MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Kierunek łączy elementy studiów przyrodniczych i technicznych. Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę w zakresie oceny technik i technologii stosowanych w gospodarce rolnej oraz leśnej. Potrafią określać wpływ inwestycji infrastrukturalno-przemysłowych na środowisko. Poznają też zasady przyrodnicze, administracyjne i prawne produkcji energii ze źródeł odnawialnych i tradycyjnych.

Inżynieria ekologiczna a Europejski Zielony Ład

Program studiów na kierunku inżynieria ekologiczna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest odpowiedzią na aktualne wyzwania stawiane przez opracowany przez Komisję Europejską tzw. Europejski Zielony Ład.

To strategia zeroemisyjnego rozwoju gospodarczego i społecznego Zjednoczonej Europy z zachowaniem kapitału naturalnego UE – zasobów naturalnych, redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, która w 2050 r. ma osiągnąć poziom zerowy przy zachowaniu wzrostu gospodarczego, ochrony zdrowia obywateli i europejskiego poziomu życia. Ten ambitny cel jest możliwy poprzez transformację gospodarki, zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, podjęcie działań na rzecz klimatu i ochrony środowiska. Plan działań w sferze polityki, inicjatyw gospodarczych i inżynieryjnych, zrównoważonego gospodarowania zasobami i ochrony środowiska tworzy potrzebę kształcenia specjalistów i ekspertów rozumiejących potrzeby nowoczesnej Europy, gotowych do podjęcia kompleksowych działań z wykorzystaniem innowacyjnych technik i technologii produkcji i usług.

Cele kształcenia

Strategia kształcenia na kierunku studiów inżynieria ekologiczna zakłada wykorzystanie w procesie dydaktycznym najnowszych osiągnięć nauki, nowoczesnej bazy eksperymentalnej i doświadczonej kadry nauczycielskiej, korzystanie z najnowszych technik i technologii oraz adaptacji doświadczeń wynikających z relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ważnym aspektem strategii jest umożliwianie studentom mobilności pomiędzy rodzimą uczelnią, a jednostkami krajowymi i zagranicznymi w trakcie studiów pierwszego i drugiego stopnia, udział w badaniach i innowacyjnej działalności wdrożeniowej.

Inżynieria ekologiczna daje solidną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych (biologii, mikrobiologii, chemii, fizyki i matematyki), a w ramach przedmiotów kierunkowych (m.in. chemia środowiska, ochrona i monitoring środowiska, infrastruktura techniczna, geodezja z kartografią, analiza LCA, techniki OZE, GIS i teledetekcja, podstawy gospodarki odpadami, ochrona przyrody, technika w inżynierii ekologicznej, gospodarka przestrzenna, przyrodnicze wykorzystanie odpadów, globalne zmiany w środowisku, zarządzanie środowiskiem, oceny oddziaływania na środowisko, remediacja i rekultywacja obszarów zdegradowanych, kompensacje przyrodnicze, geotechniczna odbudowa terenów zdewastowanych) – specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej.

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku inżynieria ekologiczna, na studiach pierwszego stopnia jest nadanie absolwentowi kompetencji umożliwiających podjęcie pracy i realizację działań w zakresie inżynierskiego kształtowania, użytkowania, ochrony i monitoringu środowiska przyrodniczego oraz prognozowania jego zmian w następstwie oddziaływania czynników antropogenicznych i naturalnych.

Celem kształcenia na kierunku inżynieria ekologiczna, na studiach drugiego stopnia jest nadanie absolwentowi kompetencji umożliwiających podjęcie i realizację działań w zakresie: biogospodarki z uwzględnieniem zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, a także ochrony i monitoringu środowiska przyrodniczego oraz inżynierskiego kształtowania i użytkowania środowiska.

Absolwenci kierunku studiów inżynieria ekologiczna legitymują się wiedzą i umiejętnościami w zakresie:

  • planowania i gospodarowania zasobami przyrody ożywionej i nieożywionej, w tym podejmowania działań w zakresie biogospodarki, recyrkulacji zasobów, odzysku cennych substancji i energii ze strumieni odpadów (zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym),
  • oceny i monitoringu stanu środowiska przyrodniczego w celu określenia jego wartości biologicznej, potencjału gospodarczego, sposobów jego zrównoważonego wykorzystania, określenia wpływu działalności człowieka, wskazania sposobu ochrony jego cennych walorów dla przyszłych pokoleń,
  • kreatywnego zastosowania inżynieryjnych, innowacyjnych technik i technologii zmniejszających antropopresję, w tym zmniejszających emisje gazów cieplarnianych i substancji mineralnych i organicznych do środowiska,
  • ekonomicznej i pozainżynierskiej oceny przedsięwzięć i skutków działań zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa krajowego i europejskiego, inicjowania społecznych inicjatyw, w tym działań proekologicznych na rzecz rozwoju i zachowania zasobów naturalnych.

Absolwenci doceniani

Szczególne miejsce w kształceniu na kierunku inżynieria ekologiczna mają zagadnienia związane z przyrodniczym zagospodarowaniem biomasy, w tym biomasy odpadowej powstającej w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Dlatego absolwenci naszego kierunku studiów są cenionymi specjalistami znajdującymi zatrudnienie w przedsiębiorstwach i firmach przetwarzających biomasę, produkujących energię z biomasy, zajmujących się recyklingiem i produkujących cenne gospodarczo substancje z tego typu odpadów z zastosowaniem innowacyjnych technologii niskoemisyjnych.

Są przygotowani do podjęcia pracy w ramach samozatrudnienia dzięki kształconej w toku studiów przedsiębiorczości.

Absolwenci kierunku inżynieria ekologiczna podejmują pracę w kraju i zagranicą dzięki specjalistycznemu kształceniu umiejętności językowych i udziale w zajęciach prowadzonych przez profesorów wizytujących z europejskich uniwersytetów oraz możliwości realizacji części programu studiów w języku obcym w uniwersytetach na terenie Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus. Nie bez znaczenia w tym względzie jest także możliwość realizacji praktyk i staży zagranicznych organizowanych przez Wydział Rolnictwa i Ekologii.

Zaletą naszych studiów jest możliwość podejmowania staży i realizacji praktyk zawodowych w nowoczesnych laboratoriach analiz instrumentalnych, przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach krajowych i zagranicznych powiązanych z ochroną i monitoringiem środowiska, przetwarzaniem odpadów, produkcji energii odnawialnej, planowaniem przestrzennym, zachowaniem i ochroną cennych przyrodniczo obszarów, i in. W toku studiów nasi studenci mogą uzupełnić zakres swoich kompetencji poprzez uczestnictwo w bezpłatnych kursach i szkoleniach organizowanych przez Wydział Rolnictwa i Ekologii w ramach projektu POWER (organizujemy szkolenia z zakresu m.in.: Solid Works, gospodarki odpadami w praktyce, kodeksu postępowania administracyjnego, ISO 14001 - wymagania systemu zarządzania środowiskowego, ISO 9001:2015 - wprowadzenie do systemu zarządzania jakością).

Zasady przyjęć

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria ekologiczna brany jest pod uwagę jeden z następujących przedmiotów maturalnych: biologia, chemia, matematyka lub geografia.

Więcej informacji na: www.sggw.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt