MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Prezydium  Konferencji  Rektorów  Publicznych  Uczelni  Zawodowych wyraża  zdecydowane  poparcie  dla  rozwiązań  legislacyjnych, umożliwiających uruchomienie  w  Publicznych  Uczelniach  Zawodowych kształcenia na kierunku lekarskim.

Aktualna sytuacja kadrowa w polskich szpitalach i innych podmiotach systemu ochrony zdrowia oraz pandemia SARS CoV-2 boleśnie uwidoczniły narastające niedobory kadrowe w grupie zawodowej lekarzy. Przekłada się to  na eskalujące trudności w zapewnieniu bezpieczeństwa systemu  opieki  zdrowotnej,  w szczególności zapewnienia  ochrony  życia  i zdrowia pacjentów. Taki stan rzeczy uzasadnia konieczność poszukiwania przez  Ministerstwo  Zdrowia  oraz  Ministerstwo  Edukacji  i  Nauki  nowych rozwiązań  legislacyjnych,  prowadzących  w  najbliższej  perspektywie czasowej do pełniejszego  wykorzystania  zasobów  polskiego systemu szkolnictwa wyższego na  potrzeby  wykształcenia  zdecydowanie większej liczby lekarzy, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu merytorycznego kształcenia.

W  Polsce  występuje  jeden  z  najniższych  w  Unii  Europejskiej wskaźników zatrudnienia lekarzy. Występuje także niekorzystna  struktura wiekowa tej grupy zawodowej, emigracja zarobkowa oraz nadmierne obciążenie pracą, w tym zatrudnienie w kilku podmiotach. Dotychczasowy system kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza nie zapewnia  wystarczającej  liczby  odpowiednio  wykształconych absolwentów. Jak wynika z raportu Niedobór talentów w branży medycznej Polskiej Federacji Szpitali i Manpower, obecnie 68 % szpitali ma niedobory kadrowe i poszukuje lekarzy.

Odpowiadając na konieczność zapewnienia pacjentom  dostępu  do świadczeń zdrowotnych oraz uwzględniając zasoby kadrowe,  nowoczesną infrastrukturę  oraz wysoką  jakość  dotychczasowego kształcenia  na prowadzonych  przez  Publiczne  Uczelnie  Zawodowe  kierunkach studiów  w  dziedzinie  nauki  medyczne  czy    dziedzinie  nauki  o  zdrowiu  (m.in. pielęgniarstwo,  położnictwo,  ratownictwo  medyczne, fizjoterapia), Publiczne Uczelnie Zawodowe są gotowe do podjęcia wyzwania, jakim jest uruchomienie kierunku lekarskiego na wybranych uczelniach tego typu.

Kształcenie na kierunku lekarskim reguluje,  obok  ustawy  Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce, standard kształcenia. Program studiów dla tego kierunku na wszystkich uczelniach, bez względu na fakt, czy są to Uniwersytety Medyczne, czy Publiczne Uczelnie Zawodowe, musi obejmować  realizację  wszystkich  efektów  uczenia  się  określonych  w standardach. Wymagania stawiane studentom kierunków  lekarskich muszą być wszędzie takie same, bez względu na typ uczelni, na którym kierunek ten jest realizowany. W kształceniu lekarzy ogromne znaczenie ma wyposażenie  absolwentów  w  umiejętności  praktyczne, bazujące  na aktualnej wiedzy i najnowszych dokonaniach naukowych.  

Spełnianie ustalonych  standardów  oraz  zapewnienie  odpowiedniej jakości kształcenia na kierunkach lekarskich prowadzonych w Publicznych Uczelniach  Zawodowych  będzie  podlegało  procesowi  weryfikacji prowadzonemu przez Polską Komisję  Akredytacyjną,  Ministerstwo Edukacji  i  Nauki  oraz  Ministerstwo  Zdrowia  na  takich  samych  zasadach oraz  według  takich  samych  kryteriów, jak  w  każdej  innej  uczelni prowadzącej  kształcenie  na  kierunku  lekarskim. Jest to gwarancją zapewnienia właściwej  jakości  kształcenia. Tak samo od wielu lat  w  Publicznych  Uczelniach  Zawodowych  prowadzone  jest  i  weryfikowane kształcenie na innych kierunkach medycznych takich  jak:  pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia czy ratownictwo medyczne.
Inicjatywa legislacyjna,  umożliwiająca  Publicznym  Uczelniom Zawodowym  prowadzenie  kształcenia  na  kierunkach  studiów przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza,  wyzwala w różnych środowiskach różne nastawienie: pozytywne, negatywne, czasami obojętne. Wydaje się, że taka sytuacja jest immanentnym elementem każdego procesu wprowadzania zmian.

Nie  jest  jednak  zrozumiały,  przy  okazji  wprowadzanej  zmiany legislacyjnej,  atak  środowisk  medycznych na Publiczne Uczelnie Zawodowe,  deprecjonowanie  ich  roli  w  systemie  polskiego  szkolnictwa wyższego,  dewaluacja  jakości  kształcenia  na  kierunkach  studiów prowadzonych  przez  te  uczelnie,  nazywanie  tych  uczelni  „szkołami zawodowymi dla lekarzy” itp. Pojęcie „szkoła zawodowa” ma zupełnie inną etymologię  w  języku  polskim  i  w  żadnej  mierze  nie  odnosi  się  do Publicznych Uczelni Zawodowych. Wprowadzanie opinii publicznej  w  błąd poprzez szkalowanie jakości kształcenia  prowadzonego  na tych uczelniach to jedyny argument prezentowany przez Naczelną Izbę Lekarską.

Jako  środowisko  Publicznych  Uczelni  Zawodowych  doceniamy działalność i poziom kształcenia na wszystkich uczelniach prowadzących kierunki lekarskie oraz podchodzimy do tych uczelni z szacunkiem. Takiego samego szacunku oczekujemy w stosunku do naszych uczelni.

Publiczne  Uczelnie  Zawodowe  są  elementem  polskiego  systemu szkolnictwa wyższego już prawie ćwierć wieku. Zdecydowana większość tych uczelni prezentuje bardzo wysoki poziom jakości kształcenia, stosując nowoczesne metody dydaktyczne, nowe technologie, jednocześnie prowadząc  badania  naukowe,  których  wyniki  wykorzystywane  są niejednokrotnie w realizacji procesu dydaktycznego.  Jedynym elementem, różnicującym realizację procesu dydaktycznego w Publicznych Uczelniach Zawodowych w porównaniu do uczelni akademickich jest fakt, że Publiczne Uczelnie Zawodowe zobligowane są przez ustawodawcę do  prowadzenia wszystkich  kierunków  na profilu praktycznym, podczas gdy uczelnie akademickie mogą prowadzić kierunki o profilu zarówno praktycznym, jak i ogólnoakademickim.

Uczelnie akademickie rzadko jednak decydują się na otwieranie kierunków o profilu praktycznym, gdyż przygotowanie procesu dydaktycznego na takim profilu jest znacznie trudniejsze niż w przypadku profilu ogólnoakademickiego. Na profilu praktycznym znaczna część zajęć musi  być  realizowana  w  postaci  zajęć  praktycznych oraz  obowiązują sześciomiesięczne  praktyki  zawodowe.  Wszystkie  efekty  uczenia  się  są takie  same  jak  w  przypadku  realizacji  kształcenia na  danym  kierunku  na uczelni  akademickiej.  W  naszej  opinii  absolwenci  kierunków  o  profilu praktycznym ze względu na znacznie większą liczbę zajęć praktycznych  i znacznie dłuższe praktyki zawodowe są dzięki temu lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy.  
Zwracamy się z apelem do środowiska medycznego o zaprzestanie szkalowania dobrego imienia Publicznych Uczelni Zawodowych oraz docenienie roli, jaką pełnią one w systemie szkolnictwa wyższego.
 
Prezydium  
Konferencji Rektorów  
Publicznych Uczelni Zawodowych

Źródło: http://www.krepsz.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt