MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wprowadziła do oferty edukacyjnej dwa nowe kierunki studiów. Od nowego roku akademickiego studenci będą mogli rozpocząć w SGGW kształcenie na 40 kierunkach studiów, w tym na kierunku ogrodnictwo miejskie i arborystyka oraz technologia biomedyczna. Rejestracja kandydatów na studia trwa już od 7 czerwca, a kończy się 9 lipca.

Na nowym kierunku technologia biomedyczna, prowadzonym przez Wydział Biologii i Biotechnologii SGGW wspólnie z Wydziałem Chemii UW, na studia stacjonarne pierwszego stopnia przygotowano 60 miejsc. Kandydaci jako przedmioty rekrutacyjne wybierają biologię oraz chemię lub fizykę. Studia trwają 7 semestrów i zakończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Kierunek łączy wiedzę z różnych dyscyplin w celu opracowania innowacyjnych środków medycznych oraz kreowania rozwiązań wspomagających leczenie, diagnostykę i prewencję. Kształcenie obejmuje zagadnienia z zakresu biologii człowieka na poziomie nano- , mikro- i makrostruktury do projektowania rozwiązań technologicznych oraz ich komercjalizacji dla medycyny. W programie studiów znajdują się m.in.: hodowla komórek i tkanek, genetyka klasyczna i molekularna, podstawy nanobiotechnologii. Studenci poznają aspekty planowania doświadczeń na zwierzętach oraz zasady prowadzenia badań zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną.

Po tym kierunku absolwenci będą przygotowani do kreowania nowych rozwiązań i technologii dla medycyny i farmacji. Znajdą zatrudnienie w nowoczesnych, innowacyjnych firmach związanych z działalnością na rzecz szeroko rozumianego wspomagania medycyny o charakterze biomedycznym, biotechnologicznym, czy też nanobiotechnologicznym.

Kolejnym nowym kierunkiem oferowanym przez SGGW jest ogrodnictwo miejskie i arborystyka na Wydziale Ogrodniczym. Dla kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia wydział przygotował 60 miejsc. Jako przedmiot rekrutacyjny należy wybrać biologię lub chemię lub matematykę. Studia trwają 7 semestrów i zakończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Ogrodnictwo miejskie i arborystyka to nowoczesny kierunek łączący zagadnienia z zakresu ekologii, ochrony środowiska miejskiego, arborystyki, zagospodarowania przestrzeni miejskiej – od planowania i wykonania po ekonomiczne aspekty tego procesu. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: ekologia, ochrona środowiska, dendrologia, fitosocjologia, sadownictwo i warzywnictwo miejskie, ochrona roślin, elementy projektowania, panel przedmiotów związanych z greenkeepingiem oraz arborystyką. Absolwenci będą specjalistami w zakresie zrównoważonego rozwoju miast, potrafiącymi tworzyć wizje i plany dotyczące terenów biologicznie czynnych oraz decydować o ich przyszłości. Będą przygotowani do wykonywania prac przyrodniczo-inwentaryzacyjnych obiektów zieleni miejskiej, oceny szaty roślinnej w terenach zurbanizowanych, wykonywania projektów, kierowania i nadzoru nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w miejskich terenach zieleni. Będą mogli podejmować zatrudnienie m.in. w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, zakładach produkcji ogrodniczej i placówkach naukowo-badawczych.

Na ofertę edukacyjną Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego składa się 40 kierunków studiów (w tym 9 prowadzonych w języku angielskim)– od architektury krajobrazu, bezpieczeństwa żywności, dietetyki, informatyki, inżynierii systemów biotechnicznych, leśnictwa, meblarstwa, ogrodnictwa, rolnictwa, technologii energii odnawialnej, weterynarii, zarządzania i inżynierii produkcji, po Big Data Analytics, Finance and Accounting oraz Modern Engineering in Water Management – prowadzonych na 14 wydziałach.

Na studentów SGGW czeka nowoczesny kampus na warszawskim Ursynowie, 1500 pomieszczeń dydaktycznych, 60 pracowni komputerowych, 300 sal wykładowych i ćwiczeniowych, 24 aule, świetnie wyposażone laboratoria i biblioteka. SGGW to uczelnia przyrodnicza z 200-letnią tradycją. Młodzi naukowcy mają możliwość prowadzenia badań na światowym poziomie w innowacyjnych pracowniach m.in. w Centrum Badań Biomedycznych z wykorzystaniem unikalnej aparatury m.in. do biologii molekularnej, nanotechnologii i nanoinżynierii, Centrum Wodnym czy Centrum Medycyny Regeneracyjnej.

Zapraszamy do SGGW!
www.sggw.edu.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt