MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, została członkinią Rady Uczelni znakomitej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na kadencję 2021-24.

Senat Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi powołał 9 grudnia nową Radę Uczelni, której kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2021 roku. W skład Rady Uczelni weszli także: Bartłomiej Barczyński – przewodniczący, dr hab. Łukasz Błaszczyk, prof. AM, Agnieszka Grochulska, dr Magdalena Rytwińska-Rasz, Krzysztof Sztekmiler i Katarzyna Drabik – przewodnicząca samorządu studenckiego AM w Łodzi. Nowo wybranym członkom Rady pogratulowała JM Rektor prof. Elżbieta Aleksandrowicz.

- Jest to dla mnie wspaniałe wyzwanie i wielka odpowiedzialność. Postaram się przekazać Akademii coś od siebie - zachwyt dla nowych technologii i powiew internacjonalizacji – mówi dr Bianka Siwińska.

Rada uczelni jest organem wprowadzonym ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Powołuje ją senat szkoły wyższej. W skład rady uczelni wchodzi 6 albo 8 osób z zastrzeżeniem, że osoby spoza wspólnoty uczelni muszą stanowić co najmniej 50% tego składu.

Rada opiniuje projekt strategii uczelni i projekt statutu, monitoruje gospodarkę finansową i zarządzanie uczelnią. Wskazuje także kandydatów na rektora po zaopiniowaniu ich przez senat i zatwierdza sprawozdania finansowe.

Łódzka Akademia Muzyczna, założona w roku 1945, to nowoczesna uczelnia o bogatym dorobku, otwarta na nowe formy rozwoju oraz promocji kultury i edukacji muzycznej. Uczelnia odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu życia muzycznego miasta i regionu. Oferta dydaktyczna Akademii obejmuje kilkadziesiąt specjalności na czterech wydziałach, w tym: kompozycja muzyki filmowej, muzyka w mediach, muzyka kościelna, instrumenty jazzowe, musical, wokalistyka estradowa, choreografia.  Wysoki poziom kształcenia w Akademii potwierdzają liczne sukcesy jej studentów i absolwentów, w tym prestiżowe stypendia oraz nagrody zdobywane na międzynarodowych i krajowych konkursach muzycznych.

Gratulujemy!

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!