Rankingi główne 2013

Ranking kierunków studiów 2013

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich uwzględnia szkoły wyższe, które posiadają uprawnienia minimum II stopnia lub jednolite magisterskie. Ponadto uczelnia wykształciła minimum dwa roczniki absolwentów, łącznie z absolwentami studiów I stopnia oraz wzięła udział w badaniu ankietowym. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego kryterium. Pozostałe wyniki są wartościami względnymi odniesionymi do najlepszego wyniku w danym kryterium (np. wartość 64,5 oznacza, że dana uczelnia w tym kryterium wypracowała 64,5% wyniku najlepszej uczelni w danym kryterium).

Prestiż 20%

 • Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej grupie pracodawców. Kryterium uwzględnia wyniki badań przeprowadzonych w dwóch ostatnich latach. Badanie przeprowadzono metodą CATI, na ogólnopolskiej próbie 1500 przedsiębiorstw (w roku 2012 próba obejmowała 1000 przedsiębiorstw), posiadających główną siedzibę w Polsce. Pomiarem objęto przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich województw. (10%)
 • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie „belwederscy” oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). W badaniu nie uwzględniano głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem zatrudnienia respondenta. Badanie przeprowadzono drogą internetową metodą CAWI. W badaniu wzięło udział 1616 osób, co stanowiło 38,7% respondentów. Badanie zrealizowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. (10%)

Siła naukowa 40%

 • Uprawnienia habilitacyjne – suma uprawnień habilitacyjnych w stosunku do sumy uprawnień doktorskich. (9%)
 • Uprawnienia doktorskie – suma uprawnień doktorskich w stosunku do sumy uprawnień magisterskich. (7%)
 • Uprawnienia magisterskie – suma uprawnień magisterskich w stosunku do sumy uprawnień zawodowych. (2%)
 • Rozwój kadry własnej – liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2011 i 2012 (dr z wagą 1,0, dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych na etacie. (4%)
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej (za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. Dane do obliczeń obejmowały stan za dwa ostatnie lata. (4%)
 • Ocena parametryczna – suma ocen parametrycznych nadanych jednostkom uczelni przez MNiSW w stosunku do liczby jednostek ocenionych w danej uczelni. (4%)
 • Akredytacje – liczba posiadanych przez uczelnię aktualnych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji środowiskowych i międzynarodowych. (3%)
 • Oferta kształcenia podyplomowego – liczba słuchaczy studiów podyplomowych w stosunku do ogólnej liczby studentów i słuchaczy. (2%)
 • Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 08.01.2013) w latach 2008-2012 w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. (2%)
 • Cytowania – liczba cytowań publikacji z lat 2008-2012 w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy na dzień 08.01.2013). (2%)
 • H-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg metody Hirscha za lata 2008-2012 (stan bazy na dzień 08.01.2013). H-indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. (1%)

Warunki studiowania 20%

 • Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych – liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na etacie (dr z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). (6%)
 • Powierzchnia na studenta – stosunek całkowitej powierzchni dydaktycznej uczelni do ogólnej liczby studentów. (3%)
 • Własna baza dydaktyczna – udział własnej powierzchni dydaktycznej w stosunku do całkowitej powierzchni dydaktycznej wykorzystywanej przez uczelnię. (3%)
 • Zbiory elektroniczne – kryterium mierzone z uwzględnieniem czterech parametrów: liczba elektronicznych książek zinwentaryzowanych, liczba czasopism elektronicznych, liczba wykupionych baz danych oraz wydatki na zbiory elektroniczne w przeliczeniu na jednego studenta. (2%)
 • Zbiory drukowane – kryterium mierzone z uwzględnieniem czterech parametrów: łączna liczba książek drukowanych, procentowy przyrost nabytków w 2012 r., liczba prenumerowanych tytułów czasopism krajowych i zagranicznych oraz wydatki na zakup zbiorów drukowanych w przeliczeniu na jednego studenta. (2%)
 • Warunki korzystania z biblioteki – kryterium mierzone z uwzględnieniem dwóch parametrów: stosunkiem liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, oraz stopniem informatyzacji biblioteki. (2%)
 • Możliwość rozwijania zainteresowań naukowych –liczba studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów. (1%)
 • Osiągnięcia sportowe – wyniki klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski na podstawie zestawienia ZG AZS za rok 2011. (1%)

Innowacyjność 5%

 • Pozyskane środki z UE – wartość projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej: POIG, POIiŚ, RPO, POKL, PORPW. (4%)
 • Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania – suma środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych spoza uczelni (w tym z budżetu państwa) w odniesieniu do ogółu pracowników naukowych (doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0). (1%)

Umiędzynarodowienie 15%

 • Programy studiów prowadzone w j. obcych w roku akad. 2012/13. (4%)
 • Studiujący w językach obcych – parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2011/12. w odniesieniu do ogółu studentów. (3%)
 • Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2011/12, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (2%)
 • Wymiana studencka (przyjazdy) – liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2011/12, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (2%)
 • Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. 2%)
 • Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. (1%)
 • Wielokulturowość środowiska studenckiego – liczba krajów, z których pochodzi min 10 studentów cudzoziemców. (1%)
© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.