Wyszukiwarka studiów w PWSZ

Grupa kierunków
Podgrupa kierunków
Kierunek
Tryb studiów
Województwo
porównaj studia


Jednym z kluczowych wskaźników, obrazujących stopień innowacyjności i otwarcia uczelni na nowe wyzwania, jest umiędzynarodowienie kształcenia.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

– Jesteśmy świadomi tego, że bez oferty studiów i kursów w języku obcym nie będziemy obiektem zainteresowania studentów z innych państw – mówi dr Beata Fałda, prorektor ds. studiów i nauczania. – Dlatego już od dłuższego czasu w naszej ofercie znajduje się program kształcenia w języku angielskim, który odnosi się do certyfikowanych kursów z zakresu pilotażu samolotowego i dalej przygotowujemy się do poszerzenia katalogu programów obcojęzycznych.

Wraz z pojawiającymi się nowymi trendami dotyczącymi kształcenia przedmiotów w języku obcym, z roku na rok, również w PWSZ w Chełmie poszerza się oferta przedmiotów, których zajęcia są prowadzone w języku angielskim.

– Zajęcia z podstaw matematyki „Calculus”, które wprowadziliśmy na kierunku matematyka, cieszą się wśród naszych studentów coraz większym zainteresowaniem. Widzimy wśród studentów wzrost świadomości znaczenia zdobywania wiedzy i umiejętności posługiwania się specjalistyczną terminologią angielską – mówi dr Jarosław Kapeluszny, dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki. Pilotażowo, zajęcia w języku angielskim oraz specjalistyczne lektoraty, przygotowujące do podjęcia nauki za granicą, realizowane są również na innych kierunkach studiów.

Duże znaczenie prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego odgrywają zajęcia monograficzne prowadzone przez nauczycieli akademickich z zagranicy. Warto wspomnieć tu chociażby o wykładach prowadzonych na kierunku matematyka przez wybitnego naukowca z Tohoku University w Japonii lub znakomitego konstruktora statków powietrznych z Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie.

Od 2007 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie aktywnie uczestniczy w programie Erasmus. Rokrocznie z wyjazdów na jeden semestr lub na cały rok akademicki do ośrodków naukowo-dydaktycznych w Czechach, Niemczech, Finlandii, Włoszech, na Słowacji i Węgrzech, korzysta kilkudziesięciu studentów.

Umiędzynarodowienie uczelni to proces stopniowy. Celem władz PWSZ w Chełmie jest nie tylko stworzenie warunków, aby docelowo każdy student przynajmniej jeden semestr nauki zrealizował w uczelni partnerskiej za granicą, ale również umożliwienie uzyskiwania podwójnego dyplomu, dającego mu większą konkurencyjność na rynku pracy.

Zakłada się, że szansę na zdobycie uniwersalnego dyplomu i wykształcenia, łączącego specjalizację w zakresie nauk humanistyczny i nauk o charakterze matematyczno-przyrodniczym, otrzymają już absolwenci, którzy rozpoczną studia anglistyczne lub amerykanistyczne w Instytucie Neofilologii PWSZ w Chełmie, w roku 2013.

– Jako Uczelnia XXI wieku czujemy się odpowiedzialni za współtworzenie nowej gospodarki, w której kluczowe miejsce zajmuje społeczeństwo wiedzy. Musimy rozumnie tworzyć ścieżki kształcenia i awansu zawodowego, które dzisiaj mogą prowadzić w różne strony świata – mówi prof. dr hab. Józef Zając, rektor PWSZ w Chełmie.

PWSZ w Koninie

– Współpraca międzynarodowa jest w moim przekonaniu niezwykle ważnym obszarem działania każdej wyższej uczelni, tym bardziej, że sam jestem filologiem i w związku z tym mam liczne okazje kontaktu z naukowcami z innych krajów – mówi prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie.

– W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie podejmujemy szereg działań służących rozwijaniu tej współpracy i umiędzynarodowieniu studiów. Po pierwsze od początku kadencji podpisaliśmy około 30 nowych umów w ramach programu Erasmus, a Uczelnia ma ich obecnie ponad 40. Dzięki temu nasi studenci, kadra dydaktyczna i pracownicy administracyjni mogą wyjeżdżać do takich krajów jak Czechy, Chorwacja, Estonia, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Turcja Węgry czy Włochy, a oferta ta jest wciąż poszerzana. Bardzo ważnym aspektem dla naszej uczelni jest zdobywanie przez studentów doświadczenia praktycznego. W związku z tym, każdego roku kilkunastu studentów realizuje trzymiesięczne praktyki zawodowe m.in. w Grecji oraz Niemczech.

Do PWSZ w Koninie przyjeżdża coraz więcej obcokrajowców, na razie przede wszystkim z Turcji i Portugalii, a w ostatnim semestrze studiowało ich tu 20. Największym wyzwaniem jest stworzenie dla nich odpowiedniej oferty dydaktycznej w języku obcym, ale sporo udało się w tym zakresie zrobić. Co roku odwiedza uczelnię kilkoro pracowników uczelni partnerskich.

– Nawiązujemy również kontakty międzynarodowe poza programem Erasmus, czego przykładem jest umowa dwustronna między PWSZ w Koninie a Briańskim Uniwersytetem Państwowym w Rosji, dzięki której odbywają się warsztaty naukowe studentów i pracowników – mówi rektor uczelni. – W bieżącym roku akademickim został podpisany aneksy do tej umowy, na mocy którego nasi studenci będą mogli studiować w Briańsku, a studenci z Rosji u nas przez jeden semestr.

Pracujemy też obecnie wraz z Uniwersytetem w Mediolanie nad międzynarodowym projektem, współfinansowanym z funduszy europejskich, dotyczącym kształcenia nauczycieli języków obcych. Partnerami w jego realizacji mają być inne wyższe uczelnie z Hiszpanii, Wegier i Włoch.

Mimo że nie wymagają od nas tego obowiązujące przepisy i nie otrzymujemy na taką działalność żadnych środków, angażujemy się też we współpracę międzynarodową na płaszczyźnie naukowej. Dowodem na to jest fakt, że na przestrzeni ostatnich kilku lat Instytut Neofilologii PWSZ w Koninie był głównym organizatorem międzynarodowych konferencji poświęconych dydaktyce języków obcych. W tym roku planujemy dwa wydarzenia tego typu we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetem Łódzkim – konferencje poświęcone mówieniu w języku obcym oraz badaniom nad uczeniem się i nauczaniem języka obcego w klasie.

PWSW w Przemyślu

– Współpracujemy z uczelniami na Ukrainie: we Lwowie, Drohobyczu i Czerniowcach. – mówi prof. Łukasz N. Węsierski, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. – Tu dominuje wymiana publikacji, wspólne prace, ale w ograniczonym zakresie ze względu na możliwości finansowe. Mamy natomiast kontakt z Polonią, bierzemy udział w uroczystościach polonijnych np. we Lwowie czy Czerniowcach. Studenci kierunku historia specjalizujący się w turystyce poznają nasze dawne Kresy i często są przewodnikami po tamtych terenach. Rekrutujemy również studentów na wschodzie, szczególnie wśród Polaków – liczba studentów z Kartą Polaka dochodzi do 10 procent na studiach stacjonarnych.

Malwina Sokalska, studentka historii, specjalność turystyka międzynarodowa, II rok w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu:

Malwina Sokalska– Wybrałam przemyską PWSW m.in. dlatego, że rekomendował ją mój starszy brat. On także studiował tu historię, wkrótce podejmie studia magisterskie w Poznaniu. Pochodzimy z Podola, z miasta Chmielnickiego. Jestem wychowana w polskiej rodzinie, w polskiej drużynie harcerskiej, w polskiej tradycji. Mieszkam w bursie u sióstr, a nie w akademiku, z którego korzystają inni moi koledzy z Ukrainy legitymujący się Kartą Polaka. Nie – nie stanowimy zamkniętej grupy. Nie mamy problemów z adaptacją wśród młodych przemyślan. Uczymy się i bawimy. Razem uprawiamy turystykę.

Koszty utrzymania są na tyle znośne, że wystarcza mi naukowe stypendium – warto porządnie uczyć się, aby je otrzymywać. Pracę licencjacką będę pisała nt. prześladowania chrześcijan na Ukrainie. Plany na przyszłość? Myślę, że studia magisterskie, do których ta szkoła świetnie mnie przygotuje.

PWSZ w Nysie

– Od 2004 roku otrzymaliśmy już przeszło 1,5 mln euro na realizację międzynarodowych projektów i programów edukacyjnych. Obecnie wykorzystujemy drugie co do wielkości dofinansowanie na realizację programu Erasmus na Opolszczyźnie – mówi Anna Opałka, kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych, wskazując jako przykład takiego działania Program Wspólnych Studiów prowadzony w Instytucie Architektury z niemiecką Hochschule Lausitz. – W ciągu ostatnich 4 lat dodatkowy dyplom uczelni niemieckiej uzyskało już 36 studentów architektury.

PWSZ w Nysie ma na swoim koncie 137 umów bilateralnych Programu Erasmus z 62 uczelniami z 20 krajów. Od roku 2005 z wyjazdów zagranicznych w ramach Programu Erasmus skorzystało już łącznie 662 studentów i pracowników, a 60 osób rocznie przyjeżdża do Nysy głównie z Turcji, Łotwy, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Ukrainy, Czech, Litwy i Portugalii. Oferta kursów prowadzonych w języku angielskim jest corocznie uaktualniana, wzbogacana wykładami gościnnymi prowadzonymi przez wykładowców uczelni partnerskich. Obecnie Uczelnia opracowuje angielskojęzyczną ścieżka kształcenia, z której będą mogli skorzystać również polscy studenci – zagraniczni mają zaś możliwość uczestnictwa w intensywnym kursie języka polskiego przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych i jego kontynuacji podczas całego pobytu (lektorat języka polskiego).

– Szkoła coraz chętniej wybierana jest również przez studentów z Ukrainy czy innych krajów aplikujących do UE, jako możliwość zdobycia pełnowartościowego dyplomu europejskiego uznawalnego w kraju i za granicą – mówi A. Opałka

Władze uczelni zwracają szczególną uwagę na zagraniczne staże absolwenckie w ramach projektu Leonardo da Vinci, międzynarodowe specjalistyczne targi pracy, wizyty studyjne w firmach zagranicznych, praktyki studenckie w ramach projektu Erasmus.

W ostatnim czasie przed Nyską Alma Mater pojawiły się kolejne perspektywy: nowe umowy o współpracy z Uniwersytetem Lwowskim z Ukrainy i wietnamskim Nguyen Tat Thanh University.

15 lat PWSZ - historia sukcesu

8 maja Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowała w Sali Kolumnowej Sejmu RP debatę podsumowującą dorobek i określającą perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych. Dyskusja 15 lat PWSZ: wygrane szanse - bariery rozwoju okazała się ważną okazją do refleksji o wymiarze gospodarczym i edukacyjnym.

Czytaj więcej...

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe – uczelnie, które dają wiedzę i pracę

Prezentacja „Raportu 15-lecia PWSZ” oraz dyskusja o szansach i wyzwaniach, jakie stoją przed tymi uczelniami – to najważniejsze punkty programu dzisiejszej konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP. Studenci i absolwenci PWSZ-ów, którzy wzięli udział w spotkaniu, to najlepsza reklama tych uczelni!

Czytaj więcej...

15 lecie PWSZ

W ciągu piętnastu lat państwowe wyższe szkoły zawodowe dowiodły, że można na tzw. prowincji zbudować uczelnię dobrze współdziałającą z miejscowym rynkiem pracy, na wysokim poziomie dydaktycznym, umiejętnie wyważającą proporcje między teorią a praktyką, a nawet z gotowym dorobkiem do utworzenia uczelni akademickiej.

Czytaj więcej...

Duma i wyzwania

Rozmowa z prof. dr hab. Józef Garbarczykiem, przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych (KRePSZ), rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Czytaj więcej...

Bliżej gospodarki i ludzi

Państwowe wyższe szkoły zawodowe są mocno osadzone w środowisku gospodarczym i społecznym. Nic dziwnego – kształcą praktycznie, odpowiadając na potrzeby lokalnego rynku pracy. Dlatego tak ważne dla nich są dobre kontakty z przedsiębiorcami. Wiele szkół przyłącza się do klastrów, jak np. uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Białej Podlaskiej czy Łomży, a nawet inicjuje ich powstawanie, jak PWSZ w Wałczu, czy Sulechowie.

Czytaj więcej...

Pomóc i dać szansę

Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich

– Pierwsze państwowe wyższe szkoły zawodowe obchodzą jubileusz piętnastolecia. Jak zdaniem Pana Profesora wpisały się w najnowszą historię polskiego szkolnictwa wyższego?

Czytaj więcej...

Otwarci na świat

Jednym z kluczowych wskaźników, obrazujących stopień innowacyjności i otwarcia uczelni na nowe wyzwania, jest umiędzynarodowienie kształcenia.

Czytaj więcej...

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. immediate bitwave