Wyszukiwarka studiów w PWSZ

Grupa kierunków
Podgrupa kierunków
Kierunek
Tryb studiów
Województwo
porównaj studia


Państwowe wyższe szkoły zawodowe są mocno osadzone w środowisku gospodarczym i społecznym. Nic dziwnego – kształcą praktycznie, odpowiadając na potrzeby lokalnego rynku pracy. Dlatego tak ważne dla nich są dobre kontakty z przedsiębiorcami. Wiele szkół przyłącza się do klastrów, jak np. uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Białej Podlaskiej czy Łomży, a nawet inicjuje ich powstawanie, jak PWSZ w Wałczu, czy Sulechowie.

Klastry to forma współpracy między przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi w danym regionie. Koncepcja klastra przemysłowego (ang. industrial cluster) została zdefiniowana jako: geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących. Klastry stały się istotnym elementem polityki gospodarczej Unii Europejskiej, stąd uczestnictwo w nich daje uczelniom szanse na otrzymanie dofinansowania z UE.

Zdaniem dr hab. Bogusława Plawgo, dyrektora Instytutu Przedsiębiorczości w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży udział wyższych szkół zawodowych w klastrach jest zupełnie naturalny, gdyż to one przygotowują kadry dla gospodarki, są bliżej jej realnych potrzeb.

PWSZ są nawet lepszym partnerem naukowym „pierwszego kontaktu” dla przedsiębiorstw niż uczelnie akademickie – mówi dyr. B. Plawgo. – Bo tylko nieliczne przedsiębiorstwa prowadzą własne badania naukowe, a większość potrzebuje adaptacji i wdrożenia rozwiązań, które już gdzie indziej są stosowane.

PWSZ mają też do spełnienia, w odniesieniu do lokalnej społeczności, ogromną edukacyjną misję, dlatego chętnie goszczą w swoich progach uczniów z pobliskich szkół i dorosłych, w tym słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Na przykład najlepsza polska PWSZ – w Kaliszu – ma w swojej ofercie: politechnikę dziecięcą oraz uniwersytety dla: gimnazjalistów, licealistów, dla rodziców i uniwersytet trzeciego wieku.

Elbląg umowami silny

Naszym sukcesem jest fakt, że mamy około 550 umów z podmiotami gospodarczymi – mówi prof. Zbigniew Walczyk, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. – Co roku około 800-900 naszych studentów ma w tych przedsiębiorstwach praktyki. To świadczy o tym, że dobrze dopasowaliśmy kierunki studiów do potrzeb lokalnego rynku pracy.

PWST prowadzi 9 kierunków studiów w czterech Instytutach: Ekonomicznym, Pedagogiczno-Językowym, Politechnicznym i Informatyki Stosowanej. Wśród tych 9-ciu kierunków cztery są techniczne, zaś wszystkie są o profilu praktycznym.

Na elbląskiej uczelni cyklicznie odbywają się też zajęcia dla uczniów szkół średnich. A w styczniu, podczas IV Zjazdu Akademii Dziecięcej, gdy najmłodsi uczestniczyli w wykładzie Karibu mzungu! – afrykańskie klimaty oraz warsztatach na temat Afryki ich rodzice mieli wykład na temat Uzależnienie od komputera i Internetu – rzeczywistość XXI wieku.

Wkrótce, dzięki węzłowi infostrady PIONIER, który powstał na uczelni, uczniowie z Elbląga będą mieli dostęp do bezprzewodowego Internetu.

Kalisz buduje Centrum Zaawansowanych Technologii

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu angażuje się mocno w gospodarczy rozwój regionu – mówi rzecznik uczelni Piotr Michalak. Aktywność uczelni na tym polu to m.in. członkostwo w klastrach przemysłowych. W 2010 roku uczelnia przystąpiła do Wielkopolskiego Klastra Lotniczego, skupiającego potentatów tej branży, mających swoje zakłady w Kaliszu: Pratt & Whitney, Hamilton Sundstrand, Meyer Tool, Vac Aero, WSK „PZL”. Poprzez realizację wartego ponad 25 mln złotych projektu o nazwie „Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez PWSZ w Kaliszu” uczelnia zapewni doskonałe zaplecze laboratoryjne dla tych firm. A to zaledwie pierwszy etap budowy Centrum Zaawansowanych Technologii.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu wspiera także dwa inne klastry Południowej Wielkopolski: informatyczny i spożywczy – dodaje rzecznik. – Korzyści wynikające z tej współpracy są obopólne: członkostwo uczelni w klastrze pozwala wprowadzać naszych absolwentów do pracy w przemyśle, a zakładom gwarantuje stały dopływ wysoko wykwalifikowanej miejscowej kadry.

Inną formą wsparcia lokalnej gospodarki są działające w kaliskiej PWSZ ośrodki naukowo-badawcze: Ośrodek Badań Regionalnych oraz Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej. Z ich usług korzysta również miejscowy przemysł oraz wszelkiego rodzaju firmy i instytucje: samorządowe, finansowe, społeczne. – Ośrodkom zlecane są badania, które wykonują nasi naukowcy przy zaangażowaniu studentów – podkreśla rzecznik. – Warto dodać, że na podstawie zebranych w ten sposób doświadczeń powstaje wiele ciekawych, empirycznych prac dyplomowych.

Gorzów wspiera klaster metalowy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim należy do Lubuskiego Klastra Metalowego od 2009 roku.

Spotykamy się raz na kwartał – mówi Roman Gawroniak, kanclerz PWSZ, w której m.in. jest prowadzony kierunek studiów mechanika i budowa maszyn. – Udział w klastrze nie tylko ułatwia nam organizowanie praktyk dla studentów, ale także daje możliwość wizyt inżynierów z tych przedsiębiorstw na uczelni, kiedy np. trzeba studentom przedstawić jakieś nowoczesne metody stosowane w zakładach pracy. Możemy szybko reagować na potrzeby gospodarki regionu, od nich uzależniamy plany naboru i profile kształcenia. Od października uruchamiamy nowy kierunek inżynieria bezpieczeństwa; chętnie podczas walnego zgromadzenia członków klastra w marcu posłuchamy, jakie wymagania do tego kierunku mają przedsiębiorcy. Do października, kiedy te studia ruszą, możemy wprowadzić pewne modyfikacje.

Gorzowska PWSZ zamierza też zbudować laboratorium środowiskowe, które służyłoby nie tylko studentom, ale i innym udziałowcom klastra.

W Sulechowie promują odnawialną energię

Lubuski Klaster Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej został powołany 16 listopada 2011 roku, podczas spotkania w Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie. W skład klastra weszły poza tą uczelnią: Agencja Rozwoju Regionalnego, oraz firmy: Mazel, LUG, UESA Polska, Kaczmarek Electric, Polhaus Potocki, Gamp.

Klaster ma promować energetykę odnawialną oraz efektywność energetyczną tak ważną dla rozwoju gospodarki regionu i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Klaster korzysta z Centrum Energetyki Odnawialnej, które powstało na uczelni kosztem 15 mln zł, z czego 83 proc. pochodziło z funduszy europejskich, a resztę dało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ta supernowoczesna hala laboratoryjna została wyposażona w najnowszej generacji urządzenia technologii cieplnej, jak: pompy, kolektory ciepła, piec na biomasę oraz źródła odnawialnej energii elektrycznej np. generatory wiatrowe.

Czekamy na ustawę o energii odnawialnej, mamy przeprowadzić inwentaryzację możliwości zastosowania energii odnawialnej w naszym województwie – mówi asystent Radosław Grech z CEO. – Dotychczas nie prowadziliśmy typowo biznesowych działań, ale mamy porozumienie z Brandenburgische Technische Universität – BTU Cottbus o badaniach pozyskiwania ciepła z biomasy i zastosowaniu popiołów w nawożeniu w rolnictwie. Przy Centrum powstało też Regionalne Stowarzyszenie Fotowoltaiki (chodzi o panele służące pozyskiwaniu energii słonecznej).

Inny przykład szybkiej reakcji sulechowskiej uczelni na potrzeby regionu, to szkolenie pracowników obsługi naziemnej lotniska Zielona Góra-Babimost. Kurs dla bezrobotnych, którzy mogą znaleźć pracę w Babimoście w całości dofinansowała UE.

PWSZ w Sulechowie organizuje też Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku, który będzie pracował na potrzeby sektora rolno-spożywczego. Wartość całego projektu wyniesie prawie 40 mln zł, z czego blisko 34 mln zł uczelnia otrzyma ze środków UE. A w Łazie, obok Zaboru powstaje 35-hektarowa winnica. To wspólny projekt samorządu lubuskiego, winiarzy lubuskich, uczelni oraz Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. PWSZ jest właścicielem jednej działki w tej winnicy. Będą na niej pracować i eksperymentować studenci i naukowcy.

Wałcz stawia na branżę metalową i sport

Nasza uczelnia była pomysłodawcą i założycielem Klastra Metalowego „Metalika” – mówi Arkadiusz Niefiedowicz, kierownik działu rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu. – Chodzi o to, by skorelować potrzeby środowiska przemysłowego i uczelni. Jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony przemysłu, wnosimy wiedzę i doświadczenie oraz naszych absolwentów jako przyszłych pracowników. Do klastra należy 15 przedsiębiorstw produkcyjnych, a także inne instytucje np. urząd pracy, spotykamy się raz w miesiącu, zastanawiamy się jak oszczędnie gospodarować środkami klaserowiczów, szukamy możliwości np. wspólnych zakupów, czy działań marketingowych.

Jesteśmy na drodze do powołania klastra sportowego, bo kształcimy m.in. menadżerów sportu - dodaje A. Niefiedowicz. Na razie uczelnia chętnie włączyła się do przygotowania II Wałeckiego Pikniku Samochodowego, organizowanego przez Automobilklub Koszaliński przy współpracy z firmą ALBOR, Starostwem Powiatowym w Wałczu, Urzędem Miasta Wałcz oraz Wałeckim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Wałczu. Studenci PWSZ będą wolontariuszami, pomagającymi organizatorom.

W Łomży najważniejszy sektor spożywczy

Podlasie słynie z przemysłu spożywczego. Dlatego tutaj właśnie przed kilku laty powstała inicjatywa klasterowa, promująca firmy tego sektora. Inicjatorem była Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Prowadziliśmy badania, doradzaliśmy firmom, w efekcie powstały dwa klastry: „Naturalnie z Podlasia” skupiający producentów zdrowej żywności, przetwórców owoców i warzyw oraz „Podlaski Klaster Piekarniczy” – mówi kierownik projektu, dr hab. Bogusław Plawgo, dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości w łomżyńskiej uczelni. – A ponieważ w całym województwie nie ma jednostki badającej przemysł spożywczy zbudowaliśmy, w ramach programu „Rozwój Polski Wschodniej” Instytut Technologii Żywności i halę laboratoryjn-dydaktyczną, która ma być zaczątkiem centrum przetwórstwa rolno-spożywczego – dodaje B. Plawgo.

Obiekt został właśnie ukończony, a laboratoria zostaną w pełni wyposażone do wakacji.

Łomżyńska uczelnia uczestniczy też w klastrze „Razem cieplej'”, skupiającym firmy z sektora energetyki cieplnej z woj. warmińsko-mazurskiego, m. in przeprowadzając ekspertyzy na rzecz tego środowiska.

Chełm pomaga uczniom w matematyce

Państwowe wyższe szkoły zawodowe kształcą na około 50 kierunkach, w tym wielu nauczycielskich, przygotowując kadry dla polskich szkół. A że matematyka jest piętą achillesową wielu uczniów, wiedzą wszyscy. Dlatego trzy polskie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z Chełma przygotowały program „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, sfinansowany w całości przez Unię Europejską.

Projekt jest adresowany do młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych z województw: podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego. Trwa przez trzy lata. Zakłada on podwyższenie kompetencji matematycznych ok. 6,1 tys. uczniów, którzy rozpoczęli naukę w pierwszej klasie w roku szkolnym 2010/11. Dla słabszych uczniów przewidziano zajęcia wyrównawcze, dla najzdolniejszych – kółka matematyczne. A dla ich nauczycieli matematyki – specjalne seminaria. Program jest uzupełniony Internetową Klasą Matematyczną, prowadzoną z wykorzystaniem Matematycznej Platformy Edukacyjnej, co umożliwia przeprowadzenie testów i konkursów Zwycięzcy w nagrodę uczestniczą w letnim obozie matematycznym. I właśnie PWSZ z Chełma jest organizatorem i koordynatorem programu „MUM” na terenie woj. lubelskiego. Program zakończy się we wrześniu tego roku.

Wspomagamy zajęcia wyrównawcze i rozszerzające z matematyki w 63 szkołach województwa lubelskiego – wylicza dr Jarosław Kapeluszny, koordynator programu, kierownik Instytutu Matematyki i Informatyki PWSZ w Chełmie. – W programie bierze udział ok. 2700 uczniów z naszego województwa i 153 nauczycieli, którzy raz w semestrze mają seminaria na uczelni. To duże przedsięwzięcie logistyczne i administracyjne.

Mieliśmy okazję przedstawić się uczniom jako uczelnia godna zaufania, może, gdy będą podejmować decyzje o studiach, wybiorą właśnie nas – dodaje dr Kapeluszny.

W Białej Podlaskiej działa klaster biblioteczny...

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej szczyci się natomiast utworzeniem klastra Bibliotek Bi@lskich. Powstał on w 2008 roku, by zintegrować cztery działające w mieście biblioteki: uczelnianą, miejską publiczną, pedagogiczną i zamiejscowego wydziału AWF. Postanowiono utworzyć wspólny internetowy system wyszukiwania danych, znajdujących się w komputerowych systemach bibliotecznych. Podstawowym produktem współpracy jest multiwyszukiwarka – Wirtualny Katalog Bibliotek Bialskich.

... a w Krośnie zakładają polsko-ukraiński szlak turystyczny

Projekt umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu turystyki i geologii pomiędzy studentami i pracownikami Uniwersytetu Lwowskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. W ramach projektu przeprowadzona zostanie m.in. inwentaryzacja obiektów goeturystycznych, określony przebieg szlaku, jego oznakowanie oraz szkolenie przewodników.

Dla młodych i starszych drzwi zawsze otwarte

Publiczne szkoły zawodowe chętnie goszczą w swoich murach i młodszych i starszych. Np. PWSZ z Kalisza ma bardzo rozbudowany program działań dla wszystkich grup wiekowych, poczynając od politechniki dziecięcej przez uniwersytet gimnazjalisty, uniwersytet licealisty, uniwersytet dla rodziców aż po uniwersytet trzeciego wieku. – A kiedy osiągniemy status uczelni akademickiej zamierzamy uruchomić własne liceum – wyjawia rzecznik uczelni Piotr Michalak.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska z Przemyśla organizuje corocznie Dni Otwartych Wykładów. Podczas ostatniego takiego dnia, w listopadzie ubiegłego roku, uczelnię odwiedziło ponad 800 uczniów z 12 szkół ponadgimnazjalnych z pięciu miast Podkarpacia.

A np. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna z Jarosławia na swoich stronach publikuje listę ponad 20 wykładów dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Wystarczy, że zainteresowane szkoły zgłoszą się z tygodniowym wyprzedzeniem.

Większość państwowych wyższych szkół zawodowych wspiera Uniwersytety Trzeciego Wieku, a szkoła z Przemyśla nawet powołała UTW jako jednostkę uczelnianą.

PWSZ w Nysie z kolei podpisała pięć umów partnerskich z Uniwersytetami Trzeciego Wieku z: Głuchołazów, Nowej Rudy, Nysy i dwóch uniwersytetów z Prudnika

Mamy w płockiej PWSZ siedzibę na biuro, korzystamy z auli na wykłady i pracowni komputerowej na kursy, mogę tylko przyklasnąć dalszej współpracy – mówi Monika Pagórka, prezes Stowarzyszenia Trzeciego Wieku w Płocku. – Na początku, jak nasz uniwersytet powstawał, pomoc uczelni była ogromna, ostatnio wspólnie z PWSZ zorganizowałam seminarium naukowe „Babcia to nie tylko pomoc domowa”.

Anna Paciorek

 

 

 

15 lat PWSZ - historia sukcesu

8 maja Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowała w Sali Kolumnowej Sejmu RP debatę podsumowującą dorobek i określającą perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych. Dyskusja 15 lat PWSZ: wygrane szanse - bariery rozwoju okazała się ważną okazją do refleksji o wymiarze gospodarczym i edukacyjnym.

Czytaj więcej...

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe – uczelnie, które dają wiedzę i pracę

Prezentacja „Raportu 15-lecia PWSZ” oraz dyskusja o szansach i wyzwaniach, jakie stoją przed tymi uczelniami – to najważniejsze punkty programu dzisiejszej konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP. Studenci i absolwenci PWSZ-ów, którzy wzięli udział w spotkaniu, to najlepsza reklama tych uczelni!

Czytaj więcej...

15 lecie PWSZ

W ciągu piętnastu lat państwowe wyższe szkoły zawodowe dowiodły, że można na tzw. prowincji zbudować uczelnię dobrze współdziałającą z miejscowym rynkiem pracy, na wysokim poziomie dydaktycznym, umiejętnie wyważającą proporcje między teorią a praktyką, a nawet z gotowym dorobkiem do utworzenia uczelni akademickiej.

Czytaj więcej...

Duma i wyzwania

Rozmowa z prof. dr hab. Józef Garbarczykiem, przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych (KRePSZ), rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Czytaj więcej...

Bliżej gospodarki i ludzi

Państwowe wyższe szkoły zawodowe są mocno osadzone w środowisku gospodarczym i społecznym. Nic dziwnego – kształcą praktycznie, odpowiadając na potrzeby lokalnego rynku pracy. Dlatego tak ważne dla nich są dobre kontakty z przedsiębiorcami. Wiele szkół przyłącza się do klastrów, jak np. uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Białej Podlaskiej czy Łomży, a nawet inicjuje ich powstawanie, jak PWSZ w Wałczu, czy Sulechowie.

Czytaj więcej...

Pomóc i dać szansę

Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich

– Pierwsze państwowe wyższe szkoły zawodowe obchodzą jubileusz piętnastolecia. Jak zdaniem Pana Profesora wpisały się w najnowszą historię polskiego szkolnictwa wyższego?

Czytaj więcej...

Otwarci na świat

Jednym z kluczowych wskaźników, obrazujących stopień innowacyjności i otwarcia uczelni na nowe wyzwania, jest umiędzynarodowienie kształcenia.

Czytaj więcej...

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!