MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Uchwała Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2021 r. wyrażająca poparcie stanowiska Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim

 

Na podstawie § 30 ust. 5 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Senat UAM uchwala, co następuje:

&1

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu popiera stanowisko Prezydium KRASP, z niepokojem odnosząc się do założeń proponowanego projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim (NPK) i uznając przedstawione w ustawie rozwiązania za niekorzystne dla rozwoju nauki w Polsce. W ocenie Senatu UAM, uchwalenie proponowanego projektu stanowić będzie zagrożenie autonomii jednostek naukowych w Polsce, stojąc w sprzeczności z zasadą niezależności nauki i wolności prowadzenia badań naukowych oraz równości wobec prawa. Niepokój Senatu UAM wzbudza również sposób przygotowania projektu, który nie został poddany konsultacjom z instytucjami reprezentującymi naukę w Polsce. Głęboki sprzeciw budzi także brak uzasadnienia i analiz pokazujących, że proponowane zmiany mogą przyczynić się do rozwoju nauki w Polsce i podnoszenia jej znaczenia w świecie, a pomijanie w projekcie Polskiej Akademii Nauk podważa wiarygodność postawionego w preambule celu. Działania zmierzające do rzetelnej analizy aktualnego stanu polskiej nauki i opracowania sposobów jej dalszego rozwoju powinny być prowadzone przy poszanowaniu zasad państwa prawa, niezależności instytucji naukowych, wolności badań i szerokim włączeniu środowiska naukowego w przygotowywanie reformy. Senat UAM jest głęboko przekonany, że rozwój nauki i szkolnictwa wyższego jest procesem długotrwałym, wymagającym dużych inwestycji oraz przemyślanych kroków opartych o dogłębną analizę istniejącego stanu rzeczy oraz wpływu proponowanych zmian na naukę i społeczeństwo. Pomyślnemu rozwojowi polskiej nauki i jej sukcesom na arenie międzynarodowej nie będzie jednak sprzyjać dublowanie obecnych struktur organizacyjnych i finansowanie niefortunnych rozwiązań ze środków publicznych w obliczu i tak już niewystarczających nakładów przeznaczanych na badania naukowe. Zabierając głos w sprawie proponowanego projektu ustawy o NPK, Senat UAM wyraża jednocześnie solidarność ze stanowiskiem Prezesa Polskiej Akademii Nauk, prof. dr. hab. Jerzego Duszyńskiego, przedstawionym w liście z dnia 6 kwietnia 2021 r. i kierowanym do społeczności PAN, uznając tym samym niezależność instytucji naukowych jako czynnik niezbędny dla dalszego rozwoju polskiej nauki.

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisano: Rektor prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt