MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

- Dzięki chęci rozwoju i zdobywania wiedzy, ciekawości i chęci dążenia do wyznaczonego przez siebie celu jesteście dziś tutaj, na inauguracji pierwszego i kolejnego roku akademickiego – powiedział rektor-komendant WAT płk prof. Przemysław Wachulak, zwracając się do studentów.

30 września 2022 r. w Klubie WAT odbyła się inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w Wojskowej Akademii Technicznej. W uroczystości uczestniczyli władze Uczelni, członkowie Senatu, studenci, doktoranci, pracownicy oraz zaproszeni goście. Nowy rok akademicki w WAT rozpoczęło ponad 9 tysięcy studentów, w tym ponad 6 tysięcy studentów cywilnych i ponad 3 tysiące podchorążych – kandydatów na oficerów.

W swoim wystąpieniu inauguracyjnym Rektor-Komendant WAT, nawiązując do słów Alberta Einsteina – „Nie dokonuje odkrycia, kto nie bada niemożliwości” – przypomniał, jak ważna jest potrzeba rozwoju i nauki, która motywuje do działania, wysiłku i poświęceń. „Rozwój i doskonalenia szczególnie potrzebne są w dziedzinach bezpieczeństwa i obronności państwa” – podkreślił Rektor. Jak zauważył, od początku istnienia uczelnia hołdowała najwyższym ideałom poprzez kształcenie studentów i przygotowywanie ich do najbardziej wymagających kierowniczych stanowisk technicznych w Wojsku Polskim. Tak jest do dzisiaj, a cele, które sobie wyznacza są coraz większe.

Oferta dydaktyczna WAT poszerza się z roku na rok w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy i sił zbrojnych. W nowym roku akademickim obejmuje ona 26 kierunków studiów, w tym 12 kierunków w ramach jednolitych studiów magisterskich dla kandydatów na oficerów. Po raz pierwszy w ofercie Akademii znalazły się kierunki anglojęzyczne: dwa na studiach pierwszego stopnia i osiem na studiach drugiego stopnia.

Wysoka jakość kształcenia poparta certyfikatami

Rektor podkreślił rolę kadry naukowo-dydaktycznej w dbaniu o jakość kształcenia. „Większość kierunków studiów prowadzonych w WAT posiada certyfikaty jakości kształcenia, będące konsekwencją pomyślnych ocen procesu nauczania prowadzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych” – zaznaczył płk prof. Przemysław Wachulak. Kadrę badawczo-dydaktyczną uczelni stanowi blisko 1000 nauczycieli akademickich, spośród których 80% to profesorowie, doktorzy habilitowani oraz nauczyciele ze stopniem naukowym doktora.

Liczba projektów i jakość publikacji WAT miarą działalności naukowej

Jak zauważył Rektor, misja i wysiłek kadry naukowej przekładają się na wysoki poziom działalności naukowej Akademii. „W siedmiu ewaluowanych w naszej Uczelni dyscyplinach otrzymaliśmy wysokie kategorie A oraz B+, utrzymaliśmy nasze uprawnienia, a także uzyskaliśmy nowe. W minionym roku akademickim realizowaliśmy łącznie ponad 360 projektów o charakterze badawczo-rozwojowym, finansowanych zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych, z czego ponad 120 stanowią nowe przedsięwzięcia, m.in. projekty Europejskiego Funduszu Obronnego, jak również w ramach inicjatywy MON – Grantu Badawczego 2, z których z 16 tematów badawczych zaproponowanych przez Ministerstwo aż 10 będzie realizowanych w WAT. Tylko w 2021 r. opublikowaliśmy w poszczególnych dyscyplinach naukowych 789 artykułów naukowych, z których 738 ukazało się w wysoko punktowanych czasopismach, co oznacza wzrost o 12 % w stosunku do roku 2020” – wymieniał płk prof. Przemysław Wachulak. Efektem działalności naukowej zarówno kadry, jak i doktorantów i studentów są również liczne patenty, wynalazki i technologie, nagradzane i doceniane nie tylko na rodzimym rynku zbrojeniowym. Podczas ostatniego XXX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach technologie opracowane w WAT zostały wyróżnione trzema nagrodami w konkursie Lider Bezpieczeństwa Państwa oraz nagrodą Defender i wyróżnieniem Rady Programowej Defender.

Inwestycje budowlane wpisują się w rozwój Sił Zbrojnych

Wojskowa Akademia Techniczna rozwija się także dzięki licznym inwestycjom w infrastrukturę dydaktyczną, badawczą i logistyczną uczelni. „W bieżącym roku realizujemy cztery inwestycje na kwotę około 118,7 mln złotych, finansowane w ramach dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej oraz środków własnych. W związku z planowanym rozwojem Sił Zbrojnych i zwiększeniem liczby kształconych żołnierzy zawodowych oraz dalszym rozwojem naszej Uczelni, Akademia w ramach Planu Inwestycji Budowlanych MON realizować będzie 16 nowych inwestycji o łącznej wartości około 1,2 mld zł, w tym między innymi akademiki, stołówkę, budynki dydaktyczne, laboratoryjne i sportowe oraz infrastrukturę towarzyszącą” – wyjaśnił płk prof. Przemysław Wachulak. Dodał, że rozwój i optymalne warunki nauki i służby dla żołnierzy to misja i strategia działania Akademii, która jest zbieżna z założeniami Ustawy o obronie Ojczyzny.

Rozwijanie kompetencji poprzez wsparcie w sytuacjach kryzysowych

Jak zaznaczył Rektor, misją uczelni jest również reagowanie na bieżące wydarzenia. „Ponad 1500 podchorążych i blisko 60 żołnierzy zawodowych było zaangażowanych w różne formy pomocy dla obywateli Ukrainy. Około 450 podchorążych i 20 oficerów w ramach struktur 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej wspierało Straż Graniczną w realizacji zadań z zakresu ochrony i zabezpieczenia naszej granicy państwowej. Żołnierze WAT byli także zaangażowani we wsparcie służb medycznych w walce z COVID-19 m.in. opiekując się chorymi w szpitalu tymczasowym na Okęciu. Ten rok zapewne również będzie obfitował we wsparcie i pomoc, jakiej udzielą nasi żołnierze” – podkreślił płk prof. Wachulak.

W nowym roku akademickim nauczycielom, kadrze, pracownikom i studentom Rektor życzył wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów. „Bardzo dziękuję za nieustanne dążenie do wspólnych dla nas wszystkich celów, za ciężką pracę i zaangażowanie w życie naszej społeczności akademickiej” – powiedział płk prof. Wachulak.

Podczas uroczystości odczytano listy od Prezydenta RP, Marszałek Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów RP, Wiceprezesa Rady Ministrów RP i Ministra Edukacji Narodowej.

List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał gen. dyw. Dariusz Łukowski, Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. „Inaugurowany dziś rok akademicki upływać będzie w okolicznościach niezwykle trudnych i wymagających dla bezpieczeństwa Polski, naszego regionu, ale też szeroko rozumianego porządku światowego. Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zburzyła towarzyszące nam od dekad poczucie względnego spokoju i równowagi w relacjach między kluczowymi graczami na globalnej scenie politycznej. Dlatego zmiana sposobu myślenia o ryzyku zagrożeń oraz ich możliwych skutkach powinna stać się istotnym elementem edukacji wyższej, zwłaszcza na uczelniach wojskowych” – napisał prezydent. Zaapelował do władz uczelni i kadr wojskowych, aby programy nauczania przyszłych oficerów Wojska Polskiego, którzy w nieodległej perspektywie przejmą odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszej Ojczyzny, uwzględniały wnioski płynące z konfliktu toczącego się za naszą wschodnią granicą. Jednocześnie podkreślił, że jako państwo podjęliśmy wobec trwającej na Ukrainie wojny historyczne decyzje dotyczące radykalnego wzmocnienia Sił Zbrojnych.

List od Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek odczytał płk. prof. Przemysław Wachulak. „Wojskowa Akademia Techniczna jest uczelnią wyjątkową, która łączy najwspanialsze tradycje wojskowe z profilem cywilnym. Znakomita kadra, doświadczenie w służbie Ojczyźnie, jak również w służbie nauki to bez wątpienia mocne atuty Akademii, która należy do grona prestiżowych wyższych uczelni wojskowych w Polsce. Z nią związało swoje losy wielu wybitnych uczonych, ludzi niezwykle zasłużonych dla obronności i bezpieczeństwa naszego kraju” – przypomniała marszałek Sejmu RP.

Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki podkreślił w odczytanym na uroczystości liście, że WAT jest uczelnią szczególną, bo oprócz roli, jaka jest przypisana szkołom wyższym, ma za zadanie kształcić nowe kadry i rozwijać wiedzę w celu podnoszenia konkurencyjności i zdolności obronnych naszej Ojczyzny, zgodnie z przyświecającą Akademii misją Omnia pro Patria – Wszystko dla Ojczyzny. List odczytał płk Piotr Kurzyk, zastępca prorektora ds. wojskowych.

Wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski odczytał list Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego, który również odniósł się do ataku Rosji na Ukrainę. Premier podkreślił, jak ważne jest wyszkolenie kadry wojskowej i obrona granic własnego kraju. „Drodzy podchorążowie, możecie być dumni z faktu, że staliście się częścią polskich Sił Zbrojnych. Wiem, że do swych obowiązków jesteście dobrze przygotowani i że będziecie gotowi stanąć w obronie Ojczyzny zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba. Z serca za to dziękuję i gratuluję patriotycznej postawy” – napisał premier Mateusz Morawiecki.

Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego Jakub Mykowski odczytał list Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. „Połączenie technicznego profilu i wojskowego charakteru Akademii sprawia, że jej mury opuszczają wysoko wykwalifikowani specjaliści, gotowi do pracy z najnowocześniejszymi technologiami. Zasilają oni szeregi Wojska Polskiego, gdzie mają wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa naszego kraju i Sojuszu Północnoatlantyckiego, wykazując się kompetencjami, innowacyjnością oraz patriotyzmem” – podkreślił wicepremier.

List od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka został odczytany przez dr. hab. inż. Kazimierza Worwę, prorektora ds. kształcenia. Minister podkreślił, jak ważne jest wspieranie polskiej nauki. „Naszym celem jest zapewnienie wsparcia w prowadzeniu i popularyzowaniu wyników badań, między innymi poprzez finansowanie prac naukowych i rozwojowych, projektów badawczych, jak również stypendiów czy staży zagranicznych” – napisał minister.

Obecny na uroczystości I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni dr Piotr Błazeusz, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, zwracając się do zgromadzonych studentów zachęcał ich do nieustannego rozwoju i zdobywania wiedzy w czasach dynamicznego rozwoju technologicznego. „Wszyscy wiemy, że zmienia się charakter wyzwań, zagrożeń, ale też i wojny. To Wy jesteście przyszłością zarówno Sił Zbrojnych, jak i Rzeczypospolitej Polskiej. Chciałbym, abyście podczas Waszej nauki tutaj i dalszego kształcenia oraz zdobywania umiejętności mieli otwarte głowy. Pamiętajcie o innowacji. Nowoczesne technologie zmieniają współczesne pole walki. (...) Waszym zadaniem jest zdobywanie jak największych zasobów wiedzy, nieobawianie się nowego, łamanie schematów, dążenie do wdrażania nowoczesnych rozwiązań, aby nasze Siły Zbrojne i państwo miały przewagę nad naszymi potencjalnymi przeciwnikami” – mówił gen. Błazeusz.

Ślubowanie, awanse naukowe i wyróżnienia

Podczas uroczystości studenci i doktoranci złożyli uroczyste ślubowanie. Rektor-Komendant WAT wręczył symboliczne indeksy doktorantowi Szkoły Doktorskiej WAT i 11 studentom wyróżnionym za najlepsze wyniki, które uzyskali w procesie rekrutacji. Uroczysta inauguracja roku akademickiego była również okazją do wręczenia dyplomów ośmiu nowo mianowanym doktorom habilitowanym. Ślubowanie złożyło 31 żołnierzy i pracowników Akademii, którzy w minionym roku akademickim uzyskali stopień doktora. Podczas uroczystości wręczono także dyplomy sześciu autorom najlepszych prac magisterskich. W ramach konkursu im. Zbigniewa Ormana za najlepszą pracę dyplomową z zakresu optoelektroniki i fotoniki nagrodzono troje magistrów inżynierów. Wszystkim wyróżnionym i awansowanym dyplomy wręczył Rektor-Komendant WAT płk prof. Przemysław Wachulak

Wykład inauguracyjny pt. „Od Talesa i Archimedesa do Pioruna i PIAST-a” wygłosił ppłk dr hab. inż. Jacek Wojtanowski z Instytutu Optoelektroniki.

Uroczystą inaugurację roku akademickiego uświetnił Chór Akademicki WAT pod dyrekcją dr Joanny Korczago.

Listy okolicznościowe z okazji inauguracji roku akademickiego 2022/2023 w Wojskowej Akademii Technicznej przysłali również rektorzy polskich uczelni oraz prezesi instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych.

 

Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT

fot. Alicja Szulc

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/articles/aktualnosci-w/ponad-9-tysiecy-studentow-rozpoczelo-nowy-rok-akademicki/

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt