MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Prof. dr hab. Marek Pietraś, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS otrzymał prestiżowy tytuł: „Najlepszego Zagranicznego Naukowca 2021 roku na Ukrainie”.

Tytuł ten przyznawany jest przez Narodową Akademię Nauk Ukrainy (odpowiednik Polskiej Akademii Nauk) oraz Związek Naukowców Ukrainy. Prof. Marek Pietraś został uhonorowany za wkład w rozwój współpracy naukowej pomiędzy Polską i Ukrainą. Jest to wyjątkowe i elitarne wyróżnienie. Jego przyznanie zostało przegłosowane przez parlament Ukrainy.

Prof. Marek Pietraś od wielu lat zaangażowany jest w rozwój współpracy naukowej pomiędzy Polską i Ukrainą. Najpierw jako Kierownik Zakładu (obecnie Katedry) Stosunków Międzynarodowych, w latach 2004-2008 i 2015-2019 jako Prodziekan ds. Badań i współpracy międzynarodowej, a od 2019 roku jako Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Działania te obejmują zarówno rozwój kontaktów naukowych i badań z uczelniami z Ukrainy, jak i wspólnej dydaktyki. Partnerami ówczesnego Wydziału Politologii UMCS, a obecnie instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS są liczne uczelnie z Ukrainy, takie jak Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Narodowy Uniwersytet Iwna Franki we Lwowie, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano Frankiwsku, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Akademia Ostrogska.

Prof. Pietraś inicjował podpisanie umów o podwójnym dyplomowaniu z wymienionymi uczelniami. Nauczyciele akademiccy z tych ośrodków byli zapraszani przez prof. Pietrasia do prowadzenia zajęć na UMCS. Od lat ówczesny Wydział Politologii UMCS, a obecnie kierowany przez prof. Pietrasia Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS jest miejscem staży nauczycieli akademickich z Ukrainy, miejscem organizacji licznych wspólnych konferencji naukowych. Badacze z Instytutu są natomiast zapraszani do partnerskich uczelni. Sam prof. Pietraś wygłaszał referaty na konferencjach na Uniwersytecie Tarasa Szewczenki w Kijowie, w Instytucie Stosunków Międzynarodowych oraz w Narodowym Uniwersytecie Iwana Franki we Lwowie.

Od 2020 roku prof. Pietraś jest kierownikiem grantu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w programie „profesura gościnna”. UMCS jest jedną z pięciu polskich uczelni, która taki grant pozyskała, zapraszając do włączenia się w badania na temat polityki historycznej pochodzącego z Ukrainy Profesora Gieorgija Kassianova, który będzie pracownikiem kierowanego przez prof. Pietrasia Instytutu Nauk o Polityce i Administracji do końca 2024 roku. Do utworzonego zespołu badawczego zostali włączeni także i inni nauczyciele z akademiccy z Ukrainy. Od stycznia 2021 roku Prof. Pietraś jest kierownikiem polskiej strony międzynarodowego zespołu badawczego, który we współpracy z naukowcami z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie i na zamówienie Sejmu Polski i Rady Najwyższej Ukrainy przygotował obszerny raport na temat partnerstwa Polski Ukrainy. W 2022 roku w trzydziestą rocznicę umowy Polski i Ukrainy o dobrym sąsiedztwie planowane jest przygotowanie wspólnej publikacji środowisk akademickich Polski i Ukrainy. Na współpracę tę prof. Pietras uzyskał grant Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Tematyka Ukrainy w stosunkach międzynarodowych była i jest przedmiotem licznych publikacji prof. Pietrasia. Potwierdzają to chociażby następujące publikacje: M. Pietraś, Ukraina and  NATO in the Post Cold-War Security Environment, “The Polish Quarterly of International Afairs” 2006, nr 4., s. 45-63; M. Pietraś, T. Kapuśniak (red.) Ukraina w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007; M. Pietraś, M. Malskyj, B. Surmacz (red.), Stosunki polsko-ukraińskie latach 1991-2013. Próba bilansu, Lublin 2016; Марек Петрась, Гібридна війна у сучасних міжнародних відносинах, [в:] Гібридна війна Росії проти України після Революції гідності, ред. наукова М. Дорошко, В. Балюк, Ніка-Центр, Київ 2018, с. 8-27.

Od 2018 roku prof. Pietraś jest przewodniczącym Rady Programowej Centrum Europejskiego UMCS, inicjującego współprace między uczelniami, Polski, Ukrainy i Francji.

Panu Profesorowi gratulujemy prestiżowego wyróżnienia.

 

Źródło: www.umcs.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!