MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu został uczelnią stowarzyszoną Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

– Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma dwie nogi: przyrodniczą i techniczną. Na uczelni kształcimy także inżynierów. Zatem, obok obecności UPWr w Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych, to naturalna konsekwencja, obecność w środowisku uczelni technicznych – mówi rektor prof. Jarosław Bosy.

To studenci wnioskowali do rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, by dołączył do Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. KRPUT istnieje od 1989 roku, należy do niego 22 rektorów technicznych oraz 7 uczelni stowarzyszonych, a jako jedna z konferencji szkół wyższych jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Jej przewodniczący – w kadencji 2002-2024 jest nim prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej – wchodzi w skład prezydium KRASP.

Wśród celów KRPUT są m.in. koordynowanie działań i poszukiwanie form efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni technicznych w zakresie prowadzonej przez nie działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej, występowanie w sprawach dotyczących środowiska uczelni technicznych wobec organów władzy państwowej – wykonawczej (zwłaszcza MNiSW) i ustawodawczej, ale też podejmowanie działań prowadzących do stworzenia efektywnego, zintegrowanego systemu edukacji, wpływającego na rozwój szkolnictwa wyższego, w tym zwłaszcza technicznego.

– Konferencja to przede wszystkim pole wymiany informacji i doświadczeń. Polskie uczelnie techniczne mają swoją renomę w świecie, za konkretnymi nazwami stoją wybitni naukowcy, współpraca z czołowymi ośrodkami badawczymi – mówi rektor prof. Jarosław Bosy i podkreśla, że wejście UPWr – jedynej uczelni przyrodniczej – do grona najlepszych polskich uczelni badawczych to nie tylko prestiż i większa subwencja, ale przede wszystkim możliwość współpracy naukowej. KRPUT zaś jest miejscem, gdzie o tej współpracy, szczególnie międzynarodowej, można nie tylko rozmawiać, ale też dzielić się dobrymi praktykami, kontaktami i pomysłami.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu powołanie poszczególnych kierunków studiów, przyporządkowanych do dyscyplin z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, miało miejsce przed wprowadzeniem nowej klasyfikacji. Kierunki przypisane do dyscyplin z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych to architektura krajobrazu, budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.

– Jak widać, kształcimy inżynierów na wielu kierunkach. Nasi absolwenci, nie tylko ci, którzy decydują się na studia drugiego stopnia i doktoranckie, są dumni z tytułu inżyniera, podkreślają, że umiejętności i wiedza, jaką zdobywają, są istotne nie tylko dla nich samych i ich kariery zawodowej, ale przede wszystkim społecznie – mówi rektor UPWr Jarosław Bosy i dodaje, że kiedy studenci zwrócili się do niego, by wystąpić do KRPUT o status uczelni stowarzyszonej, nie wahał się ani chwili.

Źródło: https://upwr.edu.pl/aktualnosci/upwr-stowarzyszony-z-krput-3556.html

2.06.2021

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt