MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2013

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  201-250  251-300  301-350   351-400   401-450   451-500  

Podranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2013

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Podranking Olimpijski 2013

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Liceów Warszawskich 2013

Miejsca: 1-50   51-100  

Galeria zdjęć z Gali finałowej 2013


Galeria

File /var/www/vhosts/perspektywy.pl/httpdocs/portal/../licea/baza_2013/licea_szukaj.php does not exist or is not readable!

Finał rankingu 2012Piętnasta edycja Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych skłania do kilku jubileuszowych refleksji. Przede wszystkim chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomagali nam przez te lata zbierać i opracowywać dane do tej nietypowej publikacji.

Naszymi znakomitymi partnerami byli od początku przewodniczący i sekretarze komitetów głównych olimpiad przedmiotowych. Zawsze mogliśmy liczyć na rektorów najlepszych polskich uczelni. Szczególne słowa podziękowania należą się też dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych – cichym bohaterom polskiej edukacji – którzy sprawnie wdrożyli system egzaminów zewnętrznych w Polsce i dzięki którym od trzech lat możemy opierać nasze analizy na wiarygodnych danych z egzaminów maturalnych i zawodowych.

Dziękujemy za wszystko też serdecznie kolejnym ekipom kierowniczym Ministerstwa Edukacji Narodowej, którzy zawsze uznawali nasz ranking za ważny element budowania kultury jakości w polskiej edukacji.

Finał rankingu 2012

Zaczęło się od olimpiad

Od momentu swego powstania, aż do 2010 roku Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych (ORSP) był rankingiem jednokryterialnym, opartym na wynikach olimpiad przedmiotowych i zawodowych (finansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i znajdujących się w rejestrze MEN). Wynikało to z faktu, że właśnie olimpiady były w pierwszych latach publikowania rankingu jedynym kryterium spełniającym wymogi obiektywnego narzędzia ogólnopolskiej oceny.

Ponieważ jednak liczba olimpiad rośnie z roku na rok, a jednocześnie część z nich uzyskała od CKE status zwalniający z egzaminu przedmiotowego lub zawodowego, więc dla sukcesów szkoły w olimpiadach „maturalnych” zastosowaliśmy w tym roku zwiększony przelicznik. W sumie zostało uwzględnionych w tegorocznym rankingu 48 olimpiad krajowych.

Okładki

Po raz pierwszy w rankingu uwzględnione zostały osiągnięcia uczniów i szkół w olimpiadach międzynarodowych. Pod uwagę wzięliśmy 11 takich olimpiad.

Matura prawdę powie

Zarówno odbiorcy rankingu, jak i członkowie jego Kapituły już od kilku lat sygnalizowali potrzebę rozszerzenia kryteriów o wyniki egzaminu maturalnego. Dlatego w rankingu 2011 wykorzystane zostały wyniki matury – zarówno w odniesieniu do przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych.

Było to ważne również dla twórców ORSP, gdyż zdawaliśmy sobie sprawę, że nie każdy rodzic i uczeń rozpoczyna analizę rankingu od przeczytania uwag metodologicznych. Mogło powstawać mylne wrażenie, że ranking prezentuje wszystkie najlepsze licea i technika w Polsce, a przecież oceniał on wyłącznie szkoły nastawione na udział w olimpiadach przedmiotowych. Od 2011 roku tę możliwość pomyłkowych interpretacji udało się wyeliminować.

Okiem uczelni

Ewolucja kryteriów ORSP 1999-2013Kolejnym nowym kryterium wprowadzonym dwa lata temu jest ocena szkół ponadgimnazjalnych z punktu widzenia uczelni akademickich. Wyszliśmy z przekonania, że to właśnie uczelnie są odbiorcą głównego „produktu” liceów i techników, jakim są ich absolwenci – kandydaci na studia. A kryzys demograficzny zmusza (lub wkrótce zmusi) uczelnie do większego zainteresowania się szkołami, które dają im najlepszych kandydatów!

Dane do tego kryterium uzyskaliśmy poprzez ogólnopolskie badanie ankietowe wśród władz rektorskich i dziekańskich oraz przedstawicieli pionów spraw studenckich i rekrutacji polskich uczelni. W edycji 2013 zachowano to kryterium z wagą 5%.

Uznaliśmy, że te cztery wymienione powyżej kryteria – olimpijskie, dwa maturalne oraz akademickie – pozwolą wszechstronnie ocenić wszystkie polskie licea ogólnokształcące. Oczywiście, kryteria te zostały uwzględnione w rankingu z różnymi wagami, adekwatnymi do ich znaczenia w ocenie pracy szkoły – zastosowanych z punktu widzenia szans jej absolwenta na odniesienie sukcesu na wybranych przez niego studiach.

Technika pod lupą

Ogólnopolski Ranking Techników publikujemy po raz trzeci. Naprawiamy w ten sposób historyczną niesprawiedliwość, której doświadczał przez wiele lat ten rodzaj szkolnictwa ponadgimnazjalnego, uznawany w swoim czasie przez niektórych edukacyjnych decydentów za pozbawiony przyszłości… Życie pokazało, że bez tego rodzaju szkół nie zbuduje się nowoczesnej gospodarki. W rankingu pokazujemy najlepsze z nich.

W ubiegłym roku w rankingu techników uwzględniliśmy po raz pierwszy wyniki egzaminów zawodowych. Mają one charakter zewnętrzny, czyli znakomicie nadają się jako obiektywny miernik oceny.

Kryteria rankingu liceów, Kryteria rankingu techników

Decyduje Kapituła

Zadaniem Kapituły Rankingu – powoływanej przez działającą na zasadzie non-profit Fundację Edukacyjną „Perspektywy” – jest ustalenie metodologii rankingu (w tym przyjęcie kryteriów i nadanie im procentowej wagi), nadzór nad prawidłowością gromadzenia i weryfikacji danych oraz zatwierdzenie ostatecznych wyników rankingu.

W skład Kapituły Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 wchodzą przedstawiciele trzech ważnych środowisk edukacyjnych:

 • przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych,
 • dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE), oraz
 • rektorzy z Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Osobą spinającą symbolicznie i praktycznie wymienione powyżej grupy jest przewodniczący Kapituły – prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Będąc osobą powszechnie znaną i szanowaną w środowisku akademickim i nauczycielskim, prof. Łaszczyk jest zarazem pasjonatem podnoszenia jakości kształcenia na wszystkich szczeblach polskiej edukacji. A przecież temu właśnie służą rankingi publikowane przez Perspektywy i Rzeczpospolitą.

Finał Rankingu 2005

W posiedzeniu Kapituły, które odbyło się 8 listopada 2012 r. w Warszawie, wzięli także udział zaproszeni goście z centralnych instytucji edukacyjnych: prof. Marek Rocki – senator RP, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Sławomir Żałobka – dyrektor Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej i inni przedstawiciele MEN oraz dr Marcin Smolik – kierownik Wydziału Sprawdzianu i Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE).

W tym poszerzonym, kompetentnym merytorycznie składzie Kapituła omówiła i zatwierdziła metodologię rankingu 2013.

Okładki

Kryteria i wagi

Decyzją dostojnej Kapituły Rankingu, po debacie i konsultacjach, ustalone zostały następujące kryteria i ich wagi procentowe w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2013:

 • sukcesy w olimpiadach 30%
 • matura – przedmioty obowiązkowe 25%
 • matura – przedmioty dodatkowe 40%
 • opinia akademicka 5%.

Natomiast w przypadku Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2013 obowiązuje pięć kryteriów. Są to:

 • sukcesy w olimpiadach 20%
 • matura – przedmioty obowiązkowe 30%
 • matura – przedmioty dodatkowe 15%
 • wyniki egzaminów zawodowych 30%
 • opinia akademicka 5%.

Oznacza to w praktyce, że czynnikiem dominującym w ocenie liceów jest matura (z łączną wagą 65%). Natomiast w przypadku techników o pozycji szkoły na równi z maturą z przedmiotów obowiązkowych decydować będą wyniki egzaminu zawodowego, co jest zgodne ze znaczeniem tego egzaminu dla uczniów i dla szkoły.

Final Rankingu 2007

Pięć rankingów, a nawet sześć

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 to w istocie pięć rankingów odzwierciedlających główne aspekty pracy szkół oraz różnorodność ich misji. Przede wszystkim są to dwa rankingi główne:

 • Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2013 (ranking czterokryterialny), który prezentuje 500 najlepszych liceów w Polsce.
 • Ogólnopolski Ranking Techników 2013 (pięciokryterialny), który prezentuje 250 najlepszych techników w naszym kraju.

Uzupełnieniem rankingów głównych są trzy ogólnopolskie podrankingi w poszczególnych kryteriach i grupach kryteriów. Są to:

 • Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2013 (dwukryterialny), prezentujący 200 liceów, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2012 r.
 • Ranking Maturalny Techników 2013 (dwukryterialny), prezentujący 200 techników, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2012 r.
 • Ranking Szkół Olimpijskich 2013 (jednokryterialny), który prezentuje 200 liceów i techników, których uczniowie odnieśli największe sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach w roku szkolnym 2011/2012.

Dodatkowo publikujemy też

 • Ranking Egzaminów Zawodowych 2013, pokazujący 150 techników, które najskuteczniej przygotowały swoich uczniów do zdawania egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2011/2012.

Finał Rankingu 2008

Z regionalnej perspektywy

Przygotowaliśmy również podrankingi wojewódzkie, które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Będę one przydatne osobom wybierającym szkołę ponadgimnazjalną w swoim regionie zamieszkania.

Zamieszczamy je na stronach: www.licea.perspektywy.pl (licea ogólnokształcące) oraz www.technika.perspektywy.pl (technika).

Publikujemy też XXII Ranking Liceów Warszawskich 2013. Do 2011 roku był on przygotowywany oddzielnie, według innej metodologii. Teraz jest wyciągiem z rankingu głównego.

Okładki

Zwycięzcy 2013

Najlepszą szkołą ponadgimnazjalną w Polsce 2013 (w grupie licealnej) jest LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Gratulujemy dyrektorowi Markowi Łaźniakowi, który dzięki wielkiej pracy własnej i zespołu wprowadził szkołę z powrotem na szczyt klasyfikacji.

Na miejscu drugim – zwycięzca 2012, Liceum Akademickie UMK w Toruniu. Gratulujemy dyrektorowi Arkadiuszowi Stańczykowi i władzom Uniwersytetu M. Kopernika, które konsekwentnie wspierają tę unikalną placówkę.

Na trzecim miejscu kolejna sława: III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, słynna „Trójka”, od lat kierowana przez dyrektora Wiesława Kosakowskiego.

W podrankingu maturalnym wielki sukces liceów z Warszawy. Zwyciężyło LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego przed II LO z Oddz. Dwujęzycznym im. Stefana Batorego oraz 2 Społecznym LO STO im. Pawła Jasienicy. W pierwszej „10” rankingu maturalnego jest aż sześć liceów ze stolicy. Wiceprezydent Włodzimierz Paszyński, odpowiadający za stołeczną oświatę, ma powody do dumy!

Finał Rankingu 2009

W czołówce podrankingu olimpijskiego znajdują się: LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, Liceum Akademickie UMK w Toruniu oraz V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

Tyle o liceach. Jeśli chodzi o technika, to najlepszą szkołą ponadgimnazjalną w Polsce 2013 (w grupie techników) jest Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. z Lublina. To wielki sukces dyrektor Elżbiety Hanc i jej zespołu!

Drugie miejsce zajął ubiegłoroczny zwycięzca: Technikum Łączności nr 14 w Zespole Szkół Łączności w Krakowie, a trzecie miejsce Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. To technika, które kształcą prawdziwych fachowców, z maturą otwierającą im drogę na studia.

Dla pełnej dokumentacji dodajmy jeszcze, że do egzaminów zawodowych najlepiej przygotowuje warszawskie Technikum Poligraficzne im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Będziemy teraz uważnie śledzić komentarze, które pojawią się nieuchronnie na naszych stronach internetowych. Posłużą nam one do korekt metodologicznych w przyszłorocznym rankingu. A wszystkim zwycięzcom Jubileuszowej edycji z całego serca gratulujemy!

Waldemar Siwiński

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!