MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Ponad 200 osób spotkało się w Auli Kryształowej Szkoły Głownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, aby poznać misję, cele i wartości Sojuszu The Green European University –  UNIgreen.

Konferencja

Rektor SGGW prof. dr hab. Michał Zasada powitał licznie zebranych gości, wśród których byli:

 • Rektor National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, profesor Stanislav Nikolaienko,
 • Prorektor ds. nauki pedagogiki i rozwoju profesor Vadym Tkachuk,
 • Prorektor ds. działalności naukowej i innowacyjnej, profesor Vadym Kondratiuk,
 • Dyrektor Instytutu Dydaktyczno-Naukowego Leśnictwa i Ogrodnictwa Parkowego, profesor Petro Lakyda,
 • Dziekan Wydziału Mechaniczno-Technologicznego, profesor Viacheslav Bratishko,
 • Prorektor Podillia State University ds. Kształcenia, Badań Naukowych, Innowacji i Spraw Międzynarodowych, profesor Oksana Bialkovska,
 • Kierownik Sekcji Współpracy Międzynarodowej Podillia State University, doktor Anastasia Polishchuk,
 • Vitalii Bilyi, Ambasada Ukrainy,
 • Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dr Dawid Kostecki,
 • Dyrektor Biura Programów dla Instytucji Katarzyna Aleksy,
 • Główny Specjalista w Biurze Programów dla Instytucji Oliwia Surman

Kiedy niespełna rok temu – 17 lutego 2022r. – podpisywałem w imieniu SGGW deklarację przystąpienia do inicjatywy Uniwersytetu Europejskiego UNIgreen, sojuszu ośmiu europejskich uczelni wiodących w obszarach Agro, Bio i Life Sciences, towarzyszyło mi poczucie wdzięczności, że oto ukoronowane zostały nasze wieloletnie wysiłki w kierunku wdrożenia w życie idei wzajemnej współpracy w obszarach innowacji i rozwoju. Również dzisiaj postrzegam to wydarzenie jako realizację misji jednoczenia środowiska naukowego leżącej od zawsze u podstaw działalności SGGW oraz nasz wielki sukces na arenie międzynarodowej – mówił w swoim wystąpieniu Rektor SGGW.

Następnie głos zabrał profesor Stanislav Nikolaenko – Rektor National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (NULES) w Kijowie, który w swoim wystąpieniu dziękował za okazaną Ukrainie pomoc, prezentował swoją uczelnię i wskazywał na ogrom wyzwań, z którymi mierzą się ukraińskie uczelnie w czasie wojny. Zebrani w Auli Kryształowej uczestnicy wydarzenia uczcili minutą ciszy studentów, absolwentów i pracowników poległych w obronie ojczyzny. W trakcie tej podniosłej chwili na wyświetlanym slajdzie widniały twarze poległych oraz hasła ukazujące siłę ducha: Eternal memory and glory to the Heroes! Heroes Never Die!

Uczestnictwo gości z Ukrainy jest możliwe dzięki projektowi UNIgreen+UA, który wpisuje się w działania konsorcjum UNIgreen. Jego celem jest wsparcie współpracy SGGW z uczelniami ukraińskimi w ramach The Green European University.

Opracowany z myślą o zapewnieniu kompleksowej pomocy środowisku naukowemu w Ukrainie, projekt UNIgreen+UA w ramach Programu Solidarni z Ukrainą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA wspiera współpracę z instytucjami partnerskimi z Ukrainy: National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (NULES) w Kijowie oraz Podillia State University (PDATU) w Kamieńcu Podolskim. Dofinansowanie Projektu obejmie organizację zarówno staży naukowych i webinariów dla ukraińskich doktorantów, jak też wizyt studyjnych przedstawicieli ukraińskich uczelni w uczelniach partnerskich UNIgreen.

Uniwersytet europejski

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej dr hab. Marta Mendel w swoim wystąpieniu przytoczyła słowa Prezydenta Francji Emmanuela Macron, który w 2017 r. na paryskiej Sorbonie wskazał na konieczność tworzenia ponadnarodowych uniwersytetów, które nazwał uniwersytetami europejskimi.

„A network of universities across Europe with programmes that have all their students study abroad and take classes in at least two languages. These European Universities will also be drivers of educational innovation and the quest for excellence” – mówił Emmanuel Macron. Powołując się na te słowa, Pani Prorektor wskazała konkretny punkt w historii najnowszej Europy, który doprowadził nas do miejsca, w którym obecnie jesteśmy.

Uniwersytety Europejskie są międzynarodowymi partnerstwami uczelni, które w założeniach mają być europejskimi uniwersytetami przyszłości. Termin „uniwersytety” należy tutaj rozumieć w najszerszym znaczeniu – obejmuje on wszystkie rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego.

Założenia

Podstawowe założenia „Uniwersytetów europejskich” to:

Wspólna zintegrowana długoterminowa strategia w obszarze kształcenia, związana w miarę możliwości z badaniami i innowacją oraz ogólnie społeczeństwem;

Wspólny europejski „kampus” szkolnictwa wyższego, w ramach którego studenci, doktoranci i pracownicy mogą płynnie przemieszczać się (fizycznie lub wirtualnie), aby studiować, szkolić się, uczyć, prowadzić badania, pracować lub świadczyć usługi we wszystkich instytucjach partnerskich; wszystkie poziomy studiów obejmują zintegrowaną mobilność; nowe wspólne i elastyczne programy nauczania są realizowane, w stosownych przypadkach, na trzech poziomach studiów w oparciu o podejścia interdyscyplinarne/ multidyscyplinarne i międzysektorowe; zapewnione są doświadczenia praktyczne lub oparte na pracy w toku studiów (rozwój postaw przedsiębiorczych i aktywności obywatelskiej); społeczność studentów odzwierciedla różnorodność populacji (w aspekcie społecznym, ekonomicznym i kulturowym);

Europejskie zespoły tworzenia wiedzy („podejście zorientowane na wyzwanie”) składające się ze studentów i nauczycieli akademickich, z możliwym udziałem badaczy, przedsiębiorstw, podmiotów regionalnych i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego; zespoły te, przyjmując podejście multidyscyplinarne, odpowiadają na wybrane przez siebie wyzwania społeczne i inne poprzez: innowacyjne uczenie się i szkolenia, tworzenie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wykorzystania w różnych regionach Europy.

Cele „zielonego uniwersytetu”

Dr hab. Karol Chrobak, Pełnomocnik Rektora ds. „The Green European University – UNIgreen” w swoim wystąpieniu przedstawił uczelnie zrzeszone z SGGW w sojuszu: University of Almería (Hiszpania) – instytucja koordynująca, Agricultural University of Iceland (Islandia), Agricultural University Plovdiv (Bułgaria), Haute Ecole de la Province de Liège (Belgia), Polytechnic Institute of Coimbra (Portugalia), Paris Sup’Biotech (Francja), Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Włochy).

W swoim wystąpieniu dr hab. Chrobak mówił także o „Czterech filarach”, na których zbudowana jest koncepcja UNIgreen, a są nimi:

Wspieranie „zielonej transformacji” – rozwijanie ram naukowych i technologicznych w dziedzinie zrównoważonego rolnictwa, zielonej biotechnologii oraz nauk o środowisku i nauk przyrodniczych, celem promowania zielonej transformacji.
Intensyfikowanie działań innowacyjnych – przyciąganie utalentowanych studentów, badaczy i interesariuszy z całego świata, aby intensyfikować działania w obszarze innowacji. Celem jest wzmocnienie rozwoju lokalnego i regionalnego poprzez oferowanie najnowocześniejszych rozwiązań.
Wzmacnianie globalnych powiązań – budowanie coraz silniejszych powiązań pomiędzy edukacją, badaniami naukowymi, innowacjami technologicznymi i usługami dla społeczeństwa poprzez globalne partnerstwo na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy.
Promowanie otwartej wspólnoty edukacyjnej – kształtowanie zintegrowanego i zróżnicowanego środowiska edukacyjnego opartego na zasadach równości i różnorodności. Tworzenie warunków, w których członkowie społeczności akademickiej będą mogli rozwijać się jako twórczy, odpowiedzialni i społecznie zaangażowani obywatele, podzielający wspólną tożsamość europejską.

Jak działamy w UNIgreen

Realizacja idei Uniwersytetu Europejskiego to wyzwanie organizacyjne. Rozwiązaniem są zespoły projektowe UNIgreen (Work Packages – WP), które tworzą eksperci z uczelni zrzeszonych w sojuszu. Zadania poszczególnych WP realizowane są na poziomie międzyuczelnianym. Na Konferencji Inaugurującej UNIgreen w SGGW tych 9 zespołów było punktem wyjścia do wewnątrzuczelnianej debaty na temat potencjały, wyzwań i szans związanych z realizacją UNIgreen.

Ponad 200 osób – naukowców, pracowników administracji, studentów i doktorantów spotkało się na warsztatach, których zakres tematyczny odzwierciadlał zadania WP w sojuszu.

 • WP2 Nauczanie i uczenie się
 • WP3 Badania, rozwój i innowacje
 • WP4 Mobilność studentów i pracowników
 • WP5 Różnorodność, inkluzywność i wielokulturowość
 • WP6 Transfer wiedzy, społeczeństwo i ekologia
 • WP7 Cyfryzacja i Wirtualny kampus
 • WP8 Ocena i zapewnienie jakości
 • WP9 Rozpowszechnianie i komunikacja

UNIgreen – i co dalej?

Podsumowanie tego, ważnego dla Naszej Alma Mater, wydarzenia odbyło się w formie dyskusji panelowych, w których głos zabrali koordynatorzy poszczególnych WP. Przedstawione wnioski jasno wskazują, że społeczność akademicka SGGW widzi wiele szans i możliwości związanych z Uniwersytetem Europejskim, którego ideę będziemy realizować wspólnie przez kolejne lata. Konferencja była okazją do spotkania oraz rozmowy na nowe i otwierające na świat tematy, które na stałe wejdą do naszej akademickiej codzienności, która zbuduje nową, europejską jakość.

Źródło: www.sggw.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt