MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Sesja panelowa „Strategic consolidation and critical mass formation for promoting research excellence” była jednym z wydarzeń podczas II konferencji przeglądowej „Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB), która odbyła się 8-9 września na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dyskusję prowadził prof. Peter Massen ze Szwecji, a udział wzięli w niej: prof. Marek Kwiek z UAM, prof.  Łukasz Albrecht z PŁ, prof. Michał Nowicki z UMed Poznań i prof. Andrzej Kruk z UŁ.

W dniach 8-9 września w Auditorium Maximum UJ odbyła się dwudniowa konferencja sprawozdawcza programu "Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza" (IDUB), organizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Uniwersytet Jagielloński. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele uczelni zakwalifikowanych do programu oraz członkowie międzynarodowego zespołu ekspertów oceniającego wnioski konkursowe.

Konferencja sprawozdawcza organizowana jest co roku (pierwsza odbyła się w 2020 roku na Uniwersytecie Warszawskim). Podczas niej relacjonowane są postępy w realizacji projektu i prezentowane są jego efekty. Jest to element kontrolny programu. Na półmetku realizacji projektu (w 2022 roku), każda z partycypujących uczelni przedstawi ekspertom pisemny raport z wykonania zadań, który będzie podlegał ocenie i a na jego podstawie będą podejmowane decyzje o kontynuacji finansowania oraz jego wysokości.

Pierwszy konkurs w ramach programu IDUB został przeprowadzony przez ówczesne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 r. Na jego podstawie wybrana grupa polskich uczelni realizuje przedsięwzięcie doskonalenia jakościowego. Dziesięć spośród dwudziestu uczelni uprawnionych do udziału w konkursie, które zostały uczestnikami programu, otrzymuje w latach 2020–2026 10-procentowe zwiększenie subwencji na realizację planów rozwojowych zawartych we wnioskach konkursowych. Pozostałe uczelnie, które wzięły udział w konkursie, korzystają z 2-procentowego zwiększenia subwencji.

Dotacja jest zwiększona o 10% w stosunku do poziomu finansowania w roku 2019 (jest ona stała, nie podlega rewaloryzacji). Jak wyjaśnia prof. Piotr Kuśtrowski, prorektor UJ ds. badań naukowych, w przypadku UJ jej kwota wynosi ok. 70 mln zł.

Środki przeznaczone są na realizację działań wskazanych we wniosku konkursowym, które w zamyśle mają zaowocować zwiększeniem jakości prowadzonych badań i doprowadzić do przekształcenia uniwersytetu w uczelnię badawczą, zdolną do konkurowania z najlepszymi uczelniami europejskimi. Koncentrują się one w m.in. na zatrudnieniu badaczy z dziedzin i obszarów zidentyfikowanych jako atrakcyjne naukowo, ale w których UJ nie ma wystarczającej kadry. Celem jest, aby pozyskani naukowcy zbudowali wokół siebie zespoły naukowe i zapełniali luki w przestrzeni badawczej UJ. Działania podejmowane są w obszarze siedmiu Priorytetowych Obszarów Badawczych, wskazanych przez uniwersytet.

- Aplikując do programu, nie mieliśmy ambicji wspierania całego obszaru nauki i badań prowadzonych na uniwersytecie. Jest to niemożliwe. Złożenie wniosku poprzedzone było przeprowadzeniem analizy, która wskazała mocne i słabe punkty działalności naukowej UJ. Wyodrębniliśmy siedem obszarów, które oceniono jako dobrze rokujące pod względem rozwoju badań. Związane są one z badaniami materiałowymi, badaniami związanymi z naukami biologicznymi, medycznymi, zagadnieniami dziedzictwa kulturowego, przemian społecznych,  badania związane z rozwojem technologii cyfrowych i skupiających się na różnych aspektach degradacji środowiska naturalnego - mówi prof. Piotr Kuśtrowski.

Prorektor UJ ds. badań naukowych zaznaczył, że pandemia miała ogromny wpływ na realizację programu.

- Wielkim wyzwaniem było przeprowadzenie niektórych zamierzeń. Obecnie w realizacji jest 75 proc. działań spośród wszystkich zaplanowanych. Największe problemy napotkaliśmy na polu współpracy międzynarodowej. Chcieliśmy ją zintensyfikować, ale ten element wygasł. Mam nadzieję, że szybko nadrobimy te zaległości.

Oceniając dwa lata funkcjonowanie programu IDUB, prof. Kuśtrowski powiedział, że inicjatywa ta była bardzo potrzebna.

- Potrzeby polskiej nauki są ogromne, ale ambicje finansowania całego obszaru działalności naukowej są niemożliwe do spełnienia. Pomysł, aby wytypować uczelnie, które będą w stanie w przyszłości konkurować z zagranicznymi uczelniami był bardzo dobry i warty jest rozwijania. Wybrane uczelnie dają nadzieję, że staną się rozpoznawalnymi wizytówkami polskiej nauki w świecie.

Prof. Lauritz Holm-Nielsen, przewodniczący międzynarodowego zespołu ekspertów przy programie IDUB, zaznaczył, że zadaniem każdego uniwersytetu jest kształcenie absolwentów będących w stanie przekuć zdobytą wiedzę na praktyczne rozwiązania. Uczelnie mają rozwijać kapitał ludzki i przez to podnosić poziom ogólnoświatowej wiedzy. Podkreślił także, że z obserwacji ekspertów wynika, iż polskie uczelnie biorące udział w programie IDUB bardzo dobrze prowadzą w jego ramach swoje działania, a konferencja ma być zwierciadłem, w którym uczestnicy programu zobaczą swoje postępy. Zaproponowane przez ekspertów tematy paneli dyskusyjnych, które odbędą się podczas konferencji, obejmują takie zagadnienia jak m.in.: wsparcie dla młodych badaczy w ich integracji z nowym środowiskiem naukowym, efekty działań mających na celu rozwój kapitału ludzkiego, priorytetyzacja badań, innowacyjna odpowiedź na wyzwania pandemii.

Źródło: UJ

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!