MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

1 stycznia 2022 roku stanowisko prorektora ds. nauki i ewaluacji objął dr hab. inż. Łukasz Skowroński, prof. PBŚ 

Łukasz Skowroński uzyskał stopnia doktora habilitowanego 29 października 2021 roku w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa na Politechnice Warszawskiej (Wydział Inżynierii Materiałowej).

Obecnie pracuje na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, gdzie jest kierownikiem Zakładu Fizykochemii Powierzchni. Dr hab. inż. Łukasz Skowroński prowadzi badania dotyczące wpływu warunków otrzymywania powłok metalicznych i dielektrycznych oraz ich modyfikacji po procesie osadzania na ich mikrostrukturę i właściwości optyczne. Obecnie prowadzi prace nad zastosowaniem związków międzymetalicznych jako prekursorów w układach typu SMONs (Semiconducting Metal Oxide Nanostructures) do zastosowań sensorycznych. 

Dr hab. inż. Łukasz Skowroński  jest autorem lub współautorem ponad 70 artykułów naukowych z tzw. listy filadelfijskiej, był promotorem pomocniczym w jednym przewodzie doktorskim i jest promotorem dwojga studentów w szkole doktorskiej PBŚ, ponadto brał udział w kilku projektach naukowych finansowanych przez NCN i NCBiR.

Serdecznie gratulujemy!
Perspektywy

Źródło: https://pbs.edu.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt