MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Dalszy rozwój umiędzynarodowienia, zacieśnianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, doskonalenie kształcenia i aktywny udział w rozwoju regionu – to plany na najbliższe 12 miesięcy na Politechnice Śląskiej.

Tradycyjnie w gmachu Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej spotkała się dziś wspólnota uczelni oraz zaproszeni goście. Uroczystość w imieniu rektora prof. Arkadiusza Mężyka poprowadził prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk. W wystąpieniu inauguracyjnym rektor podsumował miniony rok akademicki, zwracając uwagę zarówno na sukcesy i osiągnięcia, jak i na nowe wyzwania, których nie zabraknie przed uczelnią.

– Rozpoczęcie nowego roku akademickiego to zawsze dla naszej Uczelni wyjątkowe i doniosłe wydarzenie, dziękuję zatem, że zechcieli Państwo być z nami w tym ważnym momencie i wspólnie świętować 78. inaugurację roku akademickiego na Politechnice Śląskiej – zwrócił się w imieniu prof. Mężyka – prorektor Pawełczyk. Na uznanie i szczególne podziękowania zasługuje spontaniczna mobilizacja i świetna postawa wspólnoty akademickiej naszej Uczelni niosącej pomoc Ukrainie – na poziomie osobistych relacji, kontaktów naukowych i koleżeńskich, a także instytucjonalnie i organizacyjnie – dodał rektor.

Przypomniał także, że Politechnika Śląska już w pierwszych dniach agresji uruchomiła program pomocy i wsparcia dedykowany obywatelom Ukrainy. – Poczynania uczelni, koordynowane przez Pełnomocnika Rektora ds. pomocy Ukrainie, a realizowane przez Centrum Wolontariatu, wpisują się w działania pomocowe Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Uczelnia przygotowała program rekrutacyjny dla ukraińskich studentów chcących rozpocząć studia od pierwszego semestru i dla studentów deklarujących chęć kontynuacji studiów podjętych na Ukrainie. Wspieramy także ukraińskich nauczycieli akademickich, zatrudniając ich na Uczelni. Osoby niebędące nauczycielami akademickimi również znajdują zatrudnienie w strukturze Politechniki Śląskiej. Politechnika Śląska realizuje program „Solidarni z Ukrainą” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, obejmujący studia na wszystkich kierunkach, prowadzenie prac nad rozprawą doktorską i inne formy kształcenia, takie jak kursy językowe czy kursy przygotowawcze. Uczelnia oferuje również wsparcie psychologiczne i prawne. – Wartość projektu zgłoszonego przez Politechnikę Śląską wynosi 950 tys. zł. Uczelnia zorganizowała całodobową pomoc psychologiczną dla ofiar wojny i osób goszczących u siebie uchodźców z Ukrainy, prowadzi również punkt konsultacyjny, w którym można skorzystać z doradztwa psychologicznego, zawodowego oraz doradztwa w zakresie przedsiębiorczości w językach ukraińskim, angielskim i polskim – wyliczał rektor.

W planach na najbliższe 12 miesięcy należy uwzględnić wiele wyzwań stojących przed szkolnictwem wyższym, także w związku z trudną sytuacją gospodarczą. – Przed nami jednak kolejny trudny okres działalności Uczelni. Pandemia, wojna w Ukrainie, trudna sytuacja geopolityczna, inflacja oraz kryzys ekonomiczny i energetyczny. Społeczeństwo nasze mierzy się z kolejnymi wyzwaniami o charakterze globalnym, które dotyczą szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywatelskiego, zdrowia, zagrożeń klimatycznych i kryzysu gospodarczego. Wobec powyższego szczególnie ważnego znaczenia nabierają edukacja i szkolnictwo wyższe jako nośnik postaw, wartości, a także źródło przyszłych elit intelektualnych – powiedział.

Sprawne funkcjonowanie uczelni będzie wymagać będzie wprowadzenia szeregu działań organizacyjnych i programów oszczędnościowych. Wszystkie te problemy są przedmiotem troski i wielomiesięcznych rozmów Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z przedstawicielami rządu i Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej, które będą dalej kontynuowane.

W planach Politechniki Śląskiej na najbliższy rok akademicki są m.in. kontynuacja realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” oraz rozwój działalności konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego EURECA PRO. Obydwie inicjatywy służą podnoszeniu poziomu umiędzynarodowienia polskiej nauki i zwiększania jej konkurencyjności na arenie globalnej.

– Politechnika Śląska realizując umowę programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, konsekwentnie stawia na rozwój umiędzynarodowienia i wzrost znaczenia polskiego wkładu do nauki na świecie. Umacnianie naszej międzynarodowej pozycji odbywa się na wielu płaszczyznach przez:

rozwój i popularyzację działalności naukowej, inwestycję w kapitał ludzki za pomocą programów projakościowych. Uczelnia w ubiegłym roku akademickim przyznała ponad 2400 dofinansowań na kwotę ponad 17 mln zł. Czynników sprzyjających umiędzynarodowieniu jest znacznie więcej: znaczne zwiększenie liczby międzynarodowych zgłoszeń patentowych – blisko 3-krotny wzrost w stosunku do 2019 roku; zapewnienie atrakcyjnego programu mentorskiego dla studentów i uczniów akademickiej szkoły średniej – 64 uczestników w 2022 roku, czy nawiązywanie partnerstw strategicznych z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz innych, zagranicznych uczelni.

Rektor podkreślił także, że należy maksymalnie wykorzystać szansę na rozwój, jaka wiąże się z działalnością konsorcjum Katowice – Miasto Nauki i uzyskaniem przez stolicę województwa śląskiego tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024.

Politechnika Śląska kształci ponad 17.5 tys. studentów. W tym roku przyjęliśmy na studia blisko 5,5 tys. osób, z tego 300 osób to studenci z zagranicy, w tym 60 z Ukrainy.

W planach uczelni na najbliższy rok są także m.in.: kontynuacja inwestycji w rozwój nowoczesnego kształcenia przez zwiększenie liczby projektów PBL (kształcenie projektowe), jak i zaangażowanych w nie studentów oraz pracowników; umożliwianie studentom coraz lepszego przyswajania wiedzy przez realizowanie tematów badawczych pozyskanych z przemysłu lub we współpracy z partnerami zagranicznymi; systematyczne zwiększanie nacisku na realny udział otoczenia gospodarczego w procesie formułowania treści programowych i realizacji nowych form kształcenia; wprowadzanie dłuższych praktyk i staży, inwestowanie w studia MBA oraz studia dualne.

W tym roku wykład inauguracyjny pt. „Iluzje i mity na temat raka w XXI wieku” wygłosił prof. Krzysztof Składowski – dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowe i kształcenia dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce – Górnego Śląska. Dziś aktywnie uczestniczy w przemianach i rozwoju regionu, jako uczelnia będąca zapleczem dla rozwoju nowoczesnych technologii.

https://www.polsl.pl/

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. immediate bitwave