego na bezpieczne przeprowadzenie wyborów rektorów w czasie rozwoju epidemii, za pomocą środków porozumiewania się na odległość, jeżeli statut danej uczelni nie wykluczał takiej możliwości. Krajowa Reprezentacja Doktorantów opracowała zespół zaleceń funkcjonowania uczelni w okresie zawieszenia ich działalności, dla potrzeb realizacji działalności uczelni. Zalecenia dotyczyły zasad skutecznej komunikacji, zaleceń organizacji kształcenia zdalnego, usprawnień działalności administracji online, wygospodarowania środków na pokrycie strat przerwanych projektów oraz przesunięcie terminów składania wniosków w konkursach grantowych czy zabezpieczenia prawa do lokalu zastępczego mieszkańców domów studenckich.

Istotnym elementem działalności KRD jest także badanie bieżącej sytuacji doktorantów poprzez ankiety elektroniczne. Na podstawie analizy odpowiedzi na ankiety przesyłane do niemal 150 samorządów doktoranckich, KRD opracowuje postulaty zmiany obowiązującego prawa. Wśród postulatów wyróżnić należy przesunięcie terminu zamykania lub wygaszania przewodów doktorskich lub postępowań nadania stopnia doktora, prowadzenia obrad przez organy inne ciała kolegialne za pomocą środków porozumiewania się na odległość w celu zapewnienia ciągłości ich pracy, utworzenia zakładki na portalach uniwersyteckich służących bieżącej aktualizacji informacji o sytuacji na uczelni, utrzymania kształcenia zdalnego do końca semestru letniego bieżącego roku akademickiego czy zwiększenia dostępności cyfrowej zasobów bibliotecznych czy wykorzystania maili rejestrowanych w domenach uczelni oraz podpisów zaufanych do uwierzytelnienia dokumentacji i zapewnienia kompleksowej obsługi administracyjnej online.

W ramach planowanej możliwości przywrócenia działalności uczelni, postulaty KRD dotyczą w szczególności wydłużenia godzin otwarcia laboratoriów i innych elementów infrastruktury badawczej, przeniesienia zajęć praktycznych z udziałem pacjentów na okres po zakończeniu epidemii, opracowania procedury oceny stanu zdrowia osób korzystających z mobilności naukowych, podziału grup zajęciowych i czasu przeznaczonego na zajęcia, kompleksowej dezynfekcję budynków po jej zakończeniu, bezpiecznej formy funkcjonowania punktów gastronomicznych na terenie uczelni czy zastąpienie zajęć z wychowania fizycznego zdalnymi kursami a także wypracowania procedury zachowania w przypadku wykrycia niepokojących objawów pogorszenia stanu zdrowia u członka środowiska akademickiego.

Równolegle, w czasie zawieszenia działalności uczelni zaangażowanie Krajowej Reprezentacji Doktorantów przeniosło się do formy działalności za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Zarówno obrady Zarządu, jak i innych organów i ciał kolegialnych KRD, działalność przedstawicieli organizacji przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy w pracach ministerialnego Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wstąpienia COVID-19.  W celu zabezpieczenia zdolności do realizacji grantów, KRD opracowuje na bieżąco alternatywne sposoby realizacji projektów za pomocą środków porozumiewania się na odległość, czego przykładem będzie Konferencja Eurodoc oraz Annual General Meeting, stanowiący najważniejsze roczne zebranie członków Eurodoc.

Aktualnie, Krajowa Reprezentacja Doktorantów pracuje nad przygotowaniem Otwartego Posiedzenia Zarządu, które odbędzie się 23 maja 2020 r. przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, w którym będzie mógł wziąć udział każdy doktorant. Rekrutacja przeprowadzana jest na funpage`u KRD na portalu Facebook oraz na witrynie KRD.


Aleksy Borówka - przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, doktorant w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Laureat I oraz II Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej, autor 11 artykułów naukowych oraz prelegent 25 konferencji naukowych. Zajmuje się badaniami w zakresie nauk o bezpieczeństwie, nauk o polityce i administracji, geopolityki. Prywatnie jest pasjonatem pianistyki i kompozycji muzyki poważnej.

                                                                                                                             

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!