MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Uproszczenie procesu wizowego i likwidacja biurokratycznych barier utrudniających zatrudnianie pracowników naukowych z zagranicy oraz ściślejsza współpraca zaangażowanych resortów to kluczowe postulaty zawarte w stanowisku o Komitetu Polityki Naukowej w sprawie działań niezbędnych do rozwoju umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

Jako cenne i wymagające wsparcia KPN uznaje zaangażowanie oraz współpracę różnych instytucji i organizacji, w szczególności NAWA, KRASP, RGNiSW, NCN i Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” w promowanie Polski jako atrakcyjnego miejsca do prowadzenia badań naukowych i kształcenia, a także konsolidowanie środowiska naukowego wokół umiędzynarodowienia – czytamy w dokumencie. 

Komitet Polityki Naukowej przypomina w swoim stanowisku, że „Znaczenie współpracy międzynarodowej dla rozwoju polskich uczelni i instytutów jest trudne do przecenienia. Dotyczy to zarówno sfery badań, jak i kształcenia. Mobilność naszych naukowców, jak i zatrudnianie naukowców z zagranicy daje Polsce możliwość uczestniczenia - indywidualnie i instytucjonalnie - w ogólnoświatowym dyskursie naukowym i w twórczej wymianie poglądów, a także stwarza lepsze warunki włączania w zaawansowane badania i projekty międzynarodowe, lecz także inicjowania i bycia liderem tego rodzaju przedsięwzięć. Dynamizuje również rozwój kariery naukowej i odpowiednie przygotowanie kapitału ludzkiego, współpracującego i konkurującego w globalnym otoczeniu”.

KPN zwraca uwagę na trudności w realizacji procesu umiędzynarodowienia oraz proponuje rozwiązania ułatwiające te działania. Są wśród nich: uproszczenie procesu wizowego dla pracowników, studentów i doktorantów z zagranicy, ułatwienia dotyczące nostryfikacji dyplomów, uproszczenie sformalizowanych wymagań wynikających z Prawa zamówień publicznych dla szkół wyższych i instytutów planujących sprowadzanie naukowców z zagranicy.

KPN przestrzega, że „dostrzec można brak wystarczającej współpracy międzyresortowej w celu ułatwienia rozwoju umiędzynarodowienia badań i kształcenia w Polsce” i apeluje o szeroką debatę na temat przyszłości umiędzynarodowienia, w której punktem odniesienia staną się nie tylko wskaźniki ilościowe, ale zwłaszcza wskaźniki jakościowe.

Jako cenne i wymagające wsparcia uznać należy zaangażowanie oraz współpracę wszelkich instytucji i organizacji, w szczególności NAWA, KRASP, RGNiSW, NCN, Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” w promowanie Polski jako atrakcyjnego miejsca do prowadzenia badań naukowych i kształcenia, a także konsolidowanie naszego środowiska naukowego wokół tematu umiędzynarodowienia – czytamy w dokumencie. 

Stanowisko KPN .pdf

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt