MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


W liście do rektorów uczelni minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka oraz minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelowali o zaangażowanie we wspieranie absolwentów szkół wyższych na rynku pracy.

– W trudnym dla europejskiej gospodarki czasie, wspieranie studentów i absolwentów w ich zawodowych wyborach jest wspólnym zobowiązaniem nauczycieli akademickich i władz uczelni, służb zatrudnienia, pracodawców, władz samorządowych i krajowych. Tylko efektywna współpraca na wszystkich tych poziomach sprawi, że wsparcie dla rozpoczynającej zawodową drogę młodzieży będzie skuteczne – napisali ministrowie.

Podkreślili, że poprawę szans młodych na rynku pracy Komisja Europejska w strategii "Europa 2020" uznaje za jedno z priorytetowych zadań krajów członkowskich. – Rekomenduje działania na rzecz poprawy jakości kształcenia, skuteczniejsze powiązanie uczelni z rynkiem pracy, rozwijanie umiejętności studentów ważnych w pracy zawodowej, wspieranie pierwszych doświadczeń zawodowych czy przyjęcie programów ułatwiających młodzieży wchodzenie na rynek pracy – napisano w liście.

Ministrowie zwrócili uwagę, że podległe im resorty podjęły wiele zmian ustawowych, programów i inicjatyw, sprzyjających realizacji tych zadań. – Oczekujemy, że uczelnie zechcą się w nie szeroko zaangażować – zaznaczyli Kudrycka i Kosiniak-Kamysz.

W tym roku, resort pracy uruchomił rządowy program "Młodzi na rynku pracy", którego celem jest m.in. utworzenie przyjaznego i efektywnego modelu pracy z młodymi bezrobotnymi, upowszechnianie informacji o dostępnych praktykach zawodowych oraz rozwijanie współpracy instytucji publicznych i niepublicznych, organizacji branżowych, pracodawców i przedsiębiorców na rzecz przeciwdziałania bezrobociu młodych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło też pilotażowy projekt "Twoja Kariera – Twój Wybór". – W ramach pilotażu osoby bezrobotne poniżej 30 lat uzyskają indywidualną pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, będą mogły liczyć także na opłacone staże, szkolenia i studia podyplomowe. W ramach programu przewidziano bony dla pracodawców, którzy zdecydują się na zatrudnienie absolwentów wyższych uczelni. Powstanie ponadto ogólnopolska baza ofert praktyk i staży dla studentów i absolwentów – przypomniano w liście.

Ministrowie uważają, że akademickie bura karier powinny aktywnie włączyć się w realizację tych programów.

Rolą Akademickich Biur Karier jest przecież m.in. dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy, pozyskiwanie ofert pracy, aktywna pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, budowanie bazy danych studentów i absolwentów zainteresowanych określonymi ofertami czy pomoc pracodawcom w rekrutacji kompetentnych pracowników – uzasadnili autorzy listu.

Szefowie resortów nauki i pracy zwrócili się z prośbą do rektorów o zapewnienie biurom wsparcia w realizacji tych zobowiązań.

Przypomnieli również, że ministerstwo pracy zaapelowało już do marszałków województw, by podległe im wojewódzkie urzędy pracy intensywniej współpracowały z Akademickimi Biurami Karier.

Kluczową rolę w tej współpracy odegrać mogą zwłaszcza wojewódzkie Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, a także regionalne Obserwatoria Rynku Pracy i agencje zatrudnienia. Akademickie Biura Karier mogą udostępniać wśród studentów informacje o centralnej Bazie Ofert Pracy, która w jednym miejscu gromadzi oferty zatrudnienia ze wszystkich urzędów pracy i instytucji publicznych – uważają Kudrycka i Kosiniak-Kamysz.

Ich zdaniem do ograniczania bezrobocia wśród absolwentów uczelni powinny również znacząco przyczyniać się dobrze działające inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologi – poprzez inspirowanie studentów i absolwentów do samozatrudniania w zakładanych przez nich spółkach.

Znowelizowane prawo o szkolnictwie wyższym zobowiązuje uczelnie do monitorowania zawodowych losów absolwentów – wyniki tych analiz będą odpowiedzią nie tylko na pytanie, jak pracodawcy oceniają poziom kształcenia w Państwa uczelniach, ale także oceną pracy Biur Karier na rzecz wypracowywania lepszych wyników w zatrudnianiu absolwentów Państwa uczelni przez pracodawców – podsumowali ministrowie.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!