MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

11 stycznia rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak złożył wniosek do Ministra Edukacji i Nauki o wyrażenie zgody na utworzenie i uruchomienie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024.

Złożony wniosek został przygotowany przez zespoły związane z projektowaniem rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim: Zespół ds. Infrastruktury medycznej oraz Zespół ds. opracowania programu studiów na kierunku lekarskim. Zostały one powołane na mocy zarządzenia nr 47 rektora UW z 11 kwietnia 2022 roku, a ich zadaniem było prowadzenie działań zmierzających do utworzenia na UW wydziału organizującego kształcenie na kierunku lekarskim i przygotowanie odpowiedniego programu studiów.

Nadzór nad pracą obydwu zespołów sprawował prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia – dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz. Koordynatorem ich pracy był zaś prof. Zbigniew Izdebski, przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika, który jednocześnie został przewodniczącym Zespołu ds. opracowania programu studiów. Przewodniczącym Zespołu ds. infrastruktury medycznej był p.o. kanclerza UW Robert Grey. Obsługę administracyjną obu zespołów sprawowało Biuro Innowacji Dydaktycznych wraz z przedstawicielami Centrum Wsparcia Dydaktyki wskazanymi przez prorektora ds. studentów i jakości kształcenia.

Do zadań zespołów należało m.in. opracowanie przyjętego przez Senat UW (18 listopada 2022 roku) programu studiów na kierunku lekarskim oraz przygotowanie infrastruktury niezbędnej do rozpoczęcia kształcenia przez przyszłych medyków na Uniwersytecie Warszawskim od 1 października 2023 roku.

 

Źródło: www.uw.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt