MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Rozpoczął się nabór uzupełniający zgłoszeń kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020–2023. Zgłoszenia należy przesłać do 19 marca 2021 roku.

Kto może zgłaszać kandydatów?

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:

 • Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
 • Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych,
 • Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,
 • Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
 • uczelnie,
 • ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców (do zgłoszenia podmioty te załączają oświadczenie potwierdzające podstawę prawną funkcjonowania, zasięg działania, a w przypadku stowarzyszenia naukowego – także prowadzenie działalności naukowej).

Wymagania

Członkiem Komisji może być osoba, która:

 • ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej,
 • posiada co najmniej stopień doktora i osiągnięcia dydaktyczne, a w przypadku kandydata zgłoszonego przez organizację pracodawców – wykształcenie wyższe,
 • nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie była karana karą dyscyplinarną,
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

Członkiem Komisji nie może być: członek Komisji Ewaluacji Nauki, założyciel uczelni niepublicznej, rektor, członek rady uczelni, pracownik Biura PKA.

Jak można zgłaszać kandydatów?

Zgłoszenia kandydatów można przesyłać:

 • w postaci elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą podpisane podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu zgłaszającego,
 • albo za pośrednictwem poczty na adres: Departament Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.  

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • pismo podmiotu zgłaszającego wraz z uzasadnieniem przedstawionej kandydatury/przedstawionych kandydatur,
 • wypełnioną i podpisaną przez kandydata na członka Komisji kartę informacyjną (również w wersji edytowalnej w formacie Word; w przypadku przesyłania zgłoszeń pocztą tradycyjną należy załączyć wersję edytowalną karty na informatycznym nośniku danych),
 • załącznik nr 1 – oświadczenie potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do objęcia funkcji członka Komisji,
 • załącznik nr 2 – oświadczenie kandydata w sprawie wyrażenia zgody na kandydowanie na członka Komisji,
 • załącznik nr 3 – oświadczenie kandydata w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależnie działającą instytucją na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. Kadencja PKA trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia.

Szczegółowe informacje na temat warunków naboru oraz potrzebne dokumenty znajdą Państwo na stronie BIP.

Źródło: https://www.gov.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (volkanmafia.com) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация. immediate bitwave Apteka internetowa - AptekaKocmyrzowska.pl/ z najlepszymi cenami bez recepty Library zlib project z-library Z-Library project