MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zawarł 27 stycznia br. porozumienie z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych im. gen. broni Władysława Sikorskiego. Umowa o współpracy zakłada m.in. kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP, wymianę doświadczeń naukowo-badawczych, także dydaktycznych oraz realizowanie nieodpłatnych praktyk i staży dla studentów KUL.

Ceremonia podpisania porozumienia odbyła się w Rektoracie KUL. Dokument podpisali rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski oraz dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych płk dr Andrzej Lis. Na spotkaniu obecni byli również gen. bryg. Jarosław Mokrzycki – dowódca Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady LITPOLUKRBRIG w Lublinie, prorektor KUL ds. studentów, doktorantów i rozwoju dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL oraz dr Grzegorz Tutak, koordynator kierunku bezpieczeństwo narodowe.

– Nasza współpraca została dzisiaj sformalizowana. Bo współpracujemy już od wielu lat. Natomiast dzisiaj nabiera to szczególnej mocy, bo zostało to ustrukturyzowane i wpisuje się w całą politykę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podkreślił na spotkaniu rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski, zaznaczając, że również propozycja KUL, dotycząca m.in. kierunków studiów, poszerza obszar współpracy z Centrum.

Rektor ocenił też, że nauki społeczne, w tym politologia, bezpieczeństwo narodowe czy stosunki międzynarodowe, mogą wnieść istotny wkład w obszar np. dyplomacji wojskowej, prowadzenia mediacji. – To jest obszar, który wymaga dowartościowania – mówił ks. prof. Kalinowski.

Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych płk dr Andrzej Lis, nawiązując do współpracy z KUL, przedstawił założenia kampanii NUP 2X35. Jej celem jest podjęcie debaty ukierunkowanej na zidentyfikowanie i analizę wiodących trendów i czynników w środowisku bezpieczeństwa Polski w perspektywie 2035 roku oraz wypracowanie nowego spojrzenia na rozwój i przygotowanie Sił Zbrojnych RP.

– Wychodzimy poza aspekty militarne i zwracamy uwagę na aspekty geopolityczne, ekonomiczne, społeczne, także na środowisko naturalne, rozwój infrastruktury czy procesy urbanizacyjne. W tych analizach bardzo mocne wsparcie dla Sił Zbrojnych dają uczelnie – nie tylko wojskowe, ale również cywilne – podkreślił płk dr Andrzej Lis, dodając, że KUL od samego początku kampanii NUP 2X35 w 2019 r. jest jej jednym z najaktywniejszych uczestników i ósmą, już sprawdzoną uczelnią, z którą Centrum podpisało porozumienie dotyczące współpracy.

Dowódca LITPOLUKRBRIG w Lublinie gen. bryg. Jarosław Mokrzycki dodał, że współpraca z uczelniami bardzo się opłaca wojsku. – Bo my przedstawiamy informacje i wiedzę fachową, a z drugiej strony instytucje naukowe przedstawiają narzędzia analityczne – zaznaczył.

Prorektor KUL dr hab. Beata Piskorska zwróciła uwagę na obustronne korzyści wynikające z umowy i podkreśliła, że współpraca z Centrum pozwoli studentom KUL uzyskać wiedzę praktyczną i doszkolić się w takim zakresie, jak pozwala na to prawo wojskowe. – Uniwersytet ma zadanie nie tylko przekazywać wiedzę, ale także dawać praktyczne umiejętności, przydatne w pracy zawodowej. Współpraca pomiędzy podmiotami to wspólne badania, inicjatywy naukowe, wymiana kadrowa – mówiła wcześniej prof. Piskorska.

Również dr Grzegorz Tutak, na KUL koordynator kierunku bezpieczeństwo narodowe, pozytywnie ocenił obecną i przyszłą współpracę z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych i jej praktyczne konsekwencje dla studentów. – Podpisane porozumienia jest kolejnym  krokiem poszerzającym ofertę praktyk, staży i  zasobów dydaktycznych dla studentów KUL, zwłaszcza bezpieczeństwa narodowego. Będzie to dobra okazja do zdobycia wiedzy praktycznej, na którą kładziemy nacisk w realizacji programu studiów – powiedział koordynator.

Porozumienie KUL z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych zakłada pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, doskonalenie rozwiązań w zakresie szkolenia, zdolności i użycia Sił Zbrojnych RP, kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP, upowszechnianie własnych tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć, integrowanie środowiska wojskowego i naukowego środowiska cywilnego. Służyć temu będą m.in. wymiana doświadczeń naukowo-badawczych, także dydaktycznych, organizowanie wspólnych konferencji i sympozjów, publikowanie wyników prac naukowych, udostępnianie materiałów edukacyjnych, realizowanie nieodpłatnych praktyk i staży studenckich.

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych jest samodzielną jednostką organizacyjną MON podległą bezpośrednio szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i zajmującą się m.in. standaryzacją sojuszniczą i narodową w obszarze operacyjnym (opracowywanie doktryn), zbieraniem i wykorzystywaniem doświadczeń, a także eksperymentowaniem i poszukiwaniem nowych zdolności Sił Zbrojnych oraz koncepcji szkolenia wojsk. Zadania te stanowią nierozłączną całość, a ukierunkowane są na modernizację Sił Zbrojnych RP oraz ich kompatybilność z armiami NATO.

 

Źródło: www.kul.pl

 
 
© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt