MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Współpraca i koordynacja działań instytucji publicznych jest niezbędna dla właściwego wykorzystania potencjału naszej nauki dla rozwoju polskiej gospodarki - stwierdza w opublikowanym stanowisku Komitet Polityki Naukowej, kierowany przez prof. Marka Pawełczyka.

W ciągu zaledwie kilku dekad Polska dokonała skoku gospodarczego i cywilizacyjnego, ale rozwój oparty był w dużym stopniu na rozwiązaniach naukowych i technologicznych wypracowanych za granicą. Obecnie staje się oczywiste, że kraj, by dalej się rozwijać, potrzebuje zupełnie nowego podejścia do nauki, przede wszystkim nauki uprawianej w Polsce oraz wykorzystania i budowy kapitału intelektualnego wewnątrz kraju.

Na potrzebę działania w tym kierunku wskazał Komitet Polityki Naukowej przy Ministrze Edukacji i Nauki w przyjętym 11 października Stanowisku w sprawie współpracy resortów i podległych im agend w celu budowy intelektualnego i technologicznego kapitału Polski.

KPN  słusznie zwraca uwagę, że „ w Polsce kształcimy cenionych na całym świecie specjalistów, także praktyków, i skutecznie konkurujemy w wielu obszarach. Świadczy o tym m.in. poziom dużych inwestycji (w kraju) wielkich międzynarodowych firm technologicznych.”

Jednocześnie KPN w swoim Stanowisku zachęca „aby wzorem wielu krajów wysoko rozwiniętych, przyjąć jako zasadę, że zanim usługa badawcza lub opracowanie nowej technologii zostanie zlecone przez ośrodki administracji publicznej … poza granice kraju, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy nie może zostać zrealizowane z udziałem naszych naukowców. Polskie podmioty powinny mieć pierwszeństwo, z poszanowaniem krajowych i międzynarodowych przepisów. Powinny przy tym mieć możliwość zaproszenia do współpracy partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego i z zagranicy.”

Zarazem „Uzupełnieniem powyższego powinna być zasada wpisywania działań offsetowych angażujących polskie uczelnie lub instytuty we wszelkie zamawiane usługi poza granicami kraju. Podejście, o którym mowa wyżej, umożliwi zyskanie efektu podwójnego wykorzystania tych samych funduszy – osiągnięte zostaną cele zamawiającego przy jednoczesnym inwestowaniu w polski system nauki i szkolnictwa wyższego, budowanie własnej wysoko wykwalikowanej kadry i rozwój rodzimej zaawansowanej technologii”.

Prof. Marek Pawełczyk, przewodniczący KPN, prorektor Politechniki Śląskiej podkreśla, że „Nasze instytucje naukowe, począwszy od Polskiej Akademii Nauk poprzez szkoły wyższe i instytuty badawcze dysponują realnym potencjałem, rzecz w tym by mądrze z niego korzystać a zarazem wspierać naukę”.

W przyjętym Stanowisku postuluje się stworzenie polskiej mapy kompetencji i systemu informatycznego do gromadzenia i wyszukiwania informacji o rozwiązaniach opracowanych przez polskie instytuty i szkoły wyższe.

  Prof. Marek Pawełczyk, przewodniczący Komitetu Polityki Naukowej: - „Nasze instytucje naukowe, począwszy od PAN poprzez szkoły wyższe i instytuty badawcze dysponują realnym potencjałem, rzecz w tym by mądrze z niego korzystać a zarazem wspierać naukę. Podczas specjalnego posiedzenia KPN – z udziałem przedstawicieli 15 ministerstw, w tym dużej grupy sekretarzy i podsekretarzy stanu - podkreślono, że do osiągnięcia tego niezbędna jest współpraca i koordynacja działań wielu instytucji publicznych.”

Warunkiem osiągnięcia celów wskazanych w Stanowisku będzie współpraca i koordynacja działań wielu instytucji publicznych. Dobrze na przyszłość zgłoszonym propozycjom wróży fakt, że tezy zawarte w Stanowisku zostały wypracowane podczas wcześniejszego posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej w dniu 21 września - z udziałem ministra Wojciecha Murdzka - w którym uczestniczyli przedstawiciele 15 ministerstw w tym duża grupa sekretarzy i podsekretarzy stanu! Oznacza to, że postulat KPN dotyczący wzmocnienia współpracy i międzyresortowej koordynacji działań w zakresie nauki i technologii trafił na podatną glebę.

KB

Do pobrania:
Stanowisko KPN w sprawie współpracy resortów i podległych im agend w celu budowy intelektualnego i technologicznego kapitału Polski 

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!