MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Technika pomiarów i metrologia to obszary wiedzy, które wybrał dla siebie i rozwijał podczas 50-letniej kariery naukowo-badawczej prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, b. rektor Politechniki Świętokrzyskiej, kierujący uczelnią  przez dwie kadencje w latach 2008-2016. Jubileusz związany jest z rozwojem kieleckiej uczelni, która od 1972 roku stała się dla Profesora… domem. 

Inżynieria mechaniczna to problematyka, która była podstawą utworzenia i rozwoju  Politechniki Świętokrzyskiej, prowadzącej od ponad 50 lat intensywne prace badawcze i dydaktyczne. Wiązały się one także, naturalnie, z techniką pomiarów i metrologią.

Ten właśnie obszar działania Politechniki Świętokrzyskiej był (i jest nadal!) ściśle związany z  karierą naukową i dydaktyczną Stanisława Adamczaka, który jako absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej (obecnie Mechatroniki) Politechniki Warszawskiej w 1972 r. roku został  nauczycielem akademickim w kieleckiej uczelni.

Profesor ma za sobą pięć dekad pracy dla Kielc i metrologii. Jest autorem 29 patentów (w większości wdrożonych w produkcji), prowadził aktywną współpracę z przemysłem, a także działalność naukową w oparciu o projekty badawcze uzyskiwane w ramach ogólnopolskich konkursów finansowanych z Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przez wiele lat był współrealizatorem projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dzięki jego zaangażowaniu powstała baza laboratoryjna inżynierii mechanicznej – zakupione i zbudowane zostały systemy pomiarowe na najwyższym światowym poziomie. Stanisław Adamczak  nawiązał ścisłą współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, głównie w krajach Europy Środkowej, kierując od 1995 roku projektami w ramach Programu CEEPUS – Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej. Szczególnie aktywną działalność Jubilat prowadził z Technicznym Uniwersytetem w Wiedniu, Technicznym Uniwersytetem w Koszycach i Uniwersytetem w Żylinie, a także Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie. Od wielu lat jest członkiem Rad Wydziału tych uczelni i Rad Uczelni (Senatu).

B. rektor Politechniki Świętokrzyskiej był promotorem siedmiu prac doktorskich, a pięć dalszych jest na etapie otwartych przewodów z czego cztery jako doktoraty wdrożeniowe. Jest nadal aktywnym pracownikiem dydaktycznym, prowadzi zajęcia z metrologii ogólnej i metrologii przemysłowej w zakresie pomiarów geometrycznych powierzchni technologicznych.

Perspektywy życzą Jubilatowi dalszych sukcesów!

 

Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. multi urodził się w 1948 roku. Absolwent Collegium Gostomianum w Sandomierzu. W 1972 roku ukończył studia na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej (obecnie Mechatroniki) Politechniki Warszawskiej. Od 1972 roku do chwili obecnej jest nauczycielem akademickim na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest zatrudniony w Katedrze Technologii Mechanicznej i Metrologii, którą utworzył po uzyskaniu tytuły profesora. W latach 2002-2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, a od 2008 roku funkcję rektora Politechniki. W lutym 2012 roku został wybrany na rektora na drugą kadencję, funkcję tę pełnił do 2016 roku. Stopień naukowy doktora nauk technicznych otrzymał w 1977 roku w Politechnice Świętokrzyskiej, w 1994 roku na Uniwersytecie Żylińskim na Słowacji został doktorem habilitowanym, w 1997 roku otrzymał tytuł profesora na Słowacji, a w 1999 roku został w Polsce profesorem tytularnym w dziedzinie nauk technicznych. Od 1997 roku do chwili obecnej jest profesorem wizytujących na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu. Reprezentuje dyscyplinę naukową budowa i eksploatacja maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem metrologii technicznej i systemów zarządzania jakością. Prowadzi badania naukowe w zakresie podstaw metrologii oraz pomiarów geometrycznych powierzchni części maszyn. Jest autorem lub współautorem 5 monografii, 7 książek, 313 publikacji w czasopismach i 167 opublikowanych referatów konferencyjnych oraz 29 patentów. W roku 2011 został wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii. Również w 2007 roku został wybrany do Komitetu Budowy Maszyn PAN.

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt