MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Komitet Polityki Naukowej (KPN), pod kierownictwem prof. Marka Pawełczyka, rekomenduje potrzebę kontynuowania przez środowiska akademickie oraz wspierania  inicjatyw tworzenia i wykorzystania instytucji federacji oraz innych form konsolidacji. Jednocześnie przedstawia szereg istotnych zaleceń.

Pierwszym postulatem Komitetu Polityki Naukowej jest rozszerzenie rozwiązań ustawowych w taki sposób, aby federacja obejmowała swoim zakresem także możliwość wspólnego prowadzenia kierunków studiów. Federalizacja podmiotów powinna być poprzedzona dokonaną przez zainteresowane instytucje dogłębną analizą, szczególnie w kontekście jej następstw, takich jak np. zwiększenie naukowej rozpoznawalności na arenie międzynarodowej, wzmocnienie potencjału badawczego, szczególnie w jego interdyscyplinarnym i międzyobszarowym wymiarze, obniżenie kosztów funkcjonowania, podniesienie efektywności działalności badawczej i dydaktycznej.

Duże znaczenie dla perspektyw instytucji federacji ma także polityka lokalna, w tym postawa samorządów. Powinny one wprowadzić działania wspierające, np. dotyczące budowy regionalnego systemu transferu technologii, szeroką popularyzację konsolidacji w społeczeństwie, przygotowanie wspólnej infrastruktury socjalnej.

Należy zwiększyć zaufanie środowiska akademickiego i naukowego do idei federalizacji, biorąc pod uwagę przede wszystkim aspekty dotyczące nowych form współpracy, a nie administracyjno-nakazowe. Istnieje potrzeba silniejszego wsparcia finansowego dla instytucji, które zdecydują się na zawiązanie federacji, poprzez systemowe zwiększanie subwencji przynajmniej w początkowej fazie. Duże znaczenie ma także stworzenie warunków umożliwiających stały i korzystny przepływ kadr pomiędzy uczelniami, instytutami badawczymi, instytutami PAN i międzynarodowymi, jako działanie wspierające proces konsolidacji.

KPN podkreśla, że proces federalizacji nie może być wymuszony lub nadmiernie przyspieszany. Powinien być powinien być oparty o autonomiczne decyzje instytucji i wnosić istotną wartość dodaną, która zwiększy znacząco efekty badań naukowych i poprawi jakość kształcenia. Zawiązanie federacji nie powinno być także warunkiem dostępu do programów takich jak na przykład Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza. Jednocześnie zauważa, że czynnikiem, który opóźnia działania decyzje dotyczące ewentualnej federalizacji, jest oczekiwanie na wyniki, przeprowadzonej na nowych zasadach, ewaluacji dyscyplin naukowych.

Pełna treść stanowiska Komitetu Polityki Naukowej

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!