MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

W 10. rocznicę powstania KRASP prof. Aleksander Koj, jeden z założycieli i pierwszy przewodniczący Konferencji stwierdził, że w ciągu dekady przestała być międzyuczelnianym klubem rektorów, a stała się instytucją mówiącą jednym głosem o problemach ważnych dla środowiska akademickiego i Polski.

- Cele utworzenia KRASP były bardzo ambitne: inspirowanie współpracy między uczelniami, zabieganie o społeczne poparcie dla szkolnictwa wyższego czy prezentowanie wspólnego stanowiska  w dyskusjach dotyczących prawa regulującego działanie szkół wyższych czy prezentowanie wspólnego stanowiska  w dyskusjach dotyczących prawa regulującego działanie szkół wyższych – mówiła prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, przewodnicząca KRASP, w roku 15-lecia tej organizacji. – Zaledwie kilka lat po utworzeniu Konferencji w roku 2005 zyskała ona umocowanie ustawowe, co najlepiej świadczy o jej rosnącej roli.

- W ciągu tych dwudziestu lat zmieniało się oblicze KRASP – podkreślał w roku 2017 ówczesny przewodniczący KRASP prof. dr hab. inż. Jan Szmidt. - W 1997 r. powstała instytucja początkowo rzeczywiście mająca charakter klubu w najlepszym tego słowa znaczeniu, ale z czasem torująca sobie drogę do coraz większej samodzielności i społecznego poważania. Pierwsze kadencje władz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich były okresem poszukiwania tożsamości merytorycznej, kształtowania się podstaw struktury organizacyjnej, kształtowania formuły działania KRASP jako organizacji obecnej w życiu publicznym, wnoszącej wkład w określanie kierunków rozwoju systemu szkolnictwa wyższego i systemu badań naukowych.

Konferencja konsolidowała się jako organizacja, rozwijała się instytucjonalnie, a także budowała swoją pozycję na arenie międzynarodowej. To spowodowało, że w trzeciej kadencji (lata 2002−2005) była już dobrze rozpoznawalna w życiu publicznym. Stała się ważnym partnerem instytucji rządowych i społecznych w dyskusjach nad kierunkami rozwoju systemu szkolnictwa wyższego i badań naukowych. A przede wszystkim w tym okresie była głównym inicjatorem i siłą sprawczą działań, które doprowadziły do uchwalenia w lipcu 2005 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. To tzw. ustawa rektorska, de facto stworzona przez KRASP.

W kolejnych latach Konferencja nie tylko reagowała na to, co się dzieje w sprawach szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, ale stała się bardziej proaktywna, sama zaczęła inicjować pewne przedsięwzięcia. Przygotowując Strategię rozwoju szkolnictwa wyższego 2010−2020 – projekt środowiskowy, a następnie Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., wskazaliśmy, że naszą ambicją jest wnoszenie istotnego wkładu w kreowanie przyszłości: chcemy być ważnym partnerem rządu i parlamentu w ustanawianiu polityki państwa w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. Rozszerzeniu uległy także zakres i skala inicjatyw podejmowanych wspólnie z naszymi partnerami z innych krajów i w ogóle współpraca międzynarodowa.

Dziś KRASP jest organizacją dobrze rozpoznawalną w życiu publicznym, ważnym partnerem instytucji rządowych i społecznych, podmiotem prawnym z mocy ustawy, powołanym do zabierania głosu we wszystkich sprawach dotyczących środowiska akademickiego i naukowego, mamy ugruntowaną pozycję na forum międzynarodowym.

RS

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt