MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Dla osób z dobrymi wynikami z egzaminów maturalnych oraz sukcesami na olimpiadach, które poszukują możliwości finansowania studiów bądź stypendiów, Akademia Leona Koźmińskiego przygotowała możliwość pokrycia nawet 100% czesnego.

Pierwszą opcją jest Stypendium dla najlepszych kandydatów. Wysokość stypendium to 10 000 zł na studia prowadzone w j. polskim i 15 000 zł w przypadku studiów w j. angielskim. 

O stypendium może ubiegać się osoba przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w języku polskim, która w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskała co najmniej 500 punktów rekrutacyjnych z trzech różnych, dowolnie wybranych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego według przelicznika:

  • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu
  • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty
  • 1% z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 punkty

O stypendium dla najlepszych kandydatów może ubiegać się także osoba przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych:

  • drugiego stopnia w j. polskim oraz na studia drugiego stopnia w j. angielskim Big Data Science, która w postępowaniu kwalifikacyjnym na stypendium osiągnęła co najmniej 80% maksymalnej liczby punktów. Postępowanie kwalifikacyjne na stypendium obejmuje test wiedzy biznesowej w j. angielskim.
  • drugiego stopnia w j. angielskim (z wyjątkiem studiów Big Data Science), która w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskała co najmniej 80% punktów z testu wstępnego. Test wstępny, do którego przystępują wszyscy kandydaci, jest tożsamy z testem kwalifikującym do ubiegania się o stypendium.

Stypendium otrzymają najlepsi, kwalifikowani według listy rankingowej. W przypadku studiów drugiego stopnia końcowa suma punktów liczona jest w następujący sposób: wynik testu (waga 90%) + średnia arytmetyczna z poprzednich studiów (waga 10%).

Nabór do programu stypendialnego trwa do 16 lipca 2021 r., zaś wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 31 lipca 2021 r.

Koźmiński docenia również laureatów oraz finalistów olimpiad na szczeblu ogólnopolskim.

Laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające  100% czesnego za pierwszy rok studiów, a finaliści – 50%. W przypadku dobrych wyników w nauce jest możliwość otrzymywania stypendium przez cały okres studiów. Warunkiem jest uzyskiwanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.

Wniosek o stypendium dla laureatów i finalistów olimpiad można składać do końca trwania naboru na rok akademicki 2021/2022.

Studenci ALK mogą liczyć także na inne stypendia, np. sportowe, socjalne czy dla osób niepełnosprawnych, a także możliwości finansowania studiów. Uczelnia oferuje także ulgi dla absolwentów czy rodzeństwa studiującego w tym samym czasie.

Szczegóły TUTAJ: http://bit.ly/stypendia_kozminski_21

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt