MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Największy tego typu uniwersytet w Polsce i jeden z największych w Europie, kształci każdego roku ponad 4 tys. studentów. Uniwersytet Morski w Gdyni, świętujący swoje 100-lecie, przygotowuje wysoko kwalifikowane kadry na potrzeby gospodarki morskiej, a w szczególności przyszłych oficerów marynarki handlowej.

Uczelnia powstała 17 czerwca 1920 r. na rozkaz ministra spraw wojskowych gen. Józefa Leśniewskiego jako Szkoła Morska w Tczewie. Dlaczego w Tczewie, mieście bez dostępu do morza? Gdańsk miał status wolnego miasta, Gdynia była niewielką wioską rybacką… Powstanie uczelni przypadło na lata wojny polsko-bolszewickiej, pierwsze zajęcia odbyły się 23 października 1920 r., tuż po zakończeniu działań wojennych. Kształcenie odbywało się wówczas na dwóch wydziałach: nawigacyjnym oraz mechanicznym.

4 września 1921 r. uroczyście wciągnięto banderę na pierwszej szkolnej jednostce „Lwów”.

W roku 1930 uczelnia zmieniła swoją nazwę na Państwowa Szkoła Morska i siedzibę  z Tczewa przeniosła się do Gdyni, nowego, pięknego miasta zbudowanego w miejscu, gdzie jeszcze parę lat wcześniej były tylko chaty rybaków. W tym samym roku następcy doczekała się również jednostka „Lwów”: zastąpił ją słynny żaglowiec „Dar Pomorza”.

Podczas II wojny światowej uczelnia prowadziła działalność w Anglii. Po wojnie ta, tak istotna dla rozwoju morskości niepodległej Polski, instytucja wróciła do Gdyni. Od 1989 do 2002 r. uczelnia nosiła nazwę Wyższej Szkoły Morskiej, by potem – od 2002 do 2018 r. – nazywać się Akademią Morską w Gdyni. W 2018 r. przyjęła nazwę Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Studia morskie i lądowe

Pobierz .pdf

Studenci zdecydowani podjąć studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni mogą rozpocząć naukę na czterech wydziałach: Elektrycznym, Nawigacyjnym, Mechanicznym oraz Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości. Łącznie daje to ponad 40 kierunków studiów do wyboru. Kandydaci mogą ukończyć edukację na poziomie inżynierskim, magisterskim, magisterskim uzupełniającym i licencjackim. W ofercie znajdują się także studia podyplomowe.

Będąc największą tego typu uczelnią w Polsce i jedną z największych w Europie, UMG kształci przyszłych oficerów floty handlowej, a także kadrę inżynierską i menedżerską, która znajduje później zatrudnienie w sektorze gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego. Niewątpliwą zaletą studiowania tu jest fakt, że uniwersytet kształci na kierunkach zarówno morskich, jak i lądowych, co na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy jest dodatkowym atutem.

Na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni studenci mają możliwość zdobycia tytułu doktora, a na Wydziale Elektrycznym oraz Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości istnieje dodatkowo możliwość zdobycia habilitacji.

Kampus przy ulicy Morskiej

Każdego roku na Uniwersytecie Morskim w Gdyni wiedzę i wykształcenie zdobywa około 5 tys. studentów, a 90% absolwentów deklaruje zadowolenie z poziomu studiów. Uczelnia uczestniczy w programie Erasmus+ umożliwiając studentom wyjazd na jedną z 46 zagranicznych uczelni. Poza tym studenci mogą również starać się o wyjazd na praktyki do współpracujących z uczelnią firm czy organizacji lub aplikować na staże.

Uniwersytet Morski w Gdyni ma partnerów na całym świecie – są to uczelnie m.in. z Niemiec, Bułgarii, Portugalii, ale też Chin, Australii, czy Japonii. UM w Gdyni posiada również bogatą infrastrukturę, w tym specjalistyczne, nowoczesne laboratoria, takie jak: laboratoria symulatora manewrowego, symulator siłowni okrętowej, laboratoria badawcze metod chromatograficznych.

Uczelnia-armator

Znakiem rozpoznawczym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz jego niekwestionowaną chlubą są dwa statki, których uczelnia jest armatorem. To „Dar Młodzieży” oraz „Horyzont II”. Pierwszy z nich jest jednostką, która została następcą „Daru Pomorza” i po raz pierwszy z portu wypłynęła w 1982 r. Żaglowiec ten ma równie bogatą historię, a rozgłos zyskał w 2018 r., kiedy wyruszył w rejs dookoła świata z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Statek służy na co dzień do realizowania praktyk studentów ze wszystkich wydziałów. „Dar Młodzieży” ma na koncie rejsy po wszystkich oceanach świata.

Drugim statkiem szkoleniowo-badawczym jest „Horyzont II”, nazywany pływającym laboratorium dydaktycznym. To specjalnie zaprojektowana jednostka, na pokładzie której studenci doskonalą wiedzę i umiejętności z zakresu nawigacji, mechaniki oraz elektryki. „Horyzont II” przystosowany jest również do prowadzenia prac badawczych, także w rejonach polarnych.

Projekty warte 116 mln euro

Obok działalności edukacyjnej i kształcenia wysoko kwalifikowanych specjalistów, drugim równie ważnym obszarem jest działalność badawcza i badawczo-rozwojowa. Projekty badawcze realizowane w uczelni w ramach programów krajowych i międzynarodowych finansowane są przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Unię Europejską. Z subwencji Ministerstwa Edukacji i Nauki finansowane są prace badawcze realizowane w ramach projektów zespołowych oraz projektów indywidualnych.

Podejmowanie prac badawczych przyczynia się do rozwoju potencjału naukowego uczelni. Wyniki badań naukowych prezentowane są na krajowych i zagranicznych konferencjach, a liczne artykuły publikowane w prestiżowych czasopismach naukowych. Ważnym obszarem aktywności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest bliska współpraca z przedsiębiorcami i realizacja usług badawczych dla podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego

Uniwersytet Morski w Gdyni jest członkiem platform technologicznych, centrów transferu technologii, centrów innowacji oraz konsorcjów naukowych i naukowo-technologicznych. W ostatnich 10 latach uniwersytet realizował łącznie 138 projekty o wartości ok. 116 mln euro, w tym projekty badań podstawowych, badań aplikacyjnych i projekty w ramach badań wdrożeniowych. W tej grupie znalazły się również projekty inwestycyjne, związane z poprawą infrastruktury badawczej, oraz ogólnorozwojowe, związane z podwyższaniem kompetencji zespołów badawczych i dydaktycznych uczelni.

Uniwersytet Morski w Gdyni wchodzi w skład kilku konsorcjów. Ich celem jest nawiązywanie współpracy przy wprowadzaniu nowych usług, produktów bądź technologii. UM w Gdyni jest członkiem m.in. Narodowego Centrum Badań Bałtyckich, Konsorcjum COP, Klaster INNOeCAR czy Instytutu Autostrady Technologii i Innowacji.

Koła naukowe UMG to wstęp do kariery 

W uczelni funkcjonuje również ponad 20 kół naukowych, w ramach których studenci realizują projekty badawcze pozwalające na łączenie wiedzy zdobytej w trakcie studiów z umiejętnościami praktycznymi. Koła naukowe stwarzają studentom niepowtarzalną szansę rozwijania ich pasji, zainteresowań i umiejętności.

Członkowie kół naukowych aktywnie uczestniczą w wyjazdach integracyjnych, promocyjnych, konferencjach oraz szkoleniach, podczas których mają możliwość poznania wielu ciekawych ludzi, w tym również swoich potencjalnych pracodawców.

Oprócz kół naukowych studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania i realizować swoje pasje m.in. w otwartym na początku 2021 r. Ośrodku Żeglarstwa i Sportów Wodnych, który organizuje morskie rejsy stażowe, kursy żeglarskie i motorowodne, żeglarskie i wioślarskie regaty oraz wiele innych imprez związanych z żeglarstwem, turystyką i rekreacją wodną oraz sportami wodnymi.

Uniwersytet Morski w Gdyni angażuje się również w liczne projekty społeczne. Uczelnia włączyła się m.in. w inicjatywę sekretarza Generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), która ma na celu promowanie głównego tematu Światowego Dnia Morza, jakim jest „Marynarze: w centrum żeglugi”.

30 września br. niebieską oprawę świetlną zyskał żaglowiec „Dar Młodzieży” zacumowany przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni oraz budynek główny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej. Inicjatywa będzie kontynuowana w każdy kolejny Światowy Dzień Morza. Akcja ta jest symbolicznym wysiłkiem na rzecz zjednoczenia społeczności morskiej w celu podniesienia świadomości o decydującym wkładzie żeglugi w światową gospodarkę.

Co roku kilkuset absolwentów opuszcza kampus przy ul. Morskiej, by wyruszyć w rejs życia. Oby sprzyjały im pomyślne wiatry!

Opr. MAGW

Odrodzona w 1918 r. Polska od początku zdawała sobie sprawę ze słuszności hasła Vivere non est necesse, navigare necesse est, w którym to zdaniu wyrażona jest konieczność żeglugi morskiej dla naszego narodu. (za: Kazimierz Ickiewicz, „Gazeta Tczewska”)

www.umg.edu.pl

Prof. Adam Weintrit, rektor UMG: 101 lat rozwoju

Najstarsza polska uczelnia morska – Uniwersytet Morski w Gdyni – ewoluowała od szkoły kształcącej pierwsze kadry morskie do pozycji ważnego, uznanego w świecie ośrodka kształtowania opinii i określania tendencji rozwojowych w dziedzinie nauk związanych z transportem i edukacją morską, także bezpieczeństwem na morskich szlakach transportowych.

Od początku istnienia uczelni jej rola, znaczenie i pozycja stale rosły, a wraz z tym podnosił się jej status i zmieniała się oficjalna nazwa.

Jesteśmy dzisiaj nie tylko uniwersytetem, ale też ośrodkiem badawczo-naukowym. W strukturach naszego uniwersytetu funkcjonuje Instytut Morski, jednostka naukowo-badawcza prowadząca od 70 lat prace badawcze i wdrożeniowe dla przemysłu gospodarki morskiej. Zatrudniamy ponad 8 tys. pracowników. Studiuje u nas ponad 4400 studentów. Kształcimy na 4 wydziałach, 9 kierunkach, 42 specjalnościach z zakresu m.in. nawigacji, transportu morskiego, elektrotechniki, elektroniki, automatyki, informatyki, inżynierii mechanicznej, nauk o jakości, zarządzania oraz logistyki.

Naszym wyróżnikiem i powodem do dumy jest również unikatowy model kształcenia, w którym staramy się utrzymać równowagę pomiędzy teorią a praktyką. Nie moglibyśmy się nim szczycić bez nowoczesnych laboratoriów i symulatorów, akredytowanych pracowni badawczych oraz naszych statków szkoleniowych.

Dynamiczny rozwój technologii offshorowych i rynku offshore w Europie i na świecie determinują podjęcie działań w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Dlatego zdecydowałem o powołaniu Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej, które stanie się ważnym ośrodkiem szkoleniowym w sektorze MEW, oraz o budowie Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, które będzie niezbędnym zapleczem badawczo-edukacyjnym dla krajowego sektora energetyki wiatrowej na morzu. Obecnie, poza Uniwersytetem Morskim w Gdyni, żadna z jednostek badawczo-rozwojowych w kraju nie wykonuje kompleksowych, specjalistycznych prac badawczych i rozwojowych na potrzeby innowacyjnego przemysłu morskiego.

Warto wymienić także unikatowy w skali świata nasz ośrodek manewrowania modelami statków w Iławie, zajmujący się prowadzeniem kursów i szkoleń doskonalących umiejętności manewrowania statkami. Ośrodek ten prowadzony jest przez Fundację Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska utworzoną 30 lat temu wspólnie z Politechniką Gdańską.

Prowadzimy szeroką współpracę międzynarodową, obejmującą obok wymiany wykładowców oraz prowadzenia wspólnych projektów badawczych, także wymianę i współpracę studentów. Publikujemy w najlepszych periodykach naukowych. Organizujemy konferencje naukowe o zasięgu międzynarodowym. Obok tych elitarnych, uznanych już międzynarodowych konferencji naukowych, jak np. TransNav, nie sposób nie wspomnieć o całej gamie konferencji organizowanych cyklicznie przez studentów i studenckie koła naukowe.

Jesteśmy aktywnymi członkami International Association of Maritime Universities (IAMU). Mam zaszczyt być przewodniczącym Academic Affair Committee tej organizacji. Aktywnie włączamy się do prac Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO, agendy ONZ. Nasi eksperci uczestniczą w pracach legislacyjnych podkomitetów IMO, współtworząc międzynarodowe standardy.

Uniwersytet Morski w Gdyni jest jedną z największych akademickich uczelni morskich w Unii Europejskiej, kształcącą, co warto podkreślić, nieprzerwanie od 1920 r. oficerów floty handlowej oraz przyszłe kadry menedżerskie dla lądowego zaplecza gospodarki morskiej.

www.umg.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!