MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Prof. Wojciech Puła z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego został wybrany na wiceprezydenta Polskiego Komitetu Geotechniki na lata 2021-2024. Naukowca doceniono za wkład w rozwój polskiej i światowej inżynierii geotechnicznej. 

Komitet jest stowarzyszeniem inżynierów geotechników o wysokich kwalifikacjach zawodowych specjalizujących się w geotechnice, zatrudnionych w instytucjach naukowo-badawczych i w przedsiębiorstwach projektowo-wykonawczych. Stanowi integralną część Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ISSMGE) będącego główną platformą wymiany informacji o nowoczesnych i unikalnych rozwiązaniach w dziedzinie mechaniki gruntów i fundamentowania.

Misją stowarzyszenia jest integracja specjalistów i tworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i doświadczeń, upowszechnianie wiedzy, dobrych praktyk, a także nowoczesnych metod, technik i technologii w projektowaniu i realizacji inwestycji geotechnicznych.

Prof. Wojciech Puła jest związany z Politechniką Wrocławską od 1984 r. Obecnie pełni funkcje przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport oraz zastępcy kierownika Katedry Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego. 

Pracował na licznych zagranicznych uniwersytetach, m.in . Université de Lille we Francji, Al-Mustansiriyah University w Bagdadzie w Iraku, International Centre for Mechanical Science (CISM) w Udine oraz Politecnico di Bari we Włoszech.

Wygłosił wiele wykładów oraz referatów na prestiżowych międzynarodowych konferencjach naukowych. Od 2020 r. koordynuje na PWr prace programu Erasmus Mundus Join Master Degree „STRAINS – Advanced Solid Mechanics” realizowanego w ramach konsorcjum z pięcioma innymi europejskimi uniwersytetami.

Zainteresowania naukowe profesora dotyczą niezawodności konstrukcji, modelowania numerycznego w geotechnice, mechaniki gruntów oraz zagadnień fundamentowania. Jest autorem lub współautorem ponad 150 prac naukowych, w tym 20 obszernych artykułów w renomowanych czasopismach.

Oprócz pracy naukowej pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma Studia Geotechnika et Mechanica, uczestniczy w radach wydawniczych kilku prestiżowych czasopism naukowych, np. Computers and Geotechnics czy Georisk. Jest członkiem Sekcji Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej prze Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

Jako członek kilku komitetów technicznych stowarzyszenia ISSMGE prof. Wojciech Puła ma realny wpływ na rozwój norm z zakresu geotechniki - w tym Eurokodu 7 - oraz rozwija podejścia probabilistyczne do zagadnień geotechniki.

W październiku 2021 roku zorganizował i przewodniczył na PWr konferencji MLRA2021, poruszającej zagadnienia analizy ryzyka oraz wykorzystania uczenia maszynowego w geotechnice.

 

Źródło: https://pwr.edu.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt