MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


W związku z decyzjami rządu do 29 listopada 2020 r. obowiązywać będzie zakaz udostępniania zbiorów przez biblioteki publiczne i naukowe, z wyjątkiem działań prowadzonych zdalnie. Nadal utrzymane są przepisy dotyczące możliwości organizacji praktyk w siedzibie uczelni

Ograniczenie działalności bibliotek

Od 7 listopada 2020 r. obowiązuje ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, które polega na zakazie udostępniania zbiorów publiczności, z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Ograniczenie będzie obowiązywać do 29 listopada.

Zajęcia na basenach i siłowniach

Nadal obowiązuje przepis umożliwiający korzystanie m.in. z siłowni i basenów i organizacji w tych miejscach zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych dla studentów – w ramach zajęć na uczelni.

Prowadzenie zajęć w siedzibie uczelni

Rozporządzenie Ministra w sprawie ograniczenia działalności uczelni dopuszcza możliwość prowadzenia w siedzibie uczelni lub w jej filii zajęć, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (najczęściej zajęć kształtujących umiejętności praktyczne). Uczelnie mogą prowadzić także zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów (pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich).

Zajęcia praktyczne na uczelniach

W związku z dużą liczbą pytań napływających do Ministerstwa informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne to takie zajęcia, które są prowadzone w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej oraz w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów. W kontekście rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii należy podkreślić, że zajęcia prowadzone w uczelni nie są zgromadzeniami, imprezami, zebraniami czy spotkaniami w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia, w związku z czym nie podlegają ograniczeniom określającym dopuszczalną liczbę uczestników.

Decyzje w zakresie organizacji kształcenia, w tym określenie liczebności grup na poszczególnych zajęciach, leżą w gestii uczelni, w związku z powyższym  pytania, jak również sugestie dotyczące przeprowadzania zajęć w obecnej sytuacji epidemicznej należy kierować do władz uczelni. Decyzje podejmowane przez władze uczelni dotyczące kształcenia w czasie epidemii muszą uwzględniać bezpieczeństwo studentów, doktorantów i pracowników uczelni, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi i rekomendacjami służb sanitarno-epidemiologicznych oraz Ministerstwa.

Więcej informacji:

  • rozporządzenie Rady Ministrów z 6 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1972)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, z późn. zm.)

Źródło: www.gov.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!