MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Trzeciego grudnia Zgromadzenie Ogólne PAN dokonało wyboru 33 nowych członków rzeczywistych i 35 członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk. W tym dostojnym gronie znaleźli się rektorzy i prorektorzy uczelni akademickich. Członek rzeczywisty PAN: prof. Jerzy Lis (AGH). Członkowie-korespondenci PAN: prof. Piotr Stepnowski (UG), prof. Marek Pawełczyk (PŚl), prof. Mariusz Malinowski (PW) i prof. Dariusz Mikielewicz (PG).   

Członkowie PAN są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem oraz posiadają nieposzlakowaną opinię. W sumie liczba członków PAN nie może przekroczyć 350.
Godność członka rzeczywistego PAN lub członka korespondenta przysługuje dożywotnio.

 

Pełna lista nowych członków PAN

Wszystkim nowym członkom rzeczywistym i członkom korespondentom Polskiej Akademii Nauk serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów, z korzyścią dla polskiej nauki.

Perspektywy

 

 

Prof. Jerzy Lis, członek rzeczywisty PAN, Wydział IV Nauk Technicznych, rektor AGH

Prof. Jerzy Lis jest związany z AGH od 1973 r., kiedy rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1986 r., doktora habilitowanego w 1995 r., zaś tytuł profesora nauk technicznych w 2000 r.
W AGH pracuje od 1978 r. Przez trzy kadencje był prorektorem ds. współpracy. Od 2020 r. pełni funkcję rektora AGH. Jest również przewodniczącym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

W działalności badawczej prof. Jerzy Lis specjalizuje się w inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej, zwłaszcza w technologii otrzymywania zaawansowanych i klasycznych tworzyw ceramicznych, specjalnych technikach syntezy materiałów ceramicznych, badaniu właściwości ceramiki i kompozytów oraz ich zastosowaniu. Jego dorobek naukowy obejmuje około 400 publikacji, 6 książek, 180 referatów wygłoszonych na konferencjach (125 międzynarodowych) oraz 18 patentów.
Wydział IV Nauk Technicznych PAN

 

Prof. Piotr Stepnowski, członek korespondent PAN, Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi, rektor UG

Prof. Piotr Stepnowski od początku kariery akademickiej związany jest z Uniwersytetem Gdańskim, na którym ukończył studia na międzywydziałowym kierunku Ochrona Środowiska. W roku 2010 (w wieku 39 lat) uzyskał tytuł profesora nauk chemicznych. Był m.in. prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz dziekanem Wydziału Chemii UG.

Jego zainteresowania naukowe obejmują badania mechanizmów rozprzestrzeniania i przemian chemicznych zanieczyszczeń środowiska oraz metody ich analizy, a także ocenę toksykologiczną skutków ich występowania. Jest światowym pionierem badań w zakresie wykrywania i oceny narażenia środowiskowego nietypowych zanieczyszczeń chemicznych, takich jak pozostałości leków czy tzw. cieczy jonowych. Opublikował ponad 260 prac naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej. Jego prace cytowane były ponad 7000 razy, a indeks Hirscha wynosi 46.
Wydział III Nauk o Ziemi PAN

 

Prof. Dariusz Mikielewicz, członek korespondent PAN, Wydział IV Nauk Technicznych, prorektor PG

Prof. Mikielewicz ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej. Następnie uzyskał stypendium doktorskie na University of Manchester, gdzie na wydziale mechanicznym i energetyki jądrowej obronił w 1994 pracę doktorską. W latach 1994-96 pracował w Wielkiej Brytanii w Berkeley Nuclear Laboratories, zapleczu technologicznym wszystkich elektrowni jądrowych w Wielkiej Brytanii.

W 1996 roku został zatrudniony na Politechnice Gdańskiej.  W 2002 uzyskał stopień doktora habilitowanego. W latach 2016-2019 był dziekanem Wydziału Mechanicznego, od października 2019 jest prorektorem ds. organizacji i rozwoju Politechniki Gdańskiej.

Zainteresowania naukowe prof. Mikielewicza koncentrują się m.in. na: wymianie ciepła przy wrzeniu i kondensacji w przepływie, nieizotermicznych przepływach para - ciecz, intensyfikacji wymiany ciepła przy konwekcji naturalnej i wymuszonej oraz ze zmianą fazy, rozwoju wysoko sprawnych wymienników ciepła, zagadnieniach niekonwencjonalnych urządzeń i systemów konwersji energii, energetyce rozproszonej, przede wszystkim mikroelektrociepłowniach parowych pracujących według organicznego obiegu Clausiusa-Rankina oraz polityce energetycznej, wykorzystaniu biomasy do produkcji komponentów do różnych procesów technologicznych.

Opublikował ponad 270 prac (w tym 8 monografii, 9 rozdziałów w monografiach, 20 artykułów z listy JCR, ponad 50 artykułów o zasięgu międzynarodowym, ponad 100 cytowań wg Web of Science).
Wydział IV Nauk Technicznych PAN

 

Prof. Mariusz Malinowski, członek korespondent PAN, Wydział IV Nauk Technicznych, prorektor PW

Absolwent PW, jest inżynierem elektrotechnikiem, profesorem nauk technicznych. Specjalizuje się w automatyce, inżynierii komputerowej, elektronice przemysłowej, energoelektronice i robotyce.

Studia inżynierskie ukończył na Politechnice Warszawskiej w 1997 z wynikiem celującym i nagrodą za najlepszą pracę dyplomową. Doktoryzował się w roku 2001, habilitację uzyskał w 2012. Odbył staże naukowe m.in. na Uniwersytecie w Aalborgu, University of Nevada, Uniwersytecie Technicznym w Berlinie oraz Politechnice Federalnej w Zurychu. Jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji oraz prezydentem elektem IES - IEEE Industrial Electronics Society – największego na świecie międzynarodowego technicznego stowarzyszenia zawodowego. Za swoją pracę badawczą otrzymał wiele nagród i medali, w tym międzynarodowych nagród badawczych. Jest także współautorem ponad 150 opracowań technicznych i sześciu książek. Od września 2020 prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej.
Wydział IV Nauk Technicznych PAN

 

Prof. Marek Pawełczyk, członek korespondent PAN, Wydział IV Nauk Technicznych, prorektor PŚl

Prof. Pawełczyk jest specjalistą z zakresu automatyki przemysłowej, komputerowych systemów sterowania, wibroakustyki, cyfrowego przetwarzania sygnałów. Kieruje Katedrą Pomiarów i Systemów Sterowania PŚl. W styczniu br. po raz drugi został wybrany na prezydenta International Institute of Acoustics and Vibration. Zasiada w Prezydium Komitetu Automatyki i Robotyki PAN. W roku 2021 przez 6 miesięcy sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Polityki Naukowej (KPN).

Przez dwie kadencje był członkiem Komitetu Akustyki PAN. Stoi na czele Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych – Silesian Universities Network (SUN), jest przewodniczącym konsorcjum uczelni z Polski, Czech i Słowacji – Progres3, przewodniczącym Komisji Metrologii przy oddziale PAN w Katowicach, wiceprezesem Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „ProSilesia”, przewodniczącym Kapituły Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich.

Ma na swoim koncie ponad 250 publikacji, wiele zrealizowanych projektów, zorganizował kilkanaście kongresów międzynarodowych odbywających się w różnych krajach.
Wydział IV Nauk Technicznych PAN

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt