MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Od października do grudnia uczelnie, które zgłosiły się do specjalnego programu uruchomionego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, organizują dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Sprawdziliśmy, jak szkoły wyższe korzystają z tego programu.

Na najlepszej według rankingu perspektyw uczelni w Polsce, czyli Uniwersytecie Jagiellońskim, przedmioty prowadzone w ramach zajęć wyrównawczych są dostosowane do potrzeb związanych z kształceniem na danym kierunku. Michał Warzycki, p.o. zastępcy kierownika Działu Obsługi Studiów UJ, wyjaśnia: – Z uwagi na wygórowane kryteria kwalifikacji na studia celem zajęć ma być pogłębienie wiedzy uzyskanej w szkole średniej, co ułatwi studentom przyswojenie wiedzy z przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Na UJ zajęcia prowadzone są dla kierunków przyporządkowanych do różnych dyscyplin, a organizację zajęć powierzono poszczególnym jednostkom, po wcześniejszym ustaleniu przez władze uczelni wytycznych w zakresie organizacji zajęć. – Wytyczne opracowaliśmy posiłkując się informacjami przekazanymi ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki – mówi Warzycki. 

Zajęcia (uczestniczą w nich studenci, którzy zgłosili taką chęć) odbywają się zgodnie z harmonogramami ustalanymi przez poszczególne jednostki UJ przed rozpoczęciem zapisów. 

Z kolei na Uniwersytecie w Białymstoku zaplanowano w tym semestrze zajęcia dla ponad 60 grup studentów. Będą organizowane na większości naszych wydziałów i instytutów (taką wolę zadeklarowało 13 z 15 jednostek uczelni) – tłumaczy Katarzyna Dziedzik, rzecznik prasowa uczelni.

W niektórych zajęcia już trwają, w innych są w fazie organizacji i zostaną uruchomione w najbliższym czasie. Statystyki (liczba uczestników itp.) na tym etapie nie są jeszcze dostępne.

Więcej konkretów podaje Uniwersytet Rzeszowski – obecnie w zajęciach uczestniczy około 840 studentów, a przedmioty/zakresy, z jakich są prowadzone wyrównania, to: chemia, fizyka, matematyka, geografia, warsztaty kreatywnego pisania, praktyczna nauka języka angielskiego, gramatyka praktyczna języka niemieckiego, kształcenie słuchu, praktyczna polszczyzna, projektowania graficzne oraz zajęcia z historii i filozofii. – Przesłanką do wyboru rodzaju zajęć dydaktycznych był przede wszystkim brak możliwości wykształcenia praktycznych umiejętności w trakcie realizowanych zdalnie zajęć w szkole średniej. Te umiejętności, chociaż bezpośrednio nie mają wpływu na rekrutację na studia, mogą stanowić trudność dla studentów w trakcie realizacji zajęć na uczelni – powiedział dr Maciej Ulita, rzecznik prasowy uczelni. Dodał też, że w zależności od kierunku studiów, studenci mieli możliwość wyboru rodzaju zajęć wyrównawczych z katalogu wskazanego przez kierowników kierunków lub zostali do tych zajęć przyporządkowani.

W naszej opinii zajęcia wyrównawcze mogą przyczynić się do pogłębienia umiejętności i wiedzy nowych studentów uczelni oraz pomóc w ewentualnym wyeliminowaniu różnić w tym zakresie pomiędzy nimi.  Istotnym elementem jest ocena stanu wiedzy studentów pierwszych lat studiów – mówi dr Ulita, tłumacząc jednocześnie, że na taką diagnozę trzeba jeszcze poczekać.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zdecydował się zorganizować zajęcia wyrównawcze wokół tematyki zgodnej ze specyfiką kształcenia podejmowanego na danym wydziale, np. na Wydziale Chemii UMCS są prowadzone dodatkowe zajęcia z elementów matematyki i chemii, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii to przygotowanie prac pisemnych i wystąpień publicznych – język polski w praktyce, na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa wiedza o Polsce współczesnej, a na wydziałach eksperymentalnych np. zajęcia z zakresu biologii. Zajęcia mają przebiegać w postaci intensywnego kursu.

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zgłoszono do MEiN 73 kursów wyrównujących. Największe zainteresowanie wykazał Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (zajęcia z matematyki) i Wydział Farmaceutyczny (fizyka, matematyka, biologia, chemia). Natomiast znacznie mniej jest chętnych na wydziałach humanistycznych.

 

A jak sprawa wygląda na uczelniach dziedzinowych, np. technicznych? Na Politechnice Gdańskiej w zajęciach będą uczestniczyli wszyscy studenci studiów stacjonarnych pierwszego roku (ok. 3,8 tys. osób). Dodatkowe zajęcia są to repetytoria ze szkoły średniej, przy czym:

  • Zajęcia dodatkowe z matematyki są przeznaczone dla wszystkich studentów studiów I stopnia, oprócz kierunków informatyka oraz elektronika i telekomunikacja (studenci tych kierunków mają takie zajęcia w programie studiów)
  • Zajęcia dodatkowe z fizyki – są organizowane dla wszystkich studentów studiów I stopnia z wyjątkiem kierunków: fizyka, zarządzanie, architektura.
  • Zajęcia dodatkowe z programowania – przeznaczono dla studentów kierunków: informatyka oraz elektronika i telekomunikacja.

Zajęcia prowadzone będą w systemie trzech godzin tygodniowo – 2 godziny z matematyki i 1 godzina z dodatkowego przedmiotu – fizyki/programowania.

Co do kryteriów, zgodnie z którymi na PG wybrano przedmioty z jakich prowadzone są zajęcia wyrównawcze, dostaliśmy taką odpowiedź: Opierając się na naszym doświadczeniu w kształceniu studentów, na Politechnice Gdańskiej zajęcia w formie repetytoriów prowadzimy od wielu lat. Widzimy, że w związku z pandemią teraz są studentom szczególnie potrzebne.

Na Politechnice Rzeszowskiej zajęcia dodatkowe także są skierowane do wszystkich studentów przyjętych w tym roku na I rok studiów stacjonarnych I stopnia (blisko 2,5 tys. osób) i obejmują następujące przedmioty: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, podstawy fizyczne teorii obwodów, wprowadzenie do rysunku technicznego oraz wiedza o społeczeństwie. Zdecydowaną większość stanowią zajęcia z matematyki, a pozostałe przedmioty są realizowane w zależności od specyfiki kierunku. Zapotrzebowanie na przedmioty zostało ustalone na podstawie programu studiów na danym kierunku, a zajęcia mają być powtórzeniem lub uzupełnieniem wiadomości ze szkoły średniej i mają wyrównać poziom wiedzy głównie w zakresie nauk podstawowych. Wyrównania na PRz mają formę zajęć ćwiczeniowych. Na pytanie, czy na uczelni dostrzeżono wyraźną ich potrzebę, odpowiedź brzmi: tak. – Już po pierwszym tygodniu zajęć na uczelni zauważyliśmy, że niektóre treści ze szkoły średniej wymagają uzupełnienia lub utrwalenia. Zajęcia dodatkowe zwłaszcza na uczelniach technicznych są bardzo wartościowe, tym bardziej że obecni studenci I roku studiów to młodzież, która w sporej części szkoły średniej uczyła się zdalnie. Na uczelniach technicznych przygotowanie z przedmiotów ścisłych takich jak matematyka, fizyka, chemia odgrywa ogromną rolę w kształceniu na poziomie akademickim oraz zdobywaniu wiedzy i umiejętności technicznych – mówi prorektor ds. kształcenia Politechniki Rzeszowskiej dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz.

Na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym zajęcia wyrównawcze zaplanowano dla wszystkich studentów I roku kierunku psychologia zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Będą to zajęcia z przedmiotów takich jak: anatomia i fizjologia człowieka; genetyka; matematyka.

Opr. Magda Tytuła, Anna Wdowińska


 

Celem programu MEiN jest uzupełnienie bądź pogłębienie poziomu wiedzy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022, którzy z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 przez ostatnie 3 semestry odbywali kształcenie w szkołach średnich w formie zdalnej.

W programie zadeklarowało udział około 170 uczelni. Zajęcia powinny być zorganizowane w okresie październik-grudzień 2021 r. w grupach 25-osobowych, w wymiarze 30 godzin lekcyjnych na grupę. Sposób organizacji zajęć, dobór przedmiotów i niezbędnych treści programowych należą do uczelni realizujących to zadanie.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt